UCHWAŁA Nr IV /24/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 lutego 2007 roku

 

 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Skępem

 

 

   Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 3 jako działka nr 137/20 o pow. 0,0428 i działka nr 137/21 o pow.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski