Uchwała Nr XVI/106/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), w związku z § 45 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4, będące integralną częścią do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej na 2020 r.

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.

2. Rozpatrywanie wniosków zmian do budżetu miasta i gminy na 2020 r. i WPF na lata 2020-2039.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 r.

4. Przyjęcie informacji na temat realizowanych inwestycji na terenie miasta i gminy, z uwzględnieniem ich finansowania.

5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

6. Przyjęcie informacji nt. gospodarowania majątkiem gminy i czynszów za lokale komunalne.

7. Analizowanie wykorzystania zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ocena działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

8. Przyjęcie informacji nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy.

9. Ocena ściągalności dochodów własnych gminy, ze szczególnym uwzględnieniem   opłaty za śmieci, wodę oraz zastosowania  ulg  i umorzeń podatkowych .

10. Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 r.

11. Analiza bieżących wydatków.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/106/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na 2020 r.

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r. (I kwartał)

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących przedmiotem działalności.

3. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk komisji w zakresie jej kompetencji.

4. Wizytacja placówek oświatowych i kulturalnych pod względem przygotowania do nowego roku szkolnego oraz planowanych i wykonanych remontów.

5. Omawianie i podejmowanie działań będących w kompetencji komisji, wynikłych w ciągu roku kalendarzowego.

6. Współudział w organizacji imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

7. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie oświaty zdrowotnej w szkołach i przedszkolach.

8. Analiza działalności społecznej i profesjonalnej w dziedzinie oświaty, kultury, sportu rekreacji.

9. Analiza przyznanych dotacji celowych.

10. Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowych i profilaktycznych.

11. Opiniowanie wydatków budżetowych dotyczących zakresu działania komisji.

12. Opiniowanie informacji  wynikających  z bieżącego działania komisji.

13. Analiza pism będących w kompetencji komisji.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/106/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2020 r.

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.

2. W miarę zaistniałych potrzeb, odbywanie spotkań tematycznych dot.:

1) rolnictwa;

2) bezpieczeństwa publicznego;

3) ochrony środowiska,

- następnie składanie stosownych sugestii i wniosków do Burmistrza.

3. Opiniowanie realizowanych inwestycji gminnych bedących w zakresie komisji.

4. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

1) utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami policji i straży pożarnej pod względem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy.

5. W zakresie ochrony środowiska:

1) ocena realizacji budowy przyłączy do istniejącej kanalizacji;

2) sprawozdanie z realizacji Programu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska;

3) ocena utrzymania czystości na terenie miasta i gminy;

4) kontrolowanie plaż nad jeziorami pod względem utrzymania czystości oraz przestrzegania przepisów porządkowych i przeciwpożarowych.

6. Ponadto:

1) ocena i analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.;

2) zaopiniowanie proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 r.;

3) przygotowanie propozycji (wniosków) do projektu budżetu gminy na 2021 r.;

4) ocena wykonania wniosków i postulatów komisji.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/106/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan pracy Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług na 2020 r.

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.

2. Opiniowanie projektów uchwał rady w zakresie budownictwa, mienia komunalnego i usług.

3. Ocenianie postulatów mieszkańców miasta i gminy będących w kompetencji komisji.

4. Ocena wykonania wniosków i postulatów komisji.

5. Przegląd dróg i chodników na terenie miasta i gminy po sezonie zimowym (stan techniczny).

6. Analiza przedłożonych informacji nt. stanu technicznego utrzymania dróg gminnych z uwzględnieniem postulatów i wniosków zgłaszanych przez sołtysów i mieszkańców.

7. Opiniowanie realizowanych inwestycji i robót budowlanych zleconych przez Urząd Miasta i Gminy Skępe.

8. Ocena stanu technicznego wykonanych inwestycji i robót budowlanych objętych okresem gwarancji.

9. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku w zakresie budownictwa, mienia komunalnego i usług.

10. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok i wypracowanie wniosków   w tym zakresie.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stałe komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.

Także Statut Miasta i Gminy w Skępem w § 45 ust. 1 stanowi, iż komisje działają zgodnie z ich rocznym planem pracy.

Dlatego też, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.