Uchwała Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 46 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r. stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4, będące integralną częścią do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r.

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej w składzie:

- Marcin Mierzejewski – przewodniczący,

- Maria Kaczmarska – z-ca przewodniczącego,

- Wojciech Budzyński - członek,

- Maria Krymka - członek,

- Aleksandra Ruszkowska - członek,

- Justyna Składanowska - członek,

- Krzysztof Suchocki - członek,

pracowała na podstawie planu pracy komisji, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 1 samodzielne posiedzenie oraz 12 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami podczas których;

1) przyjęto plan pracy komisji na 2019 r.;

2) zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.;

3) dokonano analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.;

4) zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2020 r. i projekt WPF gminy na lata 2020-2039;

5) zaopiniowano propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r.;

6) opiniowano projekty uchwał, a w szczególności dotyczące budżetu gminy i spraw finansowych.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w składzie:

- Aleksandra Ruszkowska – przewodniczący,

- Anna Sobocińska – z-ca przewodniczącego,

- Maria Krymka - członek,

- Jarosław Kuźmiński - członek,

- Roman Targański - członek,

pracowała na podstawie planu pracy komisji, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2019 Rady miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady miejskiej w Skępem na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 4 samodzielne posiedzenia, w tym 2 wyjazdowe posiedzenia oraz 12 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami, podczas których:

1) wypracowała 2 wnioski komisji zgłoszone Burmistrzowi do realizacji;

2) przyjęto plan pracy komisji na 2019 r.;

3) podczas komisji objazdowych wizytowano wszystkie obiekty oświatowe na terenie gminy;

4) analizowano i opiniowano gospodarkę finansowo-budżetową gminy w części dot. działalności komisji;

5) współdziałano w organizowaniu imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy;

6) zgłaszano stosowne wnioski w zakresie działalności komisji;

7) analizowano funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy;

8) opiniowano sprawozdania dotyczące działalności kulturalno-oświatowej na terenie gminy;

9) opiniowano projekty uchwał, a w szczególności dotyczące działalności kulturalno-oświatowych;

10) dokonano analizy i ocenę wykonania budżetu gminy za 2018 r. i I półrocze 2019 r., a w szczególności dotyczącej zakresu działalności komisji;

11) zaopiniowano budżet gminy na 2020 r.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w składzie:

- Maria Krymka – przewodniczący,

- Justyna Składanowska – z-ca przewodniczącego,

- Benedykt Krupiński - członek,

- Maria Kuczmarska - członek,

- Andrzej Meller - członek,

- Anna Sobocińska - członek,

- Krzysztof Suchocki - członek,

- Ryszard Szewczyk - członek,

pracowała na podstawie planu pracy komisji, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 12 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami, podczas których:

1) przyjęto plan pracy komisji na 2019 r.;

2) zaopiniowano propozycje stawek podatkowych (podatek rolny i leśny) i opłat lokalnych za zużycie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na 2020 r.;

3) zaopiniowano projekty uchwał dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

4) opiniowano pozostałe zgłoszone projekty uchwał.

5) zaopiniowano propozycje wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) dokonano analizy i ocenę wykonania budżetu gminy za 2018 r. i I półrocze 2019 r., a w szczególności dotyczące zakresu działalności komisji;

7) opiniowano sprawozdania dotyczące zakresu działalności komisji;

8) zaopiniowano budżet gminy na 2020 r.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej w Skępem za 2019 r.

Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług w składzie:

- Ryszard Szewczyk – przewodniczący,

- Benedykt Krupiński – z-ca przewodniczącego,

- Wojciech Budzyński - członek,

- Maria Krymka - członek,

- Andrzej Meller - członek,

- Marcin Mierzejewski - członek,

- Andrzej Podlas - członek,

- Aleksandra Ruszkowska - członek,

- Justyna Składanowska - członek,

- Krzysztof Suchocki - członek,  

pracowała na podstawie planu pracy komisji, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 4 samodzielne posiedzenia, w tym 2 wyjazdowe posiedzenia oraz 12 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami, podczas których:

1) wypracowała 8 wniosków komisji zgłoszonych Burmistrzowi do realizacji;

2) przyjęto plan pracy komisji na 2019 r.;

3) zaopiniowano propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r.;

4) zaopiniowano projekty uchwał dotyczące planowanych inwestycji budowlanych na terenie gminy;

5) opiniowano pozostałe zgłoszone projekty uchwał;

6) w ramach komisji objazdowych dokonano przeglądy dróg i chodników na terenie gminy;

7) dokonywano oceny stanu technicznego wykonanych inwestycji i robót budowlanych objętych okresem gwarancji;

8) dokonano oceny realizowanych inwestycji gminnych;

9) dokonano analizy i ocenę wykonania budżetu gminy za 2018 r. i I półrocze 2019 r., a w szczególności dotyczącej zakresu działalności komisji;

10) opiniowano sprawozdania dotyczące zakresu działalności komisji.

11) zaopiniowano budżet gminy na 2020 r.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stałe komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.

Także Statut Miasta i Gminy w Skępem w § 46 ust. 1 stanowi, iż co najmniej raz do roku przewodniczący komisji przedkładają radzie gminy sprawozdania z działalności komisji.

Dlatego też, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.