PROTOKÓŁ NR IX/VIII/2019

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 18 czerwca 2019 roku

 

Sesję dnia 18 czerwca 2019 roku rozpoczęto o godzinie 1510 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·                     Piotr Wojciechowski - Burmistrz

·                     Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

·                     Barbara Leśniewska - Skarbnik

·                     Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

·                     Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

·                     Agnieszka Skowrońska - Inspektor

 

IX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – dzień dobry Państwu otwieram IX Sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik, witam Radnych Powiatowych, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam sołtysów i wszystkich zaproszonych gości i witam Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

OTWIERAM  IX SESJĘ  RADY MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne:

a)      stwierdzenie prawomocności obrad;

b)      przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 r.;

c)      przyjęcie porządku obrad;

d)      wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie  Miasta i Gminy Skępe w 2019 roku – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Likiec – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania – druk nr 5:

a)      przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2018;

b)      debata nad raportem;

c)      głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania.

7.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok – druk nr 6:

a)      przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień  31 grudnia 2018 rok;

b)      zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2018 rok;

c)      zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2018;

d)      dyskusja;

e)      głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok.

8.      Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok – druk nr 7:

a)      zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku;

b)      zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2018 rok;

c)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2018;

d)      zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;

e)      zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2018;

f)       dyskusja;

g)      głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok.

9.      Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

            W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 100% (spóźnił się Radny Pan Jarosław Kuźmiński i Radna Pani Maria Krymka, w załączeniu lista obecności). Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 roku

            Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019r.

Protokół został przyjęty  jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski odczytał projekt porządku obrad i zapytał czy radni mają jakieś uwagi dotyczące porządku.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski zaproponował wprowadzenie jeszcze jednej uchwały do porządku obrad, której temat był omawiany w dniu 17 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji – Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Byłby to punkt 6. Zmienią się numery pozostałych punktów – pierwotny punkt 6 (Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania – druk nr 5) stanie się punktem nr  7 i tak do końca porządku obrad.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tu pojawiła się dodatkowa uchwała, której jeszcze nawet nie otrzymaliśmy, nie jesteśmy zapoznani z tą uchwałą, ja nie wiem dlaczego wprowadza się na ostatnią chwilę uchwałę skoro nawet tej uchwały nie mamy. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, bo przysłuchiwałem się wczoraj na komisji – rada nie była w ogóle przeszkolona w kierunku jako radni.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Panie radny, rozmawiamy w tej chwili tylko i wyłącznie o poprawce do porządku obrad.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale to jest do tej uchwały i chyba mam prawo zająć głos i swoją opinię wyrazić. Rada nie była przygotowana ani w żaden sposób przeszkolona do żadnych materiałów, głosowania, jak zabierać głos, jak wypełniać oświadczenia itd. I tu jak Pan zasugerował na komisji, w ostatniej chwili, że Pan Budzyński pomylił się w oświadczeniu majątkowym, wpisał źle adres zamieszkania, to uważam, że jako Przewodniczący Rady powinien dać Pan temu przykład i jeżeli coś takiego miało miejsce, że źle został wpisany adres zamieszkania czy cokolwiek, to wówczas Pan Budzyński powinien otrzymać jakąś informację na piśmie czy być poinformowanym w jakiś sposób gdzie ma się zgłosić i poprawić oświadczenie. Pan Budzyński nic nie otrzymał, ani informacji na piśmie, ani żadnej innej, a dziś wprowadza się na szybko uchwałę, z którą nawet się nie zapoznaliśmy, nawet jej na oczy nie widzieliśmy, chyba obowiązuje ustawowe 7 dni na uchwałę pod głosowanie. W tym wszystkim zastanawia mnie jedno – dlaczego? Jeżeli ktoś źle wpisze…

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Proszę Pana, rozmawiamy w tej chwili o punkcie do porządku obrad, a nie o oświadczeniach majątkowych.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak, ale będziemy głosować nad tym porządkiem. I pytam się Pana – jeżeli Pan Budzyński ma stałe zameldowanie w Skępem, a czasowe w Lipnie, to czy to nie jest pomyłka? Czy nie można tego poprawić tylko od razu trzeba uchylać mandat?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Nie odpowiem Panu na to pytanie, w tej chwili dyskutujemy o wprowadzeniu punktu do porządku obrad.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dobrze, to później będziemy o tym dyskutować.

Burmistrz

Ja chciałbym jeszcze uzupełnić punkt 6, o podpunkt a) wysłuchanie radnego.

Nie było więcej uwag do zmiany porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poprosił o przegłosowanie wniosku Pana Burmistrza o zmianę porządku obrad.

Głosowano w sprawie wniosku:

zmiana porządku obrad – wprowadzenie:

6. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego:

a) wysłuchanie radnego.

Wyniki głosowania:

(ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odczytał zmieniony porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania:

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Projekt porządku obrad został przyjęty.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Marcin Mierzejewski, który wyraził zgodę.

 

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie  Miasta i Gminy Skępe w 2019 roku – druk nr 1

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie  Miasta i Gminy Skępe w 2019 roku

Wyniki głosowania:

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 2

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja jestem całkowicie przeciw tej uchwale z tego powodu, że brakuje mi tu szkoły w Łąkiem. Pan Burmistrz zawsze powtarzał, że szkoła na wsi to takie serce, które bije i powinno bić. Obawiam się, że przestało bić w Łąkiem to serce i obawiam się, żeby w Wólce za chwilę nie przestało ono bić. Ja tej uchwale nie ufam i jestem typowo na nie.

Burmistrz

Rzeczywiście padały takie słowa i te słowa będą nadal wypowiadane przeze mnie. Od czasu kiedy wypowiadałem te słowa w Łąkiem wiele się zmieniło. Sytuacja jest taka, że po prostu brak jest dzieci. Na temat likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem rozmawialiśmy nie raz i nie będą ciągle powtarzał tych samych argumentów. Rada pozytywnie przyjęła wcześniejszą uchwałę i tą uchwałą chciałbym to zakończyć.

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

 

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Wyniki głosowania:

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – druk nr 3

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem Pani Ewa Wojciechowska (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński

We wstępie tego programu są zawarte informacje nieprawdziwe: „W ramach udzielania wsparcia w placówkach oświatowych zatrudnieni są pedagodzy, psycholodzy, logopedzi w każdej szkole”. To jest nieprawda. W każdej szkole nie ma logopedy, w każdej szkole nie ma psychologa. Następna kwestia to z tego co wiem, to teraz urząd miejski nie dysponuje mieszkaniami komunalnymi lub lokalami socjalnymi. Ten program jest na konkretne lata, w których można by mieszkańcom, którzy mają problemy, mieszkania przydzielać. Więc to jest niezgodne z prawem. Teraz jeszcze dalej – placówki oświatowo-wychowawcze  i tu jest kilka punktów: prowadzenie projektów dla utalentowanej młodzieży, ale jakie to są projekty, bo to są same ogólniki. Albo: organizacja wypoczynku, działalność edukacyjno-wychowawcza. No wszyscy wiemy, że każda placówka związana z nauką i kulturą powinna taką działalność prowadzić, a to są ogólniki, które przynajmniej mnie nic nie mówią.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Ten program to są pewne ramy. On jest na lata 2019-2021, a nie na tu i teraz. Program wynika z ustawy o wspieraniu rodziny. Ośrodek przedstawia potrzeby w pewnych zakresach, tu chodzi o wsparcie rodziny. Rodzina to nie są dzieci, które znajdują się tylko w naszych szkołach podstawowych, gdzie pedagog na pewno jest, ale obejmuje też szkoły średnie, miejskie, gdzie ci specjaliści też są. Ponadto psycholog pracuje u nas w ośrodku. Ci specjaliści są obecni u nas w ośrodku, ale można korzystać z poradni. To nie jest tak, że gmina ma to zapewnić, bo to ma być współpraca i te programy też o tym właśnie mówią. Asystent współpracuje z sądem, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Tam są ci specjaliści.. To prawda, ze tych mieszkań nie ma, a na pewno są potrzeby w tym zakresie. Ośrodek działa po to, żeby wspierać osoby wykluczone społecznie, osoby, które wymagają takiego wsparcia. To jest nasze oczekiwanie, żeby takie rzeczy się działy, bo po to jest ten cały program, żeby też państwo radni w tym uczestniczyli, ale wsparciem ośrodka, a nie krytyką.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Dziękuję za wyjaśnienie aczkolwiek mnie one nie satysfakcjonują. Nauczyłem się czytać ze zrozumieniem i jest napisane: „W ramach udzielania wsparcia w placówkach oświatowych zatrudnieni są pedagodzy, psycholodzy, logopedzi w każdej szkole”. I mogłaby Pani przyznać, że w każdej szkole ich nie ma i tylko o to chodzi. A co do mieszkań, to zadam inaczej pytanie – czy dzisiaj gmina dysponuje lokalem socjalnym czy mieszkaniem komunalnym, które mogłaby przydzielić jakiejś rodzinie, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej?

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Tak jak powiedziałam, to nie jest program na dziś, tylko to są potrzeby w tym zakresie. Na pewno brak jest tych lokali socjalnych i komunalnych i chyba wszyscy się z tym zgodzą, ale tak jak ustawa mówi – pomocy udziela się w ramach posiadanych środków. My mamy potrzeby i jako ośrodek mamy obowiązek o nich mówić. Program określa potrzeba i komunikuje, żebyśmy wszyscy razem starali się je zrealizować na tyle, na ile pozwolą nam środki. A co do szkół, to asystent rodziny nie działa tylko w naszej szkole podstawowej, bo to są dzieci w rodzinie w różnym wieku. Ci specjaliści są, również w naszej jednostce z czego się cieszę.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Ja to wszystko wiem Pani Kierownik, ale w każdej szkole nie ma logopedy i psychologa. Ostatnio patrzyłem na BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwo wszyscy jesteście za przestrzeganiem prawa, a tam jest regulamin organizacyjny ośrodka, a w rozdziale 4 jest napisane wyraźnie, że przełożonym Kierownika MGOPS-u jest Burmistrz. I to jest niezgodne z prawem, bo Pani nie powinna być tym kierownikiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Przepraszam, że się wtrącę, ale w tej chwili omawiamy projekt uchwały i bardzo proszę o trzymanie się tego punktu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja zgadzam się z przewodniczącym klubu, nie będę powielał tego. Tylko do Pani Kierownik się zwrócę – Pani ma chyba trochę obsesję na swoim punkcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Panie radny, niech Pan się zastanowi co Pan tu opowiada.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

My nie krytykujemy tylko grzecznie pytamy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

No ja nie widzę tu żadnych grzeczności.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przed chwilą Pani Kierownik powiedziała, że Państwo powinniście nas wspierać, a nie krytykować. Kolega nie krytykował, tylko grzecznie pytał. I to jest chyba obsesja.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Ja się ustosunkuję do zarzutu w sprawie pedagogów, psychologów i logopedów. Ja to zdanie widzę trochę inaczej. Tu jest napisane: „W placówkach oświatowych zatrudnieni są pedagodzy i psycholodzy”. Nie jest napisane, że we wszystkich placówkach. A dalej jest „logopedzi w każdej szkole” i myślę, że zajęcia logopedyczne prowadzone są praktycznie we wszystkich placówkach.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Ja jeszcze dopowiem, że psycholog przyjmuje też u nas w ośrodku i całe rodziny, również rodzice mogą korzystać z pomocy, bo czasem oni też potrzebują wsparcia. A w szkole też jest psycholog. A wszystko to w ramach posiadanych środków gminy.

Nikt z radnych nie miał więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Ponownie zostało sprawdzone kworum, ponieważ doszli pozostali radni.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Likiec – druk nr 4

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Likiec

Wyniki głosowania:

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski przedstawił uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński

Szanowni Państwo radni, Panie Przewodniczący, a przede wszystkim mieszkańcy Skępego i mojego okręgu, w którym zostałem wybrany. To co powiedział Pan Przewodniczący nie jest prawdą, bo raczył stwierdzić, że jako radny miałem możliwość wypowiedzenia się jeszcze przed podjęciem uchwały. Zarzut, który mi postawiono, został postawiony pod koniec wczorajszej komisji i tak naprawdę nie miałem czasu do racjonalnego odparcia tego zarzutu przy użyciu dokumentów, żeby się przygotować. Takiej możliwości nie miałem. Kodeks wyborczy przewiduje faktycznie możliwość wysłuchania radnego, a tutaj tego wysłuchania tak naprawdę nie mogło być z bardzo prostej przyczyny – bo zostałem wywołany do tablicy i miałem natychmiast udzielić odpowiedzi na pytania. Tłumaczyłem Państwu, że pomyliłem się w oświadczeniu majątkowym. Dzisiaj zgłosiłem się do biura rady, Pani Nowakowska wyjaśniła mi, że poprawiać oświadczenie również w kontekście adresu wyłącznie w urzędzie skarbowym, w związku z tym, jutro w urzędzie skarbowym się pojawię w tej kwestii. Złożyłem również na ręce Przewodniczącego Rady oświadczenie podpisane przez obecną na sali moją teściową, którą się opiekuję oraz teściem, która potwierdza, że tam mieszkam. Oprócz tego, Pan Przewodniczący raczył mówić o piśmie – czy Pan to pismo mi zaprezentował? Czy Pan mi je pokazał, żebym mógł się do tego ustosunkować? Jestem stroną w sprawie, a takiej możliwości nie miałem. Zostałem pozbawiony tych wszystkich możliwości. Oprócz tego, uchwała jest przygotowywana – każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę jeśli myśli chociaż częściowo racjonalnie – na prędce, na szybko. wczoraj padły oskarżenia, dzisiaj jest już uchwała. Została wręczona, został zmieniony porządek obrad na prośbę Pana Burmistrza, uchwała została wręczona radnym w trakcie trwania posiedzenia, a normalnie jest to 7 dni. Niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją może nie taką samą, ale jeżeli chodzi o konsekwencje prawne dość podobną. Pan Targański miał dużo więcej czasu na to, aby ustosunkować się do zarzutu, dużo więcej możliwości na przedstawienie dowodów swojej niewinności, a mojej osobie tego nie dano. Takiej możliwości absolutnie nie miałem, zostałem jej pozbawiony. Jeśli chodzi o definicje, które wczoraj padały i które znajdują się w uzasadnieniu do uchwały – zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem, zamiarem stałego pobytu, przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości pod wyznaczonym adresem, zamiar stałego pobytu w tym miejscu, na stałość pobytu w danej miejscowości wskazuje skupienie w niej życiowej aktywności. Proszę Państwa, ja jestem związany ze Skępem od urodzenia, urodziłam się w Lipnie, bo „ośrodek na górce” był w tym momencie nieczynny. Do 26 roku życia mieszkałem w Skępem, dokładnie w Wymyślinie. Moja mam była nauczycielem, potem dyrektorem przedszkola. Tak się złożyło, że wybudowałem dom w Lipnie i mieszkałem w Lipnie do 2017 roku, a w 2017 roku ze względu na problemy rodzinne muszę zająć się swoimi teściami i nie mam innego wyjścia. Dlatego mieszkam w gminie Skępe. Jeśli chodzi o oświadczenie majątkowe, jak dziś składałem swoje oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania, to dowiedziałem się przypadkowo od Pani, która obsługuje radę, że w poprzedniej kadencji jeden z radnych został wezwany do poprawy oświadczenia. A Pan, Panie Przewodniczący, jeżeli wykazałby się Pan dobrą wolą, a ja wiem, że ta wola jest zła, to wezwałby mnie Pan odpowiednim pismem do złożenia wyjaśnień, a ja żadnego takiego pisma nie otrzymałem, żebym mógł ustosunkować się w przyzwoitym terminie, przynajmniej tych 7 dni, do stawianych zarzutów. Jeszcze raz powtarzam – wpisałem miejsce zamieszkania Lipno, natomiast moim miejscem zamieszkania, z wolą stałego pobytu jest miejscowość Skępe. I jeszcze raz powiem, że nie jestem przygotowany, nie mam wydruku z poczty, gdzie jestem zarejestrowany, czy z banku gdzie mam miejsce zamieszkania, ale w odpowiednim momencie będę mógł to przedstawić. Dokumenty z urzędu miasta przychodzą nie na adres do Lipna, tylko do Skępego. Jeżeli chodzi o tych mieszkańców, którzy jakoby złożyli taką petycję, to ja uważam, że to jest szyte dość grubymi nićmi. Ja przebywając na ulicy Płockiej, to nie wymieniając nazwisk, ale niektórych sąsiadów to nie widziałem po kilka miesięcy, ale to nie znaczy, że ja będę chodził do nich do domu i sprawdzał czy oni tam fizycznie są, bo może wyjechali na wakacje, a może pracują w delegacji, a zresztą to jest ich prywatna sprawa. Więc tego typu sugestie uważam, że są delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Jeszcze raz mówię – nie umożliwiono mi złożenia wyjaśnień, sprawa jest z wczoraj. Pan Przewodniczący wczoraj raczył zaproponować radzie głosowanie czy taka uchwała ma być podejmowana czy nie, nie dano mi możliwości obrony, a w przypadku Pana Targańskiego ta możliwość obrony była, czyli znowu – podwójne standardy prawne Panie Przewodniczący jeżeli chodzi o gminę Skępe. Jedna osoba ma prawo do ustosunkowania się do zarzutów, wypowiedzenia się, przedstawienia dowodów, a inny radny takiej możliwości nie ma. A teraz nie do Pana Panie Przewodniczący i nie do części radnych, ale do mieszkańców – część z Państwa chce się mnie pozbyć. Ja to doskonale rozumiem. Nie macie innych możliwości, pojawiła się taka, w związku z tym będziecie próbować to zrobić. Oczywiście wykorzystam wszelkie kroki prawne i nie zatrzymam się na tym co się tutaj stanie, ale chciałem powiedzieć w tym miejscu mieszkańcom, że jestem niewygodny, bo mówię prawdę. Mówię prawdę o zadłużeniu, mówię prawdę o nieprawidłowościach, chociażby takie jak w przypadku Pani Kierownik, która nie powinna być Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo jest tu ewidentnie łamane prawo. Dlatego to jest niewygodne. Jeśli siedziałbym cicho, podnosił rękę tak jak życzy sobie Pan Burmistrz, wtedy pewnie byłoby wszystko dobrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Ja bym bardzo prosił, żeby Pan ograniczył komentarze i prosiłbym merytorycznie.

