Uchwała Nr XVI/113/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 i poz. 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe” (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 172).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zgodnie z art. 27a wyżej powołanej ustawy organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z uwagi na brak stosownej opinii, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.