Uchwała Nr XVI/105/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 49 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem na 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

1. Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2. Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską, w tym procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę - na wniosek.

3. Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2020 r.

4. Analiza sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, w tym świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500 plus  w 2019 r.

5. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Bibliotek Publicznej w Skępem za 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. - styczeń 2020 r.

7. Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. - styczeń 2020 r.

8. Ocena realizacji budżetu gminy za 2019 rok - czerwiec 2020 r.

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art.18a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Dlatego też, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zgodnie z§ 49 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy przyjętego przez radę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.