UCHWAŁA Nr  IV / 29 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 lutego 2007 roku

 

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skępe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/183/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24.02.2006r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2007 r

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski