Uchwała Nr XVI/102/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 139, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art.  6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i poz. 1309), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888), w związku z art. 9, art. 28 i art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, poz. 924, poz. 1018, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1649, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1818, poz. 1978 i poz. 2200) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie  poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 1317), zmienionej uchwalą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 2768), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) w sołectwie Huta - Pan Roman Marcinkowski;.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zmiany niniejszej uchwały związane są z wygaśnięciem mandatu sołtysa sołectwa Huta.

Ponieważ na inkasentów podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego w drodze inkasa, wyznaczeni zostali sołtysi, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.