UCHWAŁA NR X/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.

 - Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

 - Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.   

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

   Janusz Kozłowski

 

 

 

Uzasadnienie

 

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 - 2032 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2019 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 37.235.755,13 zł, kwotę wydatków budżetu w wysokości 40.999.624,13 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  8.280.207,00 zł.

 Ustala się deficyt środków na poziomie 3.763.869,00 zł, który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie  1.400.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.028.658,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym – 828.658,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. 200.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032" poprzez:

a)  kontynuację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

-   „Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo” - 2019 r. /+/ 2.000.000,00 zł,  2020 r.  /-/  1.000.000,00 zł  oraz 2021 r. /-/ 1.000.000,00 zł.

Zadanie polegające na „Przebudowie drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo” uzyskało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów prac budowlanych. Wprowadzenie zadania do budżetu Miasta i Gminy Skępe pozwoli na rozpisanie przetargu nieograniczonego oraz wyłonienie Wykonawcy, a w efekcie realizację prac budowlanych.

 

-        „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” – 2019 r.  /+/ 25.000,00 zł.

Realizacja prac budowlanych w ramach tego zadania planowana jest na lata 2020-2021 jednakże koniecznym jest przeprowadzenie prac przygotowawczych, wśród których można wymienić wydzielenie nieruchomości pod przepompownię oraz ich przejęcie za odszkodowaniem od dotychczasowych właścicieli. Wprowadzenie do budżetu środków finansowych w ramach ww. zadania pozwoli na wykonanie tych wskazanych wyżej czynności oraz wykonanie prac budowlanych w przyszłych latach.

 

-        „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” – 2019 r. /+/ 12.000,00 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem na wrzesień 2019 r. konkursem w ramach działania którego skępski samorząd zamierza występować z projektem pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce  wraz z infrastrukturą towarzyszącą” koniecznym jest opracowanie szeregu dokumentów aplikacyjnych, w tym m.in. studium wykonalności. Wprowadzenie zadania w bieżącym roku finansowym oraz zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych pozwoli na wykonanie tych prac oraz przygotowanie wniosku z niezbędnymi załącznikami.

 

b)    zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy - Czermno” – 2019 r. /+/ 80.000,00 zł.

W dniu 06.06.2019 r. miała miejsce sesja otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy – Czermno’. Cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 568.000,00 zł przekracza kwotę zabezpieczoną
w uchwale budżetowej. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wyłonienie Wykonawcy, a w efekcie zawarcie umowy i wykonanie zadania, co jest o tyle istotne, że jest ono wykonywane przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Skrwilno.

 

c)       zmniejszenie oraz przesunięcie planu finansowego na zadania pn.:

-        „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” – 2019 r.
/-/ 110.000,00 zł oraz przesunięcie środków z: 2020 r. /-/ 2.000.000,00 zł, z 2021 r.
/-/ 300.000,00 zł na rok 2022 /+/ 2.300.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami na 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem”.
W celu oszacowania wartości prac projektowych dokonano rozeznania rynku. Analiza zebranych ofert wskazuje, że wartość zamówienia mieścić się będzie w kwocie do 150.000,00 zł, dlatego też możliwe jest zmniejszenia zaangażowania finansowego w tym zadaniu i przeznaczenie tych środków na inne przedsięwzięcia inwestycyjne. Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej planowane jest na lipiec br.

 

-        „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe – 2020 r. /-/ 140.000,00 przesuniecie środków
z 2021 r. /-/ 300.000,00 zł , 2022 r. /-/ 300.000,00 zł na 2023 r. /+/ 600.000,00 zł.

 

-        „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wolka – działki”- przesuniecie środków z 2020 r. /-/ 200.000,00 zł na 2022 r. /+/ 200.000,00 zł.

 

-        „Budowa garaży na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe” – przesuniecie środków z 2021 r. /-/ 219.900,00 zł na 2022 r. /+/ 219.900,00 zł.

 

-        „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe” – przesuniecie środków z 2021 r.  /-/ 200.000,00 zł na 2023 r. /+/ 200.000,00 zł.

 

-        „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie” – przesuniecie środków z 2020 r. /-/ 400.000,00 zł na 2022 /+/ 100.000,00 zł oraz 2023 r. /+/ 300.000,00 zł.

 

e)      wprowadzenie nowego zadania na 2020 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr

 

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 2 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.