Radny Pan Wojciech Budzyński

A dlaczego? Pan czytał dłużej i Pańska merytoryczność też stoi pod znakiem zapytania. A teraz bardzo bym prosił, żeby mogła wypowiedzieć się moja teściowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Najpierw ja powiem kilka słów do Pańskiego wystąpienia. Kompletnie mija się Pan z prawdą mówiąc jakoby nie miał Pan jakiejkolwiek możliwości wypowiedzenia się, bo miał Pan dwie takie możliwości. Wczoraj miał Pan możliwość wypowiedzenia się i dzisiaj ma Pan możliwość wypowiedzenia się, co niniejszym Pan czyni. To jest zadziwiający argument, że nie ma możliwości wysłuchania. Teraz bym prosił Pana Mecenasa, żeby ustosunkował się do wypowiedzi Pana radnego.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Wczoraj wypowiadałem swoją opinię na temat prawnych możliwości stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w takiej sytuacji, w której okazuje się, że z danych pozyskanych w trakcie kadencji radny przestaje, lub stwierdza się, że nie zamieszkiwał w danej miejscowości. Powodem do podjęcia takiej inicjatywy było oświadczenie samego Pana radnego dotyczącego miejsca zamieszkania, które zostało złożone w oświadczeniu majątkowym. Pytanie czy tego rodzaju oświadczenie zgodnie ze słowami Pana radnego można by potraktować jako oczywistą omyłkę, jak zdaje się sugerować Pan radny. Kłopot w tym, że mamy do czynienia z dwoma oświadczeniami – oświadczenie majątkowe i deklaracja podatkowa PIT, gdzie również jest wskazane miejsce zamieszkania i tam również radny wskazał miejsce z poza gminy. Takie oświadczenia są pewną emanacją wiedzy dotyczącą danych osobowych. Trudno uznać, że popełni się pomyłkę podając nazwisko, chyba, że chce się coś ukryć, to podaje się nazwisko nieprawdziwe. Trudno też uznać, że podając miejsce zamieszkania popełnia się jakiś błąd. Były wątpliwości czy można mieć dwa miejsca zamieszkania. Kodeks cywilny mówi wyraźnie, że można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. O tym co jest miejscem zamieszkania decydują dwa elementy – przebywanie w określonym miejscu z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli ktoś stale gdzieś przebywa, to powinniśmy widzieć, że on tam przebywa, bo zamiar jest trudniejszy do udowodnienia, ale zawsze widać jakieś ślady, że gdzieś przebywamy. Zameldowanie nie decyduje o ty, to jest tylko czynność administracyjna, że gdzieś się zameldowaliśmy, a miejsce zamieszkania może być gdzie indziej. Co do tego nie może być sporu, radny jest świadomy sytuacji prawnej, a my spieramy się o sytuację faktyczną. Pytanie jest – jakie są ślady tego, że radny zamieszkuje w danym miejscu, kto powinien się o tym dowiedzieć, czy tylko bliscy, czy poprzez odpowiednie deklaracje również organy miejsca, w którym ktoś zamieszkuje. Postępowanie wyjaśniające nie jest uregulowane w jakikolwiek sposób, jest tylko wymóg wysłuchania radnego i zgadzam się, że dzisiejsze wysłuchanie jak i poprzednia możliwość spełnia ustawową przesłankę wysłuchania. W związku z tym, że mamy do czynienia z oświadczeniem radnego na dokumentach urzędowych, gdzie mieszka, jest w pewnym sensie ograniczone, bo sam Pan radny tak stwierdza. Jeżeli radny stwierdza inaczej, to powinien powiedzieć dlaczego twierdzi inaczej. Pytaliśmy o fakt deklaracji na wywóz śmieci, no i nie było takiej deklaracji. Jeżeli mamy stwierdzać, że ktoś gdzieś zamieszkuje, a mamy do czynienia z radnym, który również ustanawia prawo w tym zakresie, jest radnym świadomym co do praw i obowiązków mieszkańców, więc takie wymogi zgodnie z prawdą powinny być spełnione.

Gwar na sali. Głos z publiczności.

Więc to są ślady zewnętrzne tego czy ktoś zamieszkuje w danym miejscu, bo muszą być jakieś wyraźne sygnały co do tego. Mamy sprzeczność między tym co radny mówi, a co stwierdza się w dokumentach urzędowych. Trudno uznać, że to jest oczywista pomyłka, skoro to jest deklaracja w dwóch różnych miejscach i w tak oczywistej sprawie jak miejsce zamieszkania. Zgodnie z orzecznictwem jest wyraźne rozróżnienie na miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania. Orzecznictwo idzie w tym kierunku, że tam można mówić o miejscu zamieszkania gdzie koncentruje się życie rodzinne – gdzie mieszka żona, gdzie są składane wspólne deklaracje, gdzie jest prowadzone wspólne gospodarstwo domowe. A jeszcze mamy tego potwierdzenie i radny to jeszcze potwierdził, że rozlicza się wspólnie z żoną, że mają wspólność majątkową. To mamy domniemanie, że zamiar stałego pobytu nie dotyczy Skępego, tylko miasta gdzie przebywa najbliższy członek rodziny. Jeżeli radny chciałby przedstawić dowód w postaci adresu do korespondencji, to jednak też nie jest rzecz, która decydowała by o tym. W zderzeniu z tym gdzie mieszka rodzina, to jest słaby dowód, bo w różnych miejscach odbieramy korespondencję, tam gdzie nam jest wygodnie. Pojawia się pytanie kto kwituje korespondencję, która jest przysyłana z urzędu miasta na adres podany przez radnego.

