Uchwała Nr XVI/114/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 i poz. 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe, zwany dalej „projektem”, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XVI/114/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1437, poz. 1495).

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie;

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;

4) zapewnić dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym spełniającą wymagania bakteriologiczne, organoleptyczne i o parametrach fizykochemicznych nieprzekraczających wymienionych wartości:

- bakterie z grupy coli - 0 jtk/100 ml,

- escherichia z grupy coli - 0 jtk/100 ml,

- enterokoki kałowe - 0 jtk/100 ml,

- żelazo -200 µg/l,

- mangan -50 µg/l,

- jon amonu - 0,50 mg/l,

- azotany -50 mg/l,

- azotyny - 0,50 mg/l,

- mętność - 1 NTU,

- pH - 6,5 - 9,5.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie;

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa z § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków.

3. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci skutkującej zmianą odbiorcy usług, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą usług, z zachowaniem dotychczasowych warunków  technicznych ich świadczenia.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnych powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach

§ 8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalone w umowie.

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznie taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego informowania odbiorów usług o ich rodzajach ani wysokości.

4. W przypadku zmiany stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego pomiędzy odczytami, ilość pobranej wody oraz ilość odprowadzonych ścieków będzie rozliczana proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania starych i nowych stawek opłat.

5. Do rozliczeń z odbiorcami usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje zasady określone z § 16 do 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472).

§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi, takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 10. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzonych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczalnia.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.

4. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

3) zakres dokumentacji technicznej;

4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego;

5) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków;

6) okres ważności wydanych warunków.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodno-kanalizacyjnych

§ 11. 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust.7 Ustawy.

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 25 mm do 90 mm;

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zasuwę odcinającą a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną;

3) Uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;

5) Przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 12. 1. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

3. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w protokole odbioru technicznego.

6. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

7. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego.

8. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

5) podpisy członków komisji.

9. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług  wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków;

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzeniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (telefonicznie, ustnie, e-mailem, pisemnie) po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jak 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Skępe taryfy;

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Skępe;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 18. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

2. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§ 19. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Radzie Miejskiej w Skępem w roku 2018 został przekazany projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Mieście i Gmimie Skępe.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy projekt Regulaminu został wysłany do organu regulacyjnego, gdzie otrzymano z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinie, w której były uwagi do Regulaminu.

Uwzględniając uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został przygotowany nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Mieście i Gminie Skępe.

Poprawiony Projekt Regulaminu ponownie został przedstawiony Radzie Miejskiej w Skępem. Po przyjęciu przez Radę Miejską Projektu Regulaminu ponownie zostanie on przesłany do organu regulacyjnego  (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku) celem zaopiniowania.

W związku z powyższym należy uznać, że podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest zasadne i wynika z mocy wcześniej przytoczonych przepisów prawa.