Uchwała Nr XVI/115/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 15 ust 2 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Ramowy Plan Pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2020 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XVI/115/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 stycznia 2020 r.

RAMOWY PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM NA 2020 ROK

Lp.

Termin realizacji

Główna tematyka obrad

1.

I kwartał

1. Informacje Burmistrza z realizacji zadań w okresie między sesjami Rady
Miejskiej, w tym z wykonania uchwał.

2.Uchwalanie zmian do budżetu na 2019 r. i WPF na lata 2020-2039.

3.Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji na 2020 rok.

4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2019 r.

5.Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

6.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

7.Informacja z działalności M-GKRPA za 2019 r.

8.Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych w ramach realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok.

2.

II kwartał

1.Informacje Burmistrza z realizacji zadań w okresie między sesjami Rady
Miejskiej, w tym z wykonania uchwał.

2.Uchwalanie zmian do budżetu na 2020 r. i WPF na lata 2020-2039.

3.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r. i przedstawienie zamierzeń na 2020 r.

4.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi.

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. i rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

7.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa publicznego.

3.

III kwartał

 

1.Informacje Burmistrza z realizacji zadań w okresie między sesjami Rady
Miejskiej, w tym z wykonania uchwał.

2.Uchwalanie zmian do budżetu na 2020 r. i WPF na lata 2020-2039.

3.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

4.Informacja na temat strategii rozwoju Miasta i Gminy Skępe.

5.Stan wykonania i realizacja planowanych inwestycji oraz przygotowanych                  i złożonych wniosków o absorpcję środków unijnych.

4.

IV kwartał

1.Informacje Burmistrza z realizacji zadań w okresie między sesjami Rady
Miejskiej, w tym z wykonania uchwał.

2.Uchwalanie zmian do budżetu na 2020 r. i WPF na lata 2020-2039.

3.Uchwalenie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych                                     i przeciwdziałania narkomanii na 2021 r.

4.Przyjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na                2021 r.

5.Przyjęcie budżetu gminy na 2021 r. i WPF na lata 2021-2039

Ponadto:

1) kontynuowanie obchodów Świąt: 3 Maja i Niepodległości w dniu 11 listopada;

2) niezależnie od ustalonego tematycznego planu pracy, zwoływanie obrad sesji według zaistniałych potrzeb;

3) przyjmowanie skarg, wniosków i postulatów mieszkańców, w ramach pełnionych dyżurów.


 

uzasadnienie

   Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Skępe, na początku każdego roku kalendarzowego, na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada uchwala Ramowy Plan Pracy Rady.

   W związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.