Uchwała Nr XVI/111/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 174)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2020 r.,                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 44.499.060,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 41.822.464,32 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.676.595,82 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.201.650,70 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 49.499.060,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.022.657,41 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.476.402,73 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.201.650,70 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.000.000,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.000.000,00 

- z zaciągniętych kredytów  w kwocie            4.000.000,00 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.857.778,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 857.778,00 zł".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    5.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów    – w kwocie 857.778,00 zł,

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 ,             

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  5.000.000,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 857.778,00 zł,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/111/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/111/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/111/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 885.464,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00205-65151-UM0200203/18zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.60.1005.2018 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Miastem i Gminą Skępe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6257 /+/ 331.362,00 zł.

 

2)      Zwiększa się plany dochodów w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2910 /+/ 2.000,00 zł.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” § 2057 /+/ 6.389,63 zł oraz § 2059 /+/ 1.085,37 zł na zadanie pn. „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”. W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/5/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Umowy Partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój Kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe”.

4)      Zwiększa się plany dochodów zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.406.2019 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Miastem i Gminą Skępe w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 6257 /+/ 365.999,80 zł oraz § 6259 /+/ 178.627,45 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 885.464,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność”
na zadanie „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” /+/ 7.475,00 zł oraz na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  /+/ 481,46 zł.

Zmiany podyktowane są koniecznością realizacji w/w zadań w 2020 roku. 

 

2)      Urealnia się plan wydatków bieżących dla potrzeb projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” /+/ 111.202,63 zł.

 

3)      Zabezpiecza się środki w kwocie 12.000,00 zł celem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu Studium Wykonalności dla zadania pn. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłosiła nabór wniosków dla działania 7.1 tj. przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji technicznej (infrastrukturalnej). Nabór wniosków trwa do dnia 27.02.2020 r., a jednym z niezbędnych załączników aplikacyjnych jest Studium Wykonalności.

4)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne na 2020 r.”  poprzez:

a)      kontynuację zadań inwestycyjnych pn.:

?  „Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 610.000,15

Wprowadzenie powyższej inwestycji do budżetu Miasta i Gminy Skępe pozwoli na rozpisanie przetargu i realizację przedsięwzięcia w terminie przewidzianym w umowie o przyznaniu pomocy tj. do końca sierpnia 2020 r.

 

?  „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz Przemysłowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 60.000,00 zł.

Zmiany wnikają z faktu zwrócenia się przez Wykonawcę z prośbą o przedłużenie realizacji zadania do dnia 31.07.2020 r. Potrzeba zmiany wnika z faktu dokonania uzgodnień z zarządcą terenów kolejowych, które są procedurą długotrwałą, a jednocześnie niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową w ubiegłym roku przygotowany został projekt techniczny oraz nastąpiło rozliczenie w tym zakresie, zaś w bieżącym roku Wykonawca przedłoży pozwolenie na realizację inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Wprowadzenie zmian do budżetu oraz WPF pozwoli na zawarcie aneksu do umowy i przedłużenie terminu realizacji zadania.

 

?  „Zakup Zestawu do Terapii Integracji Sensorycznej do prowadzenia  indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno -  edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Wólce w ramach projektu pn.  Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” /+/ 17.630,01 zł.

Zadanie polega na zakupie do Szkoły Podstawowej w Wólce zestawu do terapii integracji sensorycznej. Wykorzystywany on będzie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno – edukacyjnych tj. redukcji rozpoznanych wśród nich deficytów. Inwestycja realizowana jest w związku z wdrażanym projektem pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zastało zapisane w budżecie 2019 r., jednakże w związku z faktem, że cena najkorzystniejszej ofert złożonej w przetargu nieograniczonym znacznie przekraczała kwoty zapisane w budżecie postępowanie zostało unieważnione. Po wprowadzeniu inwestycji do budżetu zostanie rozpisane kolejne postępowanie.

 

b) zmianę pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 6050 /-/ 753.173,32 zł, § 6057 /+/ 154.167,95 zł, § 6059 /+/ 599.005,37 zł.

Zmiana sposobu finansowania inwestycji wynika z faktu zawarcia umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170339C w  miejscowości Czarny Las” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 64.675,00 zł.

Przebudowie drogi podlegać będzie jej nawierzchnia na długości ok. 680 mb. Planowana szerokość drogi wyniesie 4 m oraz dodatkowo zostaną wykonane utwardzone pobocza szerokości 0,5 m. Konstrukcja drogi składać się będzie z podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm oraz masy bitumicznej o grubości całkowitej 6 cm. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

5)      Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący:

?        dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /+/ 2.000,00 zł.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

   - wstrzymujących się głosów oddano 3.