Uchwała Nr IX/58/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 oraz art. 28a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506)  oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, a także po dyskusji Rady Miejskiej w Skępem w głosowaniu jawnym udziela się absolutorium za 2018 rok Panu Piotrowi Wojciechowskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:

1)          sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2)          sprawozdaniem finansowym,

3)          opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

4)          informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5)          stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe za 2018 rok i sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu, co zostało zawartew uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 14.05.2019 r. i opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z załącznikami i uchwałą Komisji Rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie.

 

 Wyciąg z protokołu z głosownia Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały Nr IX/57/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych:

        za przyjęciem uchwały głosowało - 12 radnych,

        przeciwnych było - 2 radnych,

        wstrzymało się od głosu - 1 radny.