Uchwała Nr XVI/109/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wymiarze 22 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych i przyznania organowi prowadzącemu przedszkole kompetencji do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar nie może przekraczać 25 godzin.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.