UCHWAŁA Nr III/  20 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2006roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) w związku z art.19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr  75, poz.758)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

                        § 1.   W uchwale nr XVIII/117/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 129, poz.2466) wprowadza się następujące zmiany:

1)       § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, którego będzie dokonywał pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w ramach swojego zakresu czynności pracy.

2)       uchyla się § 5 i § 6

3)                dotychczasowe § 7, § 8 i § 10 otrzymują oznaczenie odpowiednio § 5, § 6 i § 7  

 

 

                       §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

                      § 3.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż Anna Smużewska