Uchwała Nr III/21/2006

Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 grudnia 2006
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.692.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

1.     Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.294.263  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 56.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3

 

1.     Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.601.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)         zaciąganych kredytów w kwocie - 1.128.619 zł,

b)         zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.473.000 zł,

2.     Przychody budżetu w wysokości 3.235.188 zł, rozchody w wysokości 633.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  199.480 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym.

§ 5

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie   załącznikiem nr 5.           

§ 6

 

1.     Ustala się dochody w kwocie 95.850 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.     Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a)     przychody - 20.100 zł,

b)    wydatki - 20.100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

 

Ustala się, limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 500.000 zł;

2)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.601.619 zł;

3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 633.569 zł.

 

§ 10

 

Upoważnia się Burmistrza do:

 

1.          zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2.          zaciągania zobowiązań:                                                                                            

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 10.

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3.          dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

4.          lokowania wolnych środków budżetowych na:

a)     rachunkach w banku wykonującym bankową obsługę gminy.

b)    na rachunkach w innych bankach

c)     fundusze inwestycyjne bez naruszenia bieżących zobowiązań budżetu.

 

§ 11

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż Anna Smużewska