Uchwała Nr X/59/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, poz. 2245, Dz.U. z 2019 r., poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe warunki udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe;

2) sposób postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

3) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) pracach - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku albo posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie;

4) osobie fizycznej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku - należy przez to rozumieć również współwłaścicieli lub współposiadaczy zabytku;

5) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Miasta i Gminy Skępe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

6) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

7) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skępem;

8) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, poz. 2245, Dz.U. z 2019 r., poz. 730);

10) zabytku - należy przez to rozumieć zabytek ruchomy lub nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub zabytek nieruchomy znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1),  rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r., str. 1).

2. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis będzie udzielana na warunkach określonych w ust. 1 do czasu obowiązywania wymienionych w nim rozporządzeń Komisji (UE), tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 4. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na sfinansowanie prac przy zabytku.

2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace przy zabytku określone w art. 77 ustawy.

§ 5. O udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie prac przy zabytku może ubiegać się wnioskodawca, który zamierza wykonać te prace w roku złożenia wniosku.

§ 6. 1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku:

1) posiadającym wyjątkową wartość regionalną, historyczną, artystyczną lub naukową albo wymagającym przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac;

2) którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

3. W przypadku, gdy wysokość wnioskowanych dotacji będzie przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie gminy, wnioski będą rozpatrywane według poniższych zasad:

1) w pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana na nakłady konieczne na prace przy zabytkach określone w art. 77 pkt. 9 i 16 ustawy;

2) pozostała w budżecie gminy kwota przeznaczona zostanie kolejno na dotacje na:

a) zabytki posiadające dużą wartość regionalną, historyczną, artystyczną lub naukową, których stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac,

b) inne zabytki, niż określone w ppkt. a, których stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia prac,

c) zabytki posiadające dużą wartość regionalną, historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymagające przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac,

d) pozostałe zabytki.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza w roku, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Informację o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

3. W przypadku złożenia wniosku zawierającego braki formalne Burmistrz wyznacza wnioskodawcy 7-dniowy termin na ich usunięcie.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

2) dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby i adres do korespondencji, PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON, serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, aktualny numer rachunku bankowego;

3) dane o zabytku, w szczególności dotyczące: nazwy, miejsca położenia lub przechowywania, formy i sposobu ochrony prawnej oraz wpisu do rejestru zabytku lub ujęcia w gminnej ewidencji zabytków;

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

5) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie wniosku o udzielenie dotacji;

6) nazwę zadania oraz zakres prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;

7) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

8) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

9) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w punkcie 8;

10) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

11) zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem dotacji z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Wzór wniosku wraz z załącznikami określa załącznik do uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5:

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) zgodę wszystkich właścicieli lub współposiadaczy zabytku na złożenie wniosku o udzielenie dotacji;

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

6) postanowienie wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie uzgodnienia prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

7) zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego zgłoszenia;

8) opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac prowadzonych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;

9) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z dokumentami określonymi w pkt. 4, 6 i 8.

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 9. 1. Burmistrz nie później niż  w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o udzielenie dotacji spełniającego wymagania określone w § 8, przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały o przyznanie dotacji wnioskodawcom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale.

2. W uchwale Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji określa się imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę otrzymującego dotację, nazwę zabytku wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków albo informację, że został ujęty w gminnej ewidencji zabytków, prace na przeprowadzenie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3. Dotacja przekazana będzie po wykonaniu prac i udokumentowaniu poniesionych kosztów w sposób określony w umowie, o której mowa w § 10 ust. 1.

§ 10. 1. Z podmiotem, któremu przyznano dotację Burmistrz zawiera umowę o udzielenie dotacji.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji dokonywane będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).

§ 11. Traci moc Uchwała nr Nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta i gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–Pomorskiego Nr 119, poz. 1537).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski


 


Załącznik do uchwały Nr X/59/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dalej „ustawy”, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez tenorgan uchwale.

Zasady, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, określała dotychczas Uchwała Nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta i gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–Pomorskiego Nr 119, poz. 1537).

Uchwała ta wymagała nowelizacji m. in. w zakresie przepisów dotyczących zasad pomocy publicznej de minimis oraz z uwagi na fakt, iż mocą ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595) od 9 września 2017 r. dotacja może też zostać udzielona na prace dotyczące zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonychw uchwale rady gminy. Zakres nowelizacji uzasadnia opracowanie nowej uchwały, w tym zmiany zasad udzielania dotacji. Pozostałe zmiany wynikają z aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.) projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inicjatorem wywołania uchwały jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.