UCHWAŁA Nr III/19/2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

 

 

                                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Wyraża zgodę na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Skępem, gm. Skępe zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/27 o powierzchni

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż Anna Smużewska