Uchwała Nr XVI/108/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3, ust 3b, ust 3c i ust 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 6607), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż jeden raz w tygodniu,

- w okresie od 1 października do 31 marca - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż co dwa tygodnie;

2) kosze rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych, parkach, zieleńcach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż co dwa tygodnie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Art. 6r ust. 3, ust 3b, ust 3c i ust 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) nakłada na radę gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, obowiązek uchwalenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XIV/82/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Rada Miejska w Skępem przyjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która opublikowania została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. pod poz. 6608 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się jedynie zmiany treści § 4, który określa częstotliwość odbierania odpadów z koszy ulicznych z terenów nieruchomości oraz terenów które wskazane zostały w § 12 i § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego i projekt niniejszej uchwały  uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.