Uchwała Nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 §1 pkt. 2 i § 2, w związku z art. 10 § 1 pkt 3  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019, poz. 684), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Skępem Pana Wojciecha Budzyńskiego z powodu utraty prawa wybieralności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

W dniu 17 czerwca 2019 r. w trakcie posiedzenia wspólnego wszystkich komisji Rady Miejskiej w Skępem, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem w trakcie omawiania kwestii dotyczących złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych, poinformował radnych, że radny Wojciech Budzyński w złożonym oświadczeniu podał jako miejsce zamieszkania miejscowość leżącą poza Gminą Skępe, a ponadto dołączył do złożonego oświadczenia dokumenty w postaci deklaracji rocznej podatkowej PIT składanej wspólnie z małżonką, w której jako podatnik wskazał, że jego miejscem zamieszkania jest miejscowość spoza obszaru Gminy Skępe. Przewodniczący Rady poinformował także radnych, że wpłynęło do niego pismo mieszkańców Skępego, w treści którego wyrażony jest sprzeciw, co do tego, że radny Wojciech Budzyński nie będąc faktycznie mieszkańcem ani Skępego, ani Gminy Skępe, zasiada w Radzie Miejskiej w Skępem. Zdaniem mieszkańców radny Budzyński nie reprezentuje interesów mieszkańców Gminy. Powziąwszy wiadomość o istotnej sprzeczności pomiędzy deklarowanym ustnie przez radnego na posiedzeniu komisji wspólnych miejscem zamieszkania w Skępem, a informacją złożoną przez radnego w oficjalnych dokumentach o randze wymaganego ustawą oświadczenia majątkowego radnego i deklaracji podatkowych, radni zdecydowali o konieczności wyjaśnienia sprawy zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy samorządowej i kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 383§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (D z. U. z 2019 poz. 684),  jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego jest utrata prawa wybieralności lub brak prawa wybieralności  w  dniu  wyborów.  O wygaśnięciu mandatu decyduje Rada Gminy w formie uchwały. W  myśl  art.  11 § 1  pkt 5  Kodeksu  wyborczego  prawo  wybieralności  do  organu stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego (bierne  prawo wyborcze)  przysługuje osobie mającej prawo wybierania do tego organu. Prawo wybierania do danej rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady (art. 10 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego). Ustawową definicję "stałego zamieszkania" podaje art. 5 pkt 9 k.w., który rozumie pod tym pojęciem "zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu". Definicja ta nie różni się zatem znacznie od pojęcia miejsca zamieszkania osoby fizycznej, występującego w art. 25 Kodeksu cywilnego gdzie jest to "miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Czynnikiem wyróżniającym jest wynikające z art. 5 pkt 9 kodeksu wyborczego wskazanie adresu. Stałe miejsce zamieszkania determinuje korzystanie z praw wyborczych, bo daje podstawę do wpisania do rejestru wyborców, potwierdzającego prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Należy przy tym podkreślić, że Kodeks wyborczy dla potrzeb określenia praw wyborczych nie wiąże stałego zamieszkania z zameldowaniem. O miejscu zamieszkania dla określenia praw wyborczych decydują zatem dwie przesłanki faktyczne, które muszą wystąpić łącznie: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem oraz zamiar stałego pobytu w tym miejscu. Na stałość pobytu w danej miejscowości wskazuje skupienie w niej życiowej aktywności. Dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Konieczne jest też uwzględnienie okoliczności zewnętrznych mogących świadczyć o tym, że dana osoba rzeczywiście zamierza stale przebywać w tej miejscowości. (por. wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2013 r., II OSK 479/13). Ocena winna być dokonywana w oparciu o okoliczności ustalone w sposób nie budzący wątpliwości i znajdujące potwierdzenie w zebranych dowodach, co do których radny miał możliwość wypowiedzenia się jeszcze przed podjęciem uchwały. Wyjaśnienia radnego udzielone podczas posiedzenia komisji stałych w dniu 17 czerwca 2019 r. nie były pełne, jednak wynikało z nich, że radny zamieszkuje na terenie miejscowości Skępe, a złożone w dokumentach oświadczenia co do miejsca zamieszkania są oczywistą pomyłką pisarską. Radny wyjaśniał, że pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, jednak żona zamieszkuje poza gminą Skępe. Radny wyjaśnił, że mieszka w Skępem, ze względu na to, że zajmuje się chorymi członkami rodziny i stwierdził, że ma zamiar mieszkania w miejscowości Skępe. Wyjaśnienia radnego pozostają w sprzeczności z dokumentami stanowiącymi dowody w sprawie, tj. podpisaną przez radnego deklaracją podatkową oraz oświadczeniem majątkowym, a oświadczenia w nich zawarte dotyczące miejsca zamieszkania nie można traktować jako oczywistej omyłki pisarskiej. Sam zamiar stałego pobytu w określonym miejscu, nie jest wystarczający do uznania, że osoba w danym miejscu rzeczywiście przebywa i że stanowi ono jej centrum życiowe. Ustalenia takie muszą znajdować oparcie w obiektywnych dowodach. Sama wola, czyli zamiar osoby zainteresowanej aby zamieszkiwać w określonym miejscu, nie są wystarczające do przyjęcia, że osoba tam zamieszkuje, jeżeli obiektywne okoliczności świadczą o jej stałym przebywaniu w innym miejscu. Nie wystarczy bowiem składanie oświadczeń o zamiarze stałego pobytu w określonym miejscu. Chodzi o to, aby zamiar taki wynikał z zachowania danej osoby, polegającego na ześrodkowaniu swojej aktywności życiowej w określonej miejscowości. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd co do tego, że o zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić wówczas, gdy występujące okoliczności pozwolą przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest obecnie głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej, a w której aktualnie koncentruje się jej życiowe centrum. W ocenie mieszkańców Gminy Skępe wynikającej ze złożonego pisma, okoliczności faktyczne nie wskazują na to, że radny zamieszkuje na terenie Gminy, natomiast radny nie przedstawił wystarczających argumentów, aby orzec inaczej.

Wobec tego, należało podjąć uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu.

Od  niniejszej  uchwały  zainteresowanemu  służy  skarga  do sądu  administracyjnego (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy). Skargę składa się za pośrednictwem Rady Miejskiej w Skępem w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.