Uchwała Nr XI/65/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Skępe, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, w wysokości:

1) 17 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym;

2) 4 złote za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620, ze zm.), członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Biorąc powyższe pod uwagę, wywołanie uchwały jest zasadne.