Skępe, 03 lutego 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2020.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

 

1.     Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2 (II piętro, pokój nr 16) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 

2.     Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:

a)    pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;

b)    elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;

c)     ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 16) w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00.

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 03.02.2020 r. do 24.02.2020 r. (włącznie).

 

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na stronie aktualności: www.skepe.pl.

 

Wywieszono dnia: 03.02.2020 r.

Zdjęto dnia ……………………………………