Uchwała Nr X/60/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 268)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 2 stycznia 2019 r.,

- Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r.,

- Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2019 r.,

- Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 maja 2019 r.,  

                                                                    wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 37.235.755,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33.904.451,96 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.331.303,17 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.252.591,43 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 40.999.624,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.719.417,13 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.280.207,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.252.591,43 " zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.763.869,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.800.000,00 

- z zaciagniętych kredytów  w kwocie            1.400.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.792.527,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.028.658,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    3.200.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów    – w kwocie 828.658,00 zł,

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 ,             

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  3.200.000,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 828.658,00 zł,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/60/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/60/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/60/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/60/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/60/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 998.499,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. Nr WIR.VI.801.1.11.2019 w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 988.898,00 zł dotyczącym przyznania dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo”.

2)      Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 0920 /+/ 10,00 zł,

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0920 /+/ 100,00 zł,

?        dział 756 rozdział  75616  „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0370 /+/ 40,00 zł oraz § 0910 /+/ 5.366,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § /+/ 499,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0940 /+/ 1.874,00 zł,

?        dział 801 rozdział  80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 /+/ 1.200,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 0830 /+/ 12,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 /+/  500,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.898.499,00  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach  i rozdziałach:

?        dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 5.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” /-/ 20.000,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” /-/ 30.000,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” /-/ 20.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Schroniska dla zwierząt” /-/ 20.000,00 zł,

?        dział 900  rozdział 90095 „Pozostała działalność” /-/ 20.000,00 zł.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” /+/ 3.000,00 zł na opracowanie dokumentów związanych z Gminną ewidencją zabytków wraz z Programem Opieki nad Zabytkami i Planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

3)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” poprzez:

a) kontynuację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 2.000.000,00 zł.

Zadanie polegające na „Przebudowie drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo" uzyskało wsparcie
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów prac budowlanych. Wprowadzenie zadania do budżetu Miasta i Gminy Skępe pozwoli na rozpisanie przetargu nieograniczonego oraz wyłonienie Wykonawcy, a w efekcie realizację prac budowlanych.

 

- „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 /+/ 25.000,00 zł.

Realizacja prac budowlanych w ramach tego zadania planowana jest na lata 2020-2021 jednakże koniecznym jest przeprowadzenie prac przygotowawczych, wśród których można wymienić wydzielenie nieruchomości pod przepompownię oraz ich przejęcie za odszkodowaniem od dotychczasowych właścicieli. Wprowadzenie do budżetu środków finansowych w ramach ww. zadania pozwoli na wykonanie tych wskazanych wyżej czynności oraz wykonanie prac budowlanych w przyszłych latach.

 

- „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dział  921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby” § 6050 /+/ 12.000,00 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem na wrzesień 2019 r. konkursem w ramach działania
którego skępski samorząd zamierza występować z projektem pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce  wraz z infrastrukturą towarzyszącą” koniecznym jest opracowanie szeregu dokumentów aplikacyjnych, w tym m.in. studium wykonalności. Wprowadzenie zadania w bieżącym roku finansowym oraz zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych pozwoli na wykonanie tych prac oraz przygotowanie wniosku z niezbędnymi załącznikami.

b)  wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

 - „Montaż systemu klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem”  dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 6050 /+/ 23.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem dokonuje się wprowadzenia w/w zadania w związku z tym, iż w upalne dni temperatura w przedszkolu przekracza dopuszczalne normy, a dzieci przebywają w salach o temperaturze przekraczającej 30 stopni C. Przebywanie w takich warunkach zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci, a zakupione wentylatory i cyrkulatory nie przynoszą oczekiwanych efektów.

 

       c) zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy - Czermno” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /+/ 80.000,00 zł.

W dniu 06.06.2019 r. miała miejsce sesja otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy – Czermno’. Cena najkorzystniejszej ofertyw wysokości 568.000,00 zł przekracza kwotę zabezpieczoną w uchwale budżetowej. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wyłonienie Wykonawcy, a w efekcie zawarcie umowyi wykonanie zadania, co jest o tyle istotne, że jest ono wykonywane przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Skrwilno.

 

  d)  zmniejszenie planu finansowego na zadania pn.:

- „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050  /-/ 110.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami na 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem”. W celu oszacowania wartości prac projektowych dokonano rozeznania rynku. Analiza zebranych ofert wskazuje, że wartość zamówienia mieścić się będzie w kwocie do 150.000,00 zł, dlatego też możliwe jest zmniejszenie zaangażowania finansowego w tym zadaniu i przeznaczenie tych środków na inne przedsięwzięcia inwestycyjne. Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej planowane jest na lipiec br.

- „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych” dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6050/-/ 30.000,00 zł.

Trwają prace projektowe nad zadaniem pn. „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych”. Wartość zawartej z tego tytułu umowy wynosi 41.555,00 zł. Ponieważ na 2019 r. planowane jest wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania, dlatego też możliwe jest zmniejszenie zaangażowania finansowego w tym zadaniu i przeznaczenie tych środków na inne przedsięwzięcia inwestycyjne.

4) Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w tym:

?        dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /±/ 5.000,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” /±/  60,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /±/  100,00 zł.

5) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

 a)  Szkoła Podstawowa w Wólce - dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/ 1.000,00 zł,

b)      Szkoła Podstawowa w Czermnie-dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 499,00 zł,

6)      Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”.

Ustala się:

?  przychody w kwocie  4.792.527,00 zł,

?  rozchody w kwocie    1.028.658,00 zł.

Deficyt w kwocie  3.763.869,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.200.000,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.028.658,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym – 828.658,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. 200.000,00 zł.

7)      Urealnia się planowane wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  w 2019 r. zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 2 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.