PROTOKÓŁ NR III/V/2006

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  29 grudnia 2006 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1000, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                            - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·           Józef Sobociński                                       - Sekretarz Miasta i Gminy;

·            Barbara Leśniewska                                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

·           Ryszard Gorzycki                                     - insp. UMiG;

·           Ewa Wojciechowska                                 - kier. MGOPS

 

III Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni i Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr II/V/2006 z dnia 6 grudnia  2006 r.

 

Do protokołu II Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono                j e d n o g ł o ś n i e .

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt porządku obrad.

Do projektu porządku obrad odnieśli się:

Radna Jadwiga Pawska zgłosiła formalny wniosek o zdjęcie punktu 5 projektu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w spr. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2007 r. Zgłoszony wniosek uzasadniła tym, iż materiały w tej kwestii zostały zbyt późno dostarczone radnym. Ponadto powiedziała, iż w tej spr. rozmawiała z Przewodniczącą KRPA panią Zofią Leszczyńską, która zgłosiła wiele problemów do rozwiązania. Dlatego też, celowym jest przesunięcie podjęcia uchwały w terminie późniejszym.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska dodała, iż projekt programu przewiduje powołanie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Ponieważ nie było możliwości zwołania komisji RM i przedyskutowania przedstawionych programów (radni otrzymali materiały w dniu wczorajszym), przychyliła się do zgłoszonego wniosku.

Przewodnicząca GKRPA Zofia Leszczyńska powiedziała, iż programy profilaktyczne były przygotowane dużo wcześniej. Nie wiedziała o posiedzeniach komisji RM, dlatego też materiały radnym zostały dostarczone zbyt późno.

W wyniku głosowania, zgłoszony wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad pkt 5 został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zgłosiła wniosek formalny o dopisanie do projektu porządku obrad punku dodatkowego, dot. podjęcia uchwały w spr. powołania komisji statutowej. Powiedziała, iż w obecnym statucie brak jest m.in. zapisu dot. terminu dostarczania radnym materiałów – projektów uchwał. Dlatego też, statut wymaga dopracowania w tym kontekście, jak i innych kwestiach.

W wyniku głosowania, zgłoszony wniosek o dopisanie do  projektu porządku obrad punktu dodatkowego dot. podjęcia uchwały w spr. powołania komisji statutowej, został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca RM, w związku z nieobecnością burmistrza na obradach sesji (oznajmiła, iż przed chwilą otrzymała informację, że nie będzie obecny na dzisiejszej sesji) zwróciła się z pytaniem do pracowników UMiG odnośnie punktu 8 projektu porządku obrad dot. przedstawienia informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady.

Sekretarz Józef Sobociński odpowiedział, iż nikt z pracowników UMiG nie otrzymał od burmistrza pełnomocnictwa do przedstawienia takiej informacji i zaproponował zdjęcie tego punktu z projektu porządku obrad. Ponadto oznajmił, iż burmistrz jest na zwolnieniu chorobowym.

Przewodnicząca RM oznajmiła także, iż na dzisiejszych obradach nie uczestniczy także radca prawny, który powinien zapewnić obsługę prawną rady.

Sekretarz Józef Sobociński poinformował, iż radca prawny jest nieobecny na obradach sesji z powodu wynikłej rozprawy sądowej – wcześniej miał ustalony kalendarz rozpraw i nie mógł jej przesunąć na inny termin.

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż radca prawny wcześniej wiedział o planowanej sesji            i można było jej termin zmienić, dostosowując do niego. Ponadto powiedziała, iż ona sama nie narzucała terminu sesji, a pozostawiła to w gestii burmistrza i w pełni się do ustalonego terminu dostosowała. Zarzuciła, iż można było ją powiadomić o dokonanie zmiany terminu sesji bądź jej przesunięcie, np. na godz. 15, aby umożliwić jej prawną obsługę.

W wyniku głosowania, zgłoszony wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad pkt 8 został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad (po wniesionych zmianach), który  w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Skępe na 2006 r.

 

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż w dniu wczorajszym burmistrz otrzymał fax od wojewody, o przyznanej dotacji z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. W związku z tym, została wywołana uchwała w spr. zmian w budżecie gminy na 2006 r. Pozostałe zmiany są typowymi zmianami czyszczącymi budżet po stronie dochodów jak i wydatków.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski odczytał treść uchwały                    (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w spr. nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił insp. UMiG Ryszard Gorzycki. Powiedział, iż nieruchomości gminne stanowiące drogi przy ul. Sosnowej, ul. Leśnej i