UCHWAŁA NR XVI/112/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 stycznia 2020 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski