PROTOKÓŁ NR XI/VIII/2019

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 14 sierpnia 2019 roku

Sesję dnia 14 sierpnia 2019 roku rozpoczęto o godzinie 1100 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem –   wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście –  wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

    Zbigniew Małkiewicz –   Sekretarz

    Barbara Leśniewska –   Skarbnik

    Piotr Rzepka –   Radca Prawny

    Krzysztof Jaworski –   Inspektor

 

XI Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – dzień dobry Państwu otwieram XI Sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Sekretarza, Pana Burmistrza i Panią Skarbnik, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Radną Powiatową Panią Grażynę Frymarkiewicz,  witam sołtysów i wszystkich zaproszonych gości, witam Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

OTWIERAM XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 86,66% .

Przyjęcie protokołu z  X Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: 

przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2019r.


Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Przyjęcie porządku obrad
Projekt porządku obrad:

1.     Sprawy organizacyjne.

a)   stwierdzenie prawomocności obrad;

b)   przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2019 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)   wybór sekretarza obrad.

2.     Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2019 rokdruk nr 1.

3.     Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2035 – druk nr 2.

4.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19) – druk nr 3.

5.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe – druk nr 4.

6.     Wolne wnioski i informacje.

7.     Zakończenie.

 

Głos zabrali:

      Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem i tym samym zmieni się kolejność porządku obrad.

Pkt. 6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem.

Pkt. 7. Wolne wnioski i informacje.

      Pkt. 8. Zakończenie.

Głos zabrali:

      Radny Pan Krzysztof Suchocki stwierdził, iż Burmistrz łamie prawo statutowe dając uchwałę w ostatniej chwili tuż przed sesją.

      Odpowiadając Pan Przewodniczący Rady powiedział, iż Pan Burmistrz nie łamanie statutu i jest to zgodne z ustawą o samorządzie gminnym.

      Burmistrz dodał, iż jest normalna rzeczą zgłoszenie wniosku i wprowadzanie do porządku obrad propozycji nowej uchwały. Następnie wyjaśnił, że uchwała jest wprowadzana na dzisiejszej sesji, gdyż konkurs zakończył się niedawno i materiały nie byłyby dostarczone na czas.

W kwestii wyjaśnienia Sekretarz dodał,  iż przepisy statutu nie mogą regulować przepisów nadrzędnych czyli przepisów ustawowych. O tym, że można wprowadzić do porządku pod obrady sesji bezwzględną większością głosów mówi ustawa o samorządzie gminnym.

      Radny Krzysztof  Suchocki stwierdził, iż może w swoim mniemaniu burmistrz i sekretarz  mają rację jednak doskonale wiedzą, że jest osobą niepełnosprawną z tytułu wzroku i nie jest w stanie teraz przeczytać co w treści uchwały się znajduje.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu tej uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów
w Skępem.

Radny Krzysztof  Suchocki stwierdził, że obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest odczytanie projektu uchwały, a jako radny sam musi wiedzieć co w tej uchwale jest napisane.

      Radny Wojciech Budzyński stwierdził, iż jego zdaniem jest łamane prawo, bo w statucie jest zapis, że radny powinien otrzymać projekty uchwał na siedem dni przed sesją.

      Radca Prawny Pan Piotr Rzepka wyjaśnił, iż tak jak Pan Sekretarz powiedział, że statut nie może być sprzeczny z przepisami wyższego rzędu, a zasadą legislacyjną jest taka zasada by nie powtarzać przepisów ustawy zawarty w statutach. Radni to wiedzą są doświadczonymi radnymi i nie raz były takie sytuacje, że wykorzystywano art. 20 ust.1 a ustawy o samorządzie gminnym, która nie jest sprzeczna ze statutem gminy, bo gdyby tak było to nadzór by zakwestionował nasz statut. Są sytuacje nadzwyczajne, które wymagają skorzystania właśnie z tego przepisu i to od radnych zależy czy zostanie przyjęty projekt uchwały na dzisiejszej sesji bezwzględną większością głosów, czy może projekt uchwały jest tak skomplikowany, że nie można go przyjąć. Dodał iż przepisy ustawy i prawo są dla wszystkich równe. Ustawa o samorządzie gminnym tak to reguluje i nie wprowadza żadnych wyjątków.

       Radny Krzysztof Suchocki poprosił o dwugodzinną przerwę aby mógł się zapoznać z projektem uchwałą i odczytać na swoim urządzeniu

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski nie wyraził zgody na przerwę w obradach sesji i zamknął dyskusję.

Głosowano w sprawie:
Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi oo. Bernardynów w Skępem.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk
PRZECIW (2)
Wojciech Budzyński, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów.

      Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał uzupełniony porządek dzisiejszego posiedzenia
Głosowano w sprawie:
przyjęcie porządku obrad;.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk
PRZECIW (2)
Wojciech Budzyński, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Porządek sesji został przyjęty.

Wybór sekretarza obrad
Sekretarzem obrad został Radny Pan Marcin Mierzejewski, który wyraził zgodę.

Pkt 2

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok  - druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Głos zabrali: Radny Pan Wojciech Budzyński zapytał się Pani Dyrektor SP w Skępem dlaczego  zwiększane są środki budżetu o 70 tyś. zł na ogrzewanie? Stwierdził, iż budżet planuje się dużo wcześniej i pieniądze powinny być zaplanowane wcześniej.

Burmistrz nadmienił, iż hala w ubiegłym roku była całkowicie wyłączona z użytkowania stąd też zwiększyło się zapotrzebowanie  na olej.

