UCHWAŁA Nr IV/25/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

 

 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w Wólce, gm. Skępe zapisanej w ewidencji gruntów jako działki nr 6/3 o powierzchni

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski