Uchwała Nr XVI/107/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 i pkt 5 i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 6606), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2  ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12. PSZOK przyjmuje odpady komunalne, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1 do 17 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.;

2) w § 3 uchyla się ust. 2;

3) w § 4 uchyla się ust. 2 i ust. 3;

4) w § 9 uchyla się pkt 6;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. 1 Na terenie nieruchomości pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych, należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem.

2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów wystawić pojemnik przy granicy nieruchomości, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

3. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów polega na:

1) gromadzeniu odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, aby nie dochodziło do ich zmieszania;

2) dbaniu o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym niedopuszczenie do zalegania odpadów na ziemi;

3) zabezpieczeniu miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów, a także przed zalewaniem ich przez wody opadowe”;

6) w § 13:

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,

- w okresie od 1 września do 31 maja – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,,

b) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:.

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

- w okresie od 1 września do 31 maja – nie rzadziej niż co trzy tygodnie,”;

7) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) kosze rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych, parkach, zieleńcach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznegi - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż co dwa tygodnie;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. 1. Określa się następujący sposób oraz częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne, należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, a w terminach ich odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

3) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazać do PSZOK - w godzinach ich pracy;

4) zużyte baterie należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w szkołach, przedszkolach i obiektach użyteczności publicznej, dostarczyć do punktów ich sprzedaży lub przekazać do PSZOK - w godzinach ich pracy;

5) zużyte akumulatory należy dostarczyć do punktów ich sprzedaży lub przekazać do PSZOK - w godzinach ich pracy;

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazać do PSZOK - w godzinach jego pracy;

7) chemikalia oraz odpady niebezpieczne, należy przekazać do PSZOK - w godzinach jego pracy;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, należy przekazać do PSZOK - w godzinach jego pracy; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony oraz popiół należy w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub przekazać do PSZOK - w godzinach jego pracy.

2. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 – 6 zebrane w sposób selektywny można indywidualnie dostarczyć do PSZOK, w godzinach jego pracy.

3. Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, usuwane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”;

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami poprzez niepozostawianie ich bez nadzoru, zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia ludzi lub uciążliwością dla otoczenia.;

10) uchyla się § 20.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. z 2019 r. Dz. U. poz. 2010) nakłada na radę gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zakres regulaminu określony został w art. 4 ust. 2 w/w ustawy. Uchwałą Nr XIV/81/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Rada Miejska w Skępem przyjęła Regulaminu utrzymaniaczystościiporządkuna terenie Miasta i Gminy Skępe, który opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. pod poz. 6606 i wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. 

Natomiast dodany ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)nowyprzepis w art. 4,
tj. ust. 2a wprowadza określenie przez radę gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku, obowiązków właścicieli  nieruchomości dotyczących  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów na nieruchomości. W niniejszej uchwale nowelizującej Regulamin, dodany więc został w § 11 nowy ust 3, legitymujący ten zakres.

Ponadto, zgodnie z sugestią nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonano kosmetycznych zmian w regulaminie poprzez wykreślenie zbędnych zapisów (np. słowa „i tektura”
w § 13 w pkt 2 lit. c i w pkt 4 lit. c) lub przeredagowanie ustępów i punktów, (np. w § 15) systematyzując ich poprawność. Przepisy merytoryczne uchwały zmieniającej Regulamin zawierają więc jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy dodawane do uchwały zmienianej.

Pozostałe postanowienia Regulaminu podjętego w uchwale z dnia 29 listopada 2019 r.  są bez zmian i były akceptowane przez Radnych Rady Miejskiej w Skępem i organ nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały nowelizującej Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.