Radny Pan Wojciech Budzyński

Jeżeli jestem w pracy, to tak się składa, że nie mogę pokwitować odbioru. Chyba, że Pan tak potrafi, bo ja nie.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Oczywiście, to najlepiej personalnie zaatakować Panie radny i użyć argumentu ad personam. Pan często używa takich argumentów jeszcze komuś wmawiając, że ktoś ma obsesję na swoim punkcie, a Pan cały czas ad personam argumentuje, nie odnosząc się merytorycznie do sprawy. Proceduralnie jest to normalna sytuacja, że radny został dopuszczony do wysłuchania i argumenty, które są zawarte w uzasadnieniu są trafne. Opieramy się na oświadczeniu radnego, który sam wpisał swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli radny będzie w stanie wykazać, że jest inaczej, to już jest to do oceny Państwa radnych czy te zapewnienia radnego dotyczące miejsca zamieszkania są wystarczające, by uznać, że stwierdzenie w oficjalnych dokumentach jest rzeczywiście pomyłką, a fakty są zupełnie inne. Jeżeli Pan radny skorzysta z drogi prawnej, bo może odwołać się do sądu administracyjnego w Bydgoszczy, to sąd będzie to oceniał. Wiem, że czasem tak bywa, że można dokonać korekty w oświadczeniach, nie ma co do tego ustalonej procedury prawnej, ale jest przyjęta zasada, że jeżeli korekta jest potwierdzona przez urząd skarbowy, to zwykle dotyczy to nie oświadczeń co do miejsca zamieszkania, tylko jakichś sum ujętych w oświadczeniach. To do Państwa decyzji należy czy oświadczenie co do tego gdzie się mieszka może być obarczone błędem. Wydaje mi się, że bardziej można się pomylić co do miejsca zameldowania, a nie co do miejsca zamieszkania, bo ja wiem gdzie przebywam, ale mogę zapomnieć gdzie jestem zameldowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego Budzyńskiego co do zarzutu, że to wszystko się tak szybko odbywa w porównaniu z radnym Targańskim – i tu i tu odbywało się to na najbliższych sesjach. Przy czym zwracam uwagę, że jednak sprawa radnego Budzyńskiego jest trochę inną sprawą, bo ona dotyczy samej istoty bycia radnym – posiadania lub nie posiadania biernego prawa wyborczego. W tym wypadku kwestionujemy to, że Pan radny zasiada w tej radzie i tak to wynika z treści uchwały i jej uzasadnienia. I ten zarzut jakoby Pan jest karany za to, że mówi prawdę np. o zadłużeniu, to Pani Skarbnik, czy Pani sobie przypomina, żeby Pani kiedyś mówiła nieprawdę o zadłużeniu? Czy ktokolwiek, żeby mówił nieprawdę o zadłużeniu? Bo ja sobie nie przypominam. Mamy dokumenty, mamy informacje.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Wszystkie dane, które Państwu przedstawiamy są na podstawie dowodów księgowych, na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych i na pewno pokrywają się z prawdą.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

W gminie Skępe wszystko jest robione transparentnie, o wszystkim jesteście drodzy radni informowani, informowani są również o wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Skępe. Wypowiadanie takich słów przez radnych czy radnego jest nie na miejscu, bo to pokazuje kto tak naprawdę reprezentuje mieszkańców danego okręgu i danej miejscowości. Radny sam pokazuje wizerunek sprawowanego przez siebie mandatu swoim zachowaniem, swoją postawą. Odnoście deklaracji śmieciowej, to Pan, Panie Wojtku, został zameldowany 25 października 2017 roku i nie złożył Pan deklaracji przez bardzo długi okres. Deklaracja została złożona od 1 maja 2019 roku. Mnie najbardziej bulwersuje inna rzecz, że my mówimy o zarzutach, na które odpowiadała Pani Skarbnik, atakuje się o nieprzestrzeganie prawa, mówi się o tym co nie zostało wykonane, co powinno zostać wykonane, a radny, który jest osobą kształtującą i uchwalającą lokalne prawo, sam tego prawa nie przestrzega. I to jest smutne, bo jeszcze wczoraj na komisji rozmawialiśmy o ściągalności, o tym jak mieszkańcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wyjaśnialiśmy, że idziemy mieszkańcom naprzeciw, rozkładamy na raty, a tu radny w ogóle nie składa deklaracji. To świadczy o tym, że radny tu nie mieszka, bo taka deklaracja była składane i opłacana w Lipnie.

Gwar na sali. Głos z publiczności.

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Nie byłem wczoraj na komisji i trudno mi powiedzieć co było, ale muszę powiedzieć, że ja w swoim życiu taką samą historię miałem, musiałem zameldować się i przyjść mieszkać w miejscowości Skępe gdzie tak samo opiekowałem się teściami. Nie wiem, ale mam taką nadzieję, że wszystkie dokumenty, które powinny się znaleźć pod tym adresem, się znalazły. Mam nadzieję, że kolega Budzyński ma też wszystkie dokumenty, które powinny być na adres zamieszkania. Był taki fakt w tamtej kadencji, że radny miał jakąś pomyłkę i sam musiał pojechać do urzędu skarbowego, wyjaśnił to i korekta została przyjęta. Mam nadzieję, że oprócz wpisania adresu zamieszkania w oświadczeniu, wszystkie inne dokumenty, które Pan Panie Wojtku posiada są na adres zamieszkania.

Radny Pan Wojciech Budzyński

A ja nie mogłem ich przedstawić po prostu.

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Życie jest życiem i każdy z nas może też opiekować się teściami, rodzicami. Ale jeżeli wszystko w dokumentach jest dobrze to chętnie byśmy to zobaczyli, przynajmniej ja.

Mieszkanka Skępego

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nazywam się Siemińska Lucyna, mieszkam na ulicy Płockiej  – dla tych, którzy mnie nie znają. Jestem teściową obecnego tu radnego Budzyńskiego Wojtka. Oświadczam, że on opiekuje się nami, bo my już mamy po 78 lat i niestety zaczynami chorować i dlatego składam mu podziękowanie, że przy tylu obowiązkach jakie on ma, jeszcze się podjął tej właśnie opieki nad nami. I proszę mu nie zarzucać nic o te śmieci. Jeszcze do tej pory jakoś sobie dajemy radę. On nam pomaga, ale nie może o wszystkim myśleć przy tylu obowiązkach. Dopiero my z mężem rozmawialiśmy, ze trzeba go dopisać do śmieci jak jest już tyle lat u nas zameldowany i trzeba za niego płacić te śmieci. Jak chcecie kogoś za to ukarać to nas, kwotą pieniężną i się nie czepiać mojego zięcia. Tyle mam do powiedzenia.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dużo mówiliśmy o tym, gmina jest zadłużona już na prawie 15mln zł i to jest bardzo dużo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

My rozmawiamy o wygaśnięciu mandatu, a nie o zadłużeniu gminy. Do rzeczy proszę.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To jest do rzeczy. Gmina jest zadłużona w około 15mln i mam pytanie do Pana Burmistrza – Pan Burmistrz tak ładnie wczoraj mówił, że trzeba ściągać, że trzeba ponaglenia pisać do mieszkańców i tak dalej – i mam pytanie, ile lat Pan Budzyński nie płacił za śmieci? I proszę powiedzieć, kiedy ostatnio wysłaliście mu upomnienie?

Burmistrz

Jeżeli nie było złożonej deklaracji…

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale chwileczkę, przecież wiedzieliście, że mieszka i wiedzieliście, że nie płaci za śmieci. To moje pytanie jest czy było ponaglenie. Szanowni Państwo, to są starzy ludzie, mogą zaniedbać. Pan Wojtek polegał na Państwu, że wszystko będzie uregulowane, teściu powiedział, że będzie i tak zostało. Szanowni Państwo, nie można w deklaracji majątkowej wpisać złego adresu. Pytanie jest proste – czy Pan Budzyński na stałe jest zameldowany w Skępem? Jeżeli tak, to tylko to zameldowanie stałe się liczy. I nie możemy pomylić się, bo każdemu zdarza się pomylić, że zapomni kluczy zostawić, że napisze w oświadczeniu majątkowym coś. Ja się tylko pytam Pana Przewodniczącego – wczoraj Pan powiedział, że kilka osób źle wypełniło oświadczenie majątkowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Nie, tak nie powiedziałem.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pan powiedział na komisji, że u kilku osób są niezupełnie dobrze wypełnione oświadczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Że są drobne nieprawidłowości.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący, ja sam poprawiałem oświadczenie majątkowe. Pan Przewodniczący Szewczyk zadzwonił do mnie, albo wysłał pismo, że trzeba to i tamto poprawić. Przeszedłem do niego, poprawiłem to oświadczenie na miejscu, było potrzeba jechać do Lipna, pojechałem do urzędu skarbowego, tam mnie bardzo miło przyjęto, poprawiliśmy, wyjaśniłem i się skończyło. To widać gołym okiem. Jak Pan Budzyński może nie dbać. Nie chcę wymieniać wszystkich chorób teściów, bo to są bardzo poważne choroby w tych czasach i wiem sam, bo miałem chorą żonę, to wiem jaka pomoc jest wymagana. Tu należy chylić czoła. Czy Pan Budzyński co sesja nie dba o drogi w swoim okręgu nr 2? O lampę walczy co sesja, o plac zabaw walczy. A może za mocno walczy? A może do tej pory w tym okręgu nikt tak mocno nie walczył? Co komisja, co sesja prosi, błaga. Nawet przyszli mieszkańcy tego okręgu nr 2 i mówili, że Pan Wojtek pomaga, dopatruje tych dróg itd. I tak jest, bo ja też jeżdżę z nim na te drogi. I z tymi mieszkańcami rozmawiamy. Mieszkaniec Skępego, co był na tej sesji też widział mnie, że byłem na tej drodze. Szanowni Państwo, czy to faktycznie nie jest tak, że jeden może iść i poprawić to oświadczenie, bo ja 2 razy poprawiałem, a drugi wczoraj na komisji, po ciężkiej pracy, na sam koniec, co jest każdy zmęczony, bez żadnego zawiadomienia, bez żadnej informacji, tak jak dziś dostaliśmy uchwałę pod głosowanie, że ja jej nawet nie przeczytałem, bo nie jestem w stanie w ostatniej sekundzie przeczytać uchwały, ale się daje, bo wiadomo, ze przegłosują i jakoś to pójdzie. Szanowni Państwo, zachowajmy tą procedurę 7 dni, żeby każdy mógł się zapoznać, przeanalizować. Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego – czy była jakaś pisemna informacja do Pana Budzyńskiego, że w oświadczeniu majątkowym źle wpisał adres? Ja siedząc na ulicy Piłsudskiego też pomyliłem adres i nie wpisałem Kwiatowa 4 tylko Piłsudskiego 22. I też mi się zdarzyło klucze zabrać z Domu Kultury, bo jechałem roztrzęsiony, bo żona była w ciężkim stanie. Szanowni Państwo, czy to nie jest tylko dobra wola, jeżeli ma stałe zameldowanie w Skępem, ulica Płocka 3 – czy to nie wystarczy? Wiadomo, że nie bierzemy pod uwagę zameldowania czasowego tylko stałe. A to, że ma w Lipnie żonę i dzieci, bo żona tam pracuje, dzieci uczęszczają do szkoły, to wiadomo, że domu zaraz nie sprzeda. A co to by było, jakby powiedział, że ma dom w Lipnie i tym starszym ludziom nie pomoże. Miejmy trochę wyrozumiałości. Tu nie ma jakiegoś oszukania, że nie napisał w oświadczeniu majątkowym, że ma 2 domy, że jakieś kwoty gotówkowej nie wpisał, że coś pominął w danej rubryce. A tu chodzi tylko o pomyłkę przy miejscu zamieszkania. A może siedział akurat w Lipnie u żony i odruchowo wpisał to. Szanowni Państwo, no jeżeli będziemy się czepiać czegoś takiego, to ja nie rozumiem. Może zacznę tylko podnosić rękę do góry i na dół. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

My proszę Pana rozmawiamy o sytuacjach prawnych, regulowanych prawem, a Pan tu opowiada co się komu wydaje, a co się nie wydaje.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Szanowni Państwo, ja tylko wyjaśnię w jaki sposób powinno się składać deklaracje i odnośnie korekt deklaracji. Chciałbym powiedzieć, że o złożeniu deklaracji nie decyduje stały meldunek, O złożeniu deklaracji decyduje miejsce zamieszkania. My nie możemy ponaglać ze względu na stały meldunek. Dla przykładu – moja córka jest na stałe zameldowana w Skępem, studiuje w Bydgoszczy, więc ona tam jest ujęta i tam obciążona za odpady komunalne, a ja złożyłem czasową korektę deklaracji, gdyż na czas studiów ona zamieszkuje faktycznie w Bydgoszczy i tam płaci za odpady.

Radna Pani Justyna Składanowska

Ja też nie byłam wczoraj na komisji więc jestem trochę zaskoczona tym wszystkim. Przeczytałam to pismo, które wręczyła nam Pani Nowakowska i nie zgadzam się na pewno z jednym stwierdzeniem, że Pan radny nie reprezentuje interesów gminy. Jak sami Państwo widzicie, na niejednej sesji na pewno te interesy reprezentuje i nie tylko swojego okręgu. Oczywiście każdy z nas najbardziej dba o swój okręg, Pan radny Suchocki przytaczał przykłady i nie będę tego powielać. Myślę, że radny Budzyński bardzo dobrze reprezentuje gminę. Co do pobytu, jak Pan Mecenas powiedział, który jest widoczny, to też tak jak powiedział Pan radny Suchocki – jeżeli są 2 domy, tam żona i syn, też z takich względów, że żona tam pracuje, że syn się uczy, tutaj chorzy teściowie. To ludzie, zastanówmy się – jest trochę tu, jest trochę w innym miejscu, nie będzie wiecznie w Skępem. Myślę, że to były demokratyczne wybory i jeżeli Pan radny Budzyński je wygrał i ludzie wiedzieli o tym, że jeden dom jest w Skępem, a drugi w Lipnie, zaufali mu i myślę, że w dalszym ciągu mu ufają, bo dali temu już nie raz przykład, a Pan Budzyński dba naprawdę o swoich wyborców i chyba sami Państwo to przyznacie. Apeluję do Państwa radnych, że to jest początek kadencji więc radny miał prawo się pomylić i powinniśmy dać mu szansę, niech się wykaże i mieszkańcy zobaczą czy faktycznie radny reprezentuje gminę i miasto Skępe. Bo łatwo jest zagłosować przeciw czy za wygaśnięciem mandatu. Myślę, że każdy ma prawo do popełnienia błędu i do kolejnej szansy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

My tu nie rozmawiamy o błędach ani o dawaniu szansy. Rozmawiamy o obowiązującym prawie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Prawdziwym dowodem jest to, że obecna na dzisiejszej sesji mieszkanka Skępego przed chwilą powiedziała, że przyjeżdża na każdą noc, nocuje bo potrzebują opieki. To powiedziała wyraźnie. Niech powtórzy Pani to do mikrofonu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Chwileczkę Panie Suchocki, Pan tu sugeruje Pani odpowiedź, a przecież Pani nic takiego nie powiedziała.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący – czy Pan jako Przewodniczący zrobił z radnymi szkolenie jakiekolwiek? Mamy sporo nowych radnych i wszystkiego nie wiedzą. Czy Pan zaproponował takie szkolenie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

A gdzie Pan słyszał o jakimś szkoleniu proszę Pana? Skąd Panu takie pomysły do głowy przychodzą?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja wiem, że są takie szkolenia dla radnych. Jeśli jest nowa rada, to też powinna być w jakiś sposób przeszkolona. Pan Przewodniczący Szewczyk 4 lata temu pytał czy chcemy takie szkolenie i dlatego wiem, że takie szkolenia mogły mieć miejsce. Tak było Panie Przewodniczący Szewczyk? A Pan nawet nie zapytał i jak taki radny może wiedzieć co i jak ma zrobić. Dla mnie sprawa jest prosta. Radny ma stałe zameldowanie, liczy się tylko stałe zameldowanie, szkolenia nie było, a teściowa powtórzyła, że na każdą noc nocuje w Skępem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Teściowa tego nie powiedziała. Proszę nie opowiadać bajek Panie Suchocki. Tu wszystko jest nagrywane.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To może ja się przesłyszałem. Ale chwileczkę, ma Pan okazję się zapytać. Ja nic nie sugeruje, dlaczego ja mam coś sugerować Panu czy teściowej, a co ja mam w tym za interes? Macie świadka na miejscu to trzeba się zapytać i konkretnie będziecie wiedzieli jak to jest z tą opieką i czy mieszka czy nie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

No przecież słyszeliśmy Pani wypowiedź.

Mieszkanka Skępego Pani X

Przebywa u nas codziennie, może nie w każdą noc u nas sypia, ale kiedy jest potrzeba jest zawsze, na każde nasze potrzeby jest zawsze. Czy wy to rozumiecie czy nie?

Radny Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, widzę, że dyskusja się rozwija coraz bardziej, ale tak jak powiedziałem poprzednio, że miałem taką samą sytuację, no i wszystkie moje dokumenty można sprawdzić, były na adres gdzie zamieszkuję. Jeżeli tak jest u Pana Budzyńskiego to ja uważam, że nie ma dyskusji, urząd skarbowy też te dokumenty ma. Oczywiście, że każdy w pewnym wieku potrzebuje opieki i myślę, że dziś miało miejsce dużo wyjaśnień Pana Budzyńskiego, Państwa radnych, Pana Mecenasa, Pani X, Pana Przewodniczącego. Moje zdanie jest takie, że jeżeli mieszkańcy napisali taką petycję, to czy najpierw nie powinna tego rozpatrzeć nasza Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Komisja Rewizyjna raczej nie ma tu nic do rzeczy.

Burmistrz

Przysłuchując się tym słowom, które padają na dzisiejszej sesji i odpowiadając Panu Suchockiemu – jak można wysłać komuś upomnienie, bo skoro nie ma deklaracji to znaczy, że mieszkaniec nie zamieszkuje w danej miejscowości. To co mówi Pan Ryszard Szewczyk, to każda sytuacja jest inna i każde zachowanie też jest inne, a dla mnie najbardziej smutne i przykre jest to, że my opowiadamy o pewnych rzeczach, tłumaczymy pewne zachowania, próbujemy te zachowania w sposób dla mnie dziecinny tłumaczyć. Ja nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy – jeżeli ja składam do urzędu skarbowego zeznanie, to chyba ja pamiętam i dobrze wiem gdzie mieszkam. Jeżeli ja składam oświadczenie majątkowe, to chyba też wiem gdzie mieszkam i jestem świadom tego co robię.

Więcej pytań w dyskusji nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Wyniki głosowania:

(ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania – druk nr 5

a)            przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2018;

Burmistrz przedstawił wstęp do Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2018 (w załączeniu). Zaznaczył, że raport jest podsumowaniem pracy dużej grupy osób – radnych, pracowników urzędu, sołtysów, rad sołeckich, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Burmistrz podkreślił, że raport znajduje się na stronie internetowej urzędu, na BIP-ie i każdy może się z nim zapoznać.

b)            debata nad raportem;

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz wyjaśnił, że raport jest czymś nowym. Obowiązek jego stworzenia wszedł w życie wraz z początkiem nowej kadencji. Zaznaczył, że punkt dotyczący debaty powinien się odbyć, bo patrząc na orzecznictwa prawne pod tym względem, to nadzór podchodzi do tego różnie – jedne nadzory przyjmują bez debat uchwalane wotum zaufania, a inne nie. Ustawodawca skonkretyzował to w ten sposób, że debata nad raportem powinna się odbyć.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, że dla niego w raporcie, szczególnie cenną rzeczą jest wymienienie wszystkich inwestycji jakie w ciągu tego roku się odbyły, zostały zakończone, bądź zostały zapoczątkowane – tych inwestycji jest opisanych około 20, przy czym można je podzielić na 2 grupy: inwestycje w wodociągi oraz inwestycje w drogi – są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców.

Burmistrz powiedział, że to novum, którym jest raport ocenia bardzo pozytywnie, bo gmina ma możliwość pokazania mieszkańcom transparentnie tego co zostało po kolei przez samorząd zrobione. Każdy mieszkaniem może się z raportem zapoznać. Wszystkie osoby, które przyczyniały się do inwestycji są w tym raporcie ujęte.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że cieszy się, że Pan Burmistrz zwrócił uwagę na transparentność, czyli przejrzystość i dokładność, tym bardziej, że punkt wcześniej miały miejsce niemiłe sugestie, że ktoś tu coś ukrywa. Novum jest również to, że w debacie nad raportem może wziąć udział publiczność, po spełnieniu pewnych warunków, ale w tym roku nikt z tego nie skorzystał. Przewodniczący wyraził nadzieję, że w przyszłości mieszkańcy również włączą się do debaty.

c)            głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pan Burmistrz otrzymał wotum zaufania od rady.

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok – druk nr 6

a)            przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień  31 grudnia 2018 rok;

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2018 rok (w załączeniu), Burmistrz w kolejności odniósł się do:

-                    bilansu z wykonania budżetu gminy,

-                    bilansu jednostki budżetowej,

-                    zestawienia zmian w funduszu jednostki,

-                    rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. (w załączeniu) Burmistrz złożył szczegółową informację w zakresie:

-                    dochodów,

-                    wydatków,

-                    inwestycji,

-                    wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu     Sołeckiego,

-                    realizacji programów wieloletnich za 2018  rok w tym wykaz przedsięwzięć   realizowanych w latach 2018 – 2030,

-                    wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

-                    stanu mienia komunalnego.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok Burmistrz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, aby w sposób bardziej przejrzysty i obrazowy przekazać powyższe dane.

b)            zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2018 rok;

Radni podjęli decyzję, że treść uchwały (w załączeniu) nie będzie odczytywana, ponieważ każdy z radnych ma do niej wgląd.

c)            zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2018;

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok (w załączeniu do protokołu) przedstawili w następującej kolejności przedstawiciele poszczególnych komisji Rady Miejskiej:

-                    Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług,

-                    Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

-                    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

-                    Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu.

d)            dyskusja;

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał dlaczego kwota w dochodach jest niższa o połowę, widnieje 753 920zł – strona 7, dział 400.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki wpłynęły w mniejszej wysokości z racji tego, że gmina nie otrzymała 100% przyznanej dotacji. Te środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły dopiero 3 stycznia 2019 roku. Na poprzedniej sesji zostały one włączone do budżetu roku 2019 i będą wykorzystane.

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał dlaczego w dziale 801, strona 7, też jest kwota niższa o 156 661zł.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skępem Pani Iwona Małkiewicz wyjaśniła, że dochody wynikają z ilości dzieci i z ilości uczęszczania dzieci. Był czas, że dzieci nie chodziły, dzieci chorowały, dlatego nie było opłat, ale to nie jest aż tak duża różnica. Nie da się tego oszacować, bo dzieci chodzą różnie do przedszkola. Jeżeli dzieci nie chodzą, to jest robiony odpis i za dany miesiąc nie jest pobierana opłata. Dzieci, które chodzą, to 100% jest płacone.

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał o zadłużenie, w 2014 roku było to 8mln przy budżecie 24mln, ale wtedy nie było 500+, a teraz są ogromne pieniądze na 500+ i trzeba powiedzieć, że również stąd bierze się większy budżet. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w 2018 roku to zadłużenie wzrosło o 3 836 288zł. Zliczając sumę za 2017 i 2018 rok, to zadłużenie wzrosło o 6 173 898zł. Radny Suchocki przypomniał, że podczas kampanii wyborczej mówił jakie jest zadłużenie, a Pan Burmistrz twierdził, że radny bajki opowiada. A zadłużenie jest takie jak mówił, jak test w dokumentach – 12 751 099zł. Radny zwrócił uwagę, że w dziale 600 zostało 241 148zł, nie są to duże pieniądze, ale za nie można by zakupić kruszywo czy zrobić jakiś projekt na drogę. Mieszkańcy składają pisma i czekają aż coś będzie robione. Radny zaznaczył, że budżet powinien być w 100% wykorzystany na infrastrukturę, tu jest 95% więc i tak jest dobrze. W dziale 010 też jest 16tys mniej, też jest wykorzystane tylko 60%, a to jest mało, gdzie w gazecie często pisali, że są pola podmoknięte, stoi często woda. A można było te pieniądze wykorzystać na czyszczenie rowów, na przepusty i woda lepiej by płynęła.

Burmistrz zaznaczył, że mówiąc o zadłużeniu powtarza cyfry, które są w dokumentach. Zapewnił, że każde pieniądze, które były wydawane zarówno w poprzedniej, jak i w tej kadencji nie są wydawane na konsumpcję tylko na inwestycje. Pieniądze są pozyskiwana po to, żeby wykorzystać do maksimum nadarzające się okazje do pozyskiwania środków zewnętrznych – żeby się rozwijać trzeba inwestować. Całoroczne 500+ to około 6mln zł dla gminy, więc to nie są ogromne pieniądze, ale są to pieniądze, które wpłynęły na rozwój pewnych działań. Burmistrz powiedział, że lubi rzetelnie i uczciwie rozmawiać na każdy temat, a były opowiadane rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Radny Pan Ryszard Szewczyk odnosząc się do zadłużenie potwierdził słowa Pana Burmistrza, że to pieniądze nie zostały przejedzone. Trzeba zobaczyć ile prac zostało zrealizowanych, a jeżeli dostajemy jakieś pieniądze, to zawsze musimy mieć wkład własny. Zapewnił, że zostało zrobione dużo i w tej kadencji będzie zrobione też dużo, a zadłużenia są i będą.

Burmistrz dodał, że na pewno dopóki będzie burmistrzem i będzie mu dane współpracować z radnymi tak jak do tej pory, to będzie korzystał ze wszystkich możliwości, aby pozyskiwać środki, ale do tego trzeba wykładać środki własne. To co jest realizowane ma służyć rozwojowi Miasta i Gminy Skępe oraz poprawie życia i funkcjonowaniu mieszkańców. Burmistrz zaznaczył, że w poprzedniej kadencji wydano na inwestycje ponad 20mln zł z czego połowa została zainwestowana w infrastrukturę drogową.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska powiedziała, że stan planu na dzień 1 stycznia 2018 roku na drogi gminne wynosił 1 567 492 zł. Pozyskaliśmy pieniądze na kwotę 5 476 313,55zł. Na stronie 60 jest opisane jakie inwestycje drogowe zostały wykonane. Pani Skarbnik zaznaczyła, że twierdzenie, że środki nie zostały w 100% wydatkowane jest prawdą, ale wszystkie zadania zakładane przez burmistrza i radę zostały zrealizowane.

Radny Pan Krzysztof Suchocki przypomniał, że pytał dlaczego nie zostały wykorzystane, a nie czy zostały niewykorzystane. Cyfry nie kłamią, w 2018 roku zadłużenie było 12mln, a na początku 2019 roku już prawie 15mln. Radny powiedział, że rozumie, że trzeba oszczędzać, bo gmina jest biedna i trzeba to robić, ale Szkoła Podstawowa w Skępem wydała 500tys więcej, na energię elektryczną o 1 więcej niż w 2017 roku, na olej 37tys więcej, a zima nie była tak mroźna.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem Pani Ewa Jastrzębska wyjaśniła, że ceny rosną, a szkołę trzeba ogrzać, bo nauczyciele z dziećmi nie mogą siedzieć w szkole w kurtkach i walonkach. Musi być ustawiona odpowiednia temperatura. Pani Dyrektor zaznaczyła, że była remontowana hala sportowa, obiekt był całkowicie wyłączony z użytkowania i nie był ogrzewany, a w tej chwili już jest ogrzewana, bo korzystają z niej dzieci i mieszkańcy praktycznie przez 7 dni w tygodniu od 700 do 2100 i generuje to koszty. Ta sama sytuacja jest z olejem i z energią elektryczną. Z tego powodu nie ma sensu odnosić roku 2017 do roku 2019, bo to są zupełnie inne realia.

Radny Pan Krzysztof Suchocki odpowiedział, że trzeba porównywać. W 2017 roku energii szło za 40tys, a teraz za 61tys, a energia nie zdrożała i chyba szkoła nie korzysta z większej ilości prądu, bo nie ma więcej żarówek.

Pani Dyrektor Jastrzębska jeszcze raz wyjaśniła, że jest więcej żarówek, bo cały obiekt hali sportowej wraz z łącznikiem gdzie są zerówki i świetlice w 2017 roku były wyłączone z użytkowania, a teraz zostały przywrócone i trzeba je ogrzać. To są koszty i nie da się tego porównać. Szkoła misi zapewnić uczniom właściwe warunki do nauki więc obiekt musi być oświetlany i ogrzewany.

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał skąd się wzięło 500tys więcej, które trzeba było dołożyć, a mieliśmy mieć takie duże oszczędności kiedy połączyliśmy szkołę podstawową i gimnazjum.

Pani Dyrektor Jastrzębska wyjaśniła, że wydatki w szkole łączą się z awansem zawodowym nauczycieli, ilością oddziałów, która jest bardzo zmienna, trzeba wtedy zapłacić nauczycielom wyższe pensje, niektórzy nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich w różnych terminach i trzeba zapłacić za zastępstwo, wiąże się to z podwyżkami dla nauczycieli, odprawami emerytalnymi dla pracowników i wszystkimi innymi pochodnymi od tych spraw.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że na orliku świeciły się non stop lampy i firma, która remontowała halę korzystała z tego oświetlenia. Zapytał, czy ta firma za to zapłaciła i czy są na to jakieś dokumenty.

Burmistrz wyjaśnił, że firma miała to podłączone pod licznik i za to zapłaciła, bo tak jest robione w każdej inwestycji, tak było zrobione przy remoncie hali i tak będzie zrobione przy stacji uzdatniania wody. Burmistrz powiedział, że są pewne działy, na których nie ma oszczędności i jednym z takich działów jest edukacja – kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wzrastają koszty energii, paliw i wszystko to generuje wzrost kosztów, a poza tym jest coraz więcej zadań przypisywanych kształceniu dzieci – nauczyciele wspomagający, nauczanie indywidualne. Nie ma takiej możliwości, żeby na tym oszczędzać, bo dzieci to nasza przyszłość. Koszty na oświatę wzrastają we wszystkich samorządach nie tylko w Skępem.

Radny Pan Ryszard Szewczyk powiedział, że zgadza się, że zima była łagodna, ale okres grzewczy był wydłużony, bo nawet w maju trzeba było palić. Wyłączanie ogrzewania nic by nie dało, bo na rozruchu bierze jeszcze więcej oleju, a ceny oleju były różne.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że się nie zgadza, bo sam ma dom i też go ogrzewa i oświetla, a rachunki zbytnio nie wzrosły. Zaznaczył, że Pan Burmistrz kiedyś opowiadał, że szkoła jest sercem wsi, teraz Burmistrz mówi, że o dzieci i młodzież trzeba dbać – każdy radny chce dbać o dzieci.

Radny Pan Ryszard Szewczyk zaznaczył, że jak kiedyś olej kosztował 2,80 a teraz kosztuje 3,80 to jest to wielka różnica. A szkoła musi zakupić olej, bo musi utrzymać odpowiednią temperaturę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poprosił, aby zwrócić uwagę jaka jest kubatura hali w porównaniu do kubatury budynku szkoły. One są porównywalne.

Więcej pytań nie było.

e)            głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok – druk nr 7

a)            zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku;

Podpunkt omówiony w punkcie 8a porządku obrad.

b)            zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2018 rok;

Podpunkt omówiony w punkcie 8b porządku obrad.

c)            przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2018;

Wniosek odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański (w załączeniu).

d)            zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;

Radni podjęli decyzję, że treść uchwały (w załączeniu) nie będzie odczytywana, ponieważ każdy z radnych ma do niej wgląd.

e)            zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2018;

Opinie zostały odczytane w punkcie 8c porządku obrad.

f)             dyskusja;

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał dlaczego są tak niskie dochody z Unii Europejskiej, tylko 543 981zł.

Dochody są na takim poziomie jak już mówiliśmy, z tym, że dwie dotacje nie wpłynęły. Jedna dotyczyła stacji uzdatniania wody w Wólce, a druga świetlicy wiejskiej w Żuchowie. Jedne środki wpłynęły w styczniu, a drugie wpłynę w czerwcu. Nie mamy wpływu na to kiedy i w jakim stopniu środki wpłyną z Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, że w kwestii zadłużenia istotne są dwie sprawy. Pierwsza to pożyczki i kredyty wydawane są racjonalnie, w sposób celowy i sensowny, bo na inwestycje. A po drugie to mamy kontrolę nad naszym zadłużeniem, jakbyśmy nie spełniali warunków określonych w ustawie o finansach publicznych, to nie moglibyśmy w przyszłości uchwalać budżetu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki zaznaczył, że to wszystko prawda, ale u nas zadłużenie dochodzi do 15mln, a Lipno ma 7mln i też tam się dużo dzieje. Cała decyzja należy do rady, RIO tylko statystyki robi.

Więcej pytań w dyskusji nie było.

g)            głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

            Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski podziękował w kilku słowach za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Podziękował Radnym na czele z Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, pracownikom urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim za realizację budżetu i dobrą współpracę dla dobra mieszkańców. Zostały wręczone kwiaty i złożone gratulacje przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Janusza Kozłowskiego i Przewodniczącą Komisji Oświaty Panią Aleksandrę Ruszkowską w imieniu radnych.

 

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski poinformował, że w dniu dzisiejszym zapozna z  najistotniejszymi sprawami, a na kolejnej sesji złoży dokładną informację. Nadmienił, że kolejna sesja odbędzie się za dwa, trzy tygodnie na której powróci do pewnych kwestii.

-                    Informacja za okres od dnia 04.04.2019r. do dnia 18.06.2019r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu;

-                    Informacja dotycząca realizacji Uchwał VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku;

-                    Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 30.04.2019 do 12.06.2019r.;

-                    Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 18.06.2019r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji;

-                    Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe;

-                    Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych Pan Burmistrz przedstawi na następnej sesji w związku, że dużo w tym okresie odbyło się uroczystości.

     Wszystkie informacje w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski podziękował Panu Burmistrzowi za złożoną informację i powiedział, że jeżeli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia.

kt 11

Wolne wnioski i informacje

Radny Powiatowy Pan Jarzy Kowalski rozpoczął od słów Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Goście. Poinformował, że na poprzedniej sesji był temat dot. połączeń autobusowych. Pan Radny Andrzej Meller zgłaszał potrzebę autobusu dojazdu do Lipna oczywiście ja zgłaszałem ten temat na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Również zgłaszał do Powiatowego Transportu i od 1 września będą uruchomione kursy do Likca, żeby młodzież mogła dotrzeć do szkół. Jest jeszcze analizowany kurs autobusu, który jedzie do Czermna żeby wracał drugą drogą przez Zajeziorze, Moczadła. Dyrektor Powiatowego Transportu kalkuluje, analizuje i zobaczymy co w tej materii da się zrobić. Pani Radna Sobocińska mówiła o poboczach one są wycinane sukcesywnie, ale wiadomo sieć dróg powiatowych jest dużo większa niż gminnych i jak są gwałtowne deszcze to i trawa szybko odrasta, ale prace przy drogach są robione tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Uwagi, które dzisiaj otrzymał poinformował, że dalej przekaże celem realizacji tych potrzeb.

Następnie Radny Powiatowy Pan Jarzy Kowalski pogratulował Panu Burmistrzowi absolutorium i nadmienił, że jako Dyrektor jednostki cieszy się, że budżet za 2018 rok został wykonany prawidłowo.

Radny Pan Andrzej Meller podziękował, że autobusy będą kursowały do Likca i nadmienił, że jest piękna droga i będzie młodzież miała czym dojeżdżać do szkół. Przystanek też został postawiony.

Radny Pan Andrzej Meller podziękował Radnym Powiatowym i Panu Staroście, że zostało spełnione życzenie mieszkańców.

Radna Pani Maria Krymka wystąpiła z wnioskiem w imieniu strażaków OSP w Wólce w sprawie postawienia tablicy informacyjnej z możliwością wyjazdu samochodu bojowego ze strażnicy w Wólce.

Radny Pan Ryszard Szewczyk wrócił do podjętej uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego kolegi Budzyńskiego. Powiedział, że  na pewno dużo hejtu spadnie na jego głowę nie, ale tym się nie przyjmuję. Nie byłem na komisji i uważam, że te pytania, które zadałem koledze Budzyńskiemu w jaki sposób na jego wszystkich dokumentach są adresy i wtedy na kolejnej Radzie udzielę informacji czy dobrze postąpiłem, czy też źle. Nie ukrywam, że się wstrzymałem może wiele osób z tego powodu jest niezadowolonych, ale uważam, że mam swój osobisty honor powiedzieć dlaczego się wstrzymałem.

Radna Powiatowa Pani Grażyna Frymarkiewicz poinformowała, że Koło Stowarzyszenie Koziołek zwróciło się do Pana Starosty do Zarządu o ustalenie przystanków autobusowych „na żądanie” ponieważ mieszkańcy np. z Wioski czy z innych miejscowości,  a często są to osoby starsze i nie mają swojego samochodu jest im ciężko jechać po zakupy np. do „Biedronki” myślę, że władze ze Skępego jak będzie potrzeba to pomogą. Starostwo wyszło z propozycją kursu do Obór w okresie wakacji turystycznie sporo osób będzie chciało się wybrać. Będą specjalne kursy Lipno – Obory. Następnie pogratulowała Radzie, że mają takiego Pana Burmistrza.

Pkt 12

Zakończenie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM IX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski