UCHWAŁA Nr IV/30/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: zarządzenia wyborów do samorządu wsi.

           

      

  Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz Rozdziału VIII § 1,2 i 3 Statutu Sołectwa uchwala się, co następuje :

 

§ 1. 1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w 16 sołectwach na terenie gminy Skępe.

 

2.        Zasady, tryb przeprowadzenia i terminy wyborów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe .

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski