Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.13.2019

 

Ogłoszenie przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.08.2019 r.

 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2019 r. pod nr  2019/S 155-382643 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu po jego publikacji w dniu 13.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 7d zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej – Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) od dnia publikacji ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2019 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe została złożona 1 oferta:

 

I.              Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

1.     Cena oferty: 6.656.040,00 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

3.     Okres gwarancji: ---------------------;

4.     Warunki płatności: 30 dni

 

II.             Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.198.400,00 zł brutto.

 

Skępe, 19.09.2019 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr UMiG.271.2.13.2019 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny

Numer oferty

 

 

 

 

1

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt

Liczba punktów  w kryterium Termin płatności faktury (F)

10,00 pkt

Liczba punktów  w kryterium Przeprowadzenie akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Skępe (5 placówek) dotyczącej tematyki selektywnej zbiórki odpadów (A)

30,00 pkt

Razem

100,00 pkt

 

 

Skępe, 08.10.2019 r.   

 

 

 

Piotr Wojciechowski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.13.2019 na  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 14.11.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.11.2019 r. pod nr  2019/S 225-552469.

 

 

Skępe, 21.11.2019 r.

 

Piotr Wojciechowski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe