UCHWAŁA Nr IV/ 27 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 lutego 2007 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe.

           

 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222 z późn.zm.) uchwala się,
co następuje :

 

 

§ 1.  Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 936 zł dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w następujących placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe

1) Gimnazjum w Skępem,

2) Szkoła Podstawowa w Skępem,

3) Szkoła Podstawowa w Wólce,

4) Szkoła Podstawowa w Czermnie.

5) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Skępem,

6) Przedszkole Publiczne w Wiosce.

 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu
w wysokości 3 zł, stanowiącego podstawę obliczania wynagrodzenia dla pracowników jednostek wymienionych § 1 pkt 1, ppkt 1-6.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/215/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2007 r

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski