UCHWAŁA Nr XXV/ 169 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441) oraz art.7 ust.3 i art.12 ust.4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz.804, z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, MP z 2004 r. Nr 43 poz.753 i Nr 46 poz.794, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz.1399,  Nr 169 poz.1419,)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Oprócz  zwolnień wymienionych w art.7 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.1 ustawy z  dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się :

 

1. od  podatku od nieruchomości :

a)       grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gminne wysypisko śmieci stanowiące własność gminy,

b)       grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach statutowych przez gminne jednostki organizacyjne,

c)       grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele statutowe jednostek ochrony przeciwpożarowej,

d)       grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby organów ładu i  porządku publicznego,

e)       grunty i budynki wykorzystywane  na cele statutowe jednostek kultury,

 

2. od podatku od środków transportowych:

   a) środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i stanowiące jej własność,

   b)  środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Andrzej Gatyński