Dyrektor Pani Ewa Jastrzębska dodała, iż nie była w stanie policzyć zapotrzebowania ilości oleju grzewczego gdyż hala została oddana do użytku w kwietniu 2018 roku i liczona była jako jedna zima, a w tej chwili liczymy jako dwie zimy. Sytuacja pogodowa też nie była do przewidzenia, w tym roku było ogrzewane do maja, a także cena oleju opałowego też się zmienia. Po tym roku okaże się jaka ilość oleju jest potrzebna na cały rok. Następnie Pani Dyrektor nadmieniła, że starają się żeby odpowiednie warunki były zabezpieczone z hali sportowej korzystają również nasi mieszkańcy i nawet przebywają do godz. 2200.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 1.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk
PRZECIW (3)
Wojciech Budzyński, Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Uchwała została przyjęta.

 

 

Pkt 3

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2035 – druk nr 2

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2035 - druk nr 2..
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk
PRZECIW (3)
Wojciech Budzyński, Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Uchwała została przyjęta.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19) – druk nr 3.

Projekt uchwały przedstawił pracownik  Inspektor Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Burmistrz dodał    projektem objęte są wszystkie szkoły. W głównej mierze są to uczniowie jak i również nauczyciele. Zakupiony zostanie sprzęt dydaktyczny dla dzieci i młodzieży, który będzie powodował, że dzieci nie będą zostawały za postępem technicznym. Dzieci będą mogły realizować swoje zainteresowania oraz wdrażać i unowocześniać wszystko to co  jest najnowsze w oświacie.

Pracownik Pan Krzysztof Jaworski uzupełnił wypowiedź o kwotę całego projektu która wynosi 930.336,69 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 790.786,18 zł, dofinansowanie z budżetu państwa  to 93.020,51 zł  zaś wkład własny  46.530,00 zł  z czego to nie jest wkład finansowy tylko rzeczowy w postaci sal dydaktycznych w których będą się odbywały zajęcia. Zestawienie kwot w ramach projektu z podziałem na:

1)    Sprzęt komputerowy:

a)    SP Czermno - 66 tyś

b)    SP Skępe - 192 tyś

c)     SP Wólka - 64 tyś

2)    Wyposażenie specjalne:

a)        SP Czermno - 48 tyś

b)       SP Skępe - 97 tyś

c)       SP Wólka - 14 tyś

3)    Kursy i szkolenia dla nauczycieli – 12 tyś,

4)    Wynagrodzenie dla kadry nauczycielskiej,

5)    Mniejsze środki dydaktyczne.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19) – druk nr 3..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 5

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe - druk nr 4.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).
Głosowano w sprawie:
          Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe - druk nr 4.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Wojciech Budzyński, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Uchwała została przyjętajednogłośnie.

 

Pkt 6
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi oo. Bernardynów w Skępem – druk nr 5.

Projekt uchwały przedstawił pracownik Pan Krzysztof Jaworski – pracownik UMiG. Skępe.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi oo. Bernardynów w Skępem - druk nr 5.
Głos zabrali:

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że jest w 100 % za przyznaniem dotacji lecz wbrew zasadom będzie głosował przeciw dlatego, że niezgodne jest z prawem otrzymanie uchwały w ostatniej chwili przed sesją.

Burmistrz dodał, iż radny Suchocki wprowadza opinię publiczną w błąd mówiąc o łamaniu prawa.

 

Radny Pan Budzyński również stwierdził, że jest w tej chwili łamany statut oraz prawo osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady dodał, iż wprowadzanie uchwał w trybie nadzwyczajnym jest normalną rzeczą i  zgodną z prawem.

Radca Prawny dodał, że ustawa nie przewiduje, nie wymaga specjalnego uzasadnienia do wprowadzenia  projektu na sesji. Jeżeli bezwzględna większość pozwala na wprowadzanie projektu uchwały to punkt jest wprowadzany.

Pan Suchocki stwierdził, iż został z dyskryminowany gdyż nie otrzymał  żądanej 2 godzinnej przerwy na zapoznanie się z projektem uchwały.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk
PRZECIW (2)
Wojciech Budzyński, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Roman Targański

Uchwała została przyjęta.

 

Pkt 7
 Wolne wnioski i informacje

Burmistrz w imieniu swoim, Przewodniczącego Rady, Sołtysów zaprosił wszystkich mieszkańców na święto plonów do Czermna.

Radny Pan Andrzej Meller poinformował, iż 20 lipca br. odbyło się spotkanie w sprawie wyboru delegatów do Powiatu Izby Rolnej. Delegatem został Kępczyński Tomasz  zam. Jarczewo oraz Meller Andrzej zam. Likiec. W razie problemów oraz pytań  dotyczących rolnictwa służą pomocą. Następnie prosił, aby usunąć skarpę na przystanku autobusowym, aby busy miały możliwość zawracania.

Radna Powiatowa Pani Grażyna Frymarkiewicz powiedziała, że skoro był obiecany bus to na pewno będzie. Na najbliższej sesji Rady Powiatu ta kwestia będzie rozstrzygnięta również mamy obiecane jeszcze dwa przystanki na życzenie w Skępem.

Radny Pan Andrzej Meller podziękował że będą kursowały busy jak również za postawiony przystanek i zrobioną drogę.

Radny Pan Wojciech Budzyński poinformował, iż na przystanku w Skępem jest pęknięta szyba oraz trzeba wymienić krawężniki bo jest zapadnięta kostka. W imieniu mieszkańców Radny Pan Wojciech Budzyński prosił żeby Pan Burmistrz zainteresował się sprawą przystanków w centrum Skępego.

Mieszkaniec Gminy Skępe poruszył kwestię jezior Skępskich, aby zacząć uderzać do odpowiednich instytucji, aby atrakcyjność tych jezior podwyższać.

 

Pkt 8

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski