Uchwała Nr XVI/103/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 49 ust.1 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XVI/103/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem za 2019 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem w składzie:

- Roman Targański            – przewodniczący

- Anna Sobocińska            – z-ca przewodniczącego

- Wojciech Budzyński        – członek

składa sprawozdanie za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna w 2019 roku odbyła 2 posiedzenia, w trakcie posiedzeń Komisja:

1) opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

2) złożyła sprawozdanie z działalności komisji za 2018 rok;

3) badała szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;

4) przygotowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art.18a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Dlatego też, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Skępe, Komisja Rewizyjna do końca stycznia kazdego roku składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.