Uchwała Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 268)  zmienionej:

Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 2 stycznia 2019 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 lipca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 lipca 2019 r.,                                                                     

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 37.542.687,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.130.384,77 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.412.303,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.319.296,24 zł" do niniejszej uchwały. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 41.306.556,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.029.599,94 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.276.957,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.319.296,24 zł" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

4) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 333.864,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 98.682,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” § 2010 /+/ 17.682,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z podpisaną Umową nrUM_RW.7152.1.097.2019 zawartą dnia 22 maja 2019 pomiędzy Województwem Kujawsko –Pomorskim a Gminą Skępe w dziale 600 „Transport i łączność" rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne"§ 6630 /+/ 81.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,450 km,w obrębie geodezyjnym: Boguchwaładz.nr163”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 98.682,96  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” /+/ 17.682,96 zł  wnastępujący sposób:

?        Szkoła Podstawowa w Skępem  § 4210 /+/ 139,04 zł, § 4240 /+/ 13.904,89 zł,

?        Szkoła Podstawowa w Czermnie  § 4210 /+/ 14,51 zł, § 4240 /+/ 1.451,64 zł,

?        Szkoła Podstawowa w Wólce  § 4210 /+/ 21,51 zł, § 4240 /+/ 2.151,37 zł.

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

2)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 4.666,00 zł.

3)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” poprzez:

a)      zmniejszenie planu finansowego na zadania pn.„Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w miejscowości Józefkowo” w dziale 600 rozdział 60016„Drogi publiczne gminne" § 6050  /-/ 3.250,00 zł (fundusz sołecki - Sołectwo Żagno),

b)      zmianę pomiędzy paragrafami 6067 /+/ 111.677,00 oraz 6069 /-/ 111.677,00 zł w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność", która podyktowana jest koniecznością realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, ponieważ 85% kosztów zostaje pokrytych z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

4) Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w tym:

?        dział 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” /±/ 7,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /+/  6.334,00 zł.

5)      W związku ze złożonym przez sołectwo Żagno wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.” w następujący sposób:

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 2.200,00 zł  - „Zakup elementów do wykonania barierki na mostku przy drodze Józefkowo – Huta”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 1.050,00 zł -  „Zakup ławek w celu zamontowania ich przy budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie”.

6)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4210 /+/ 70.000,00 zł. Powodem zwiększenia jest konieczność ogłoszenia przetargu na zakup oleju opałowego na potrzeby grzewcze szkoły.

7)      Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 3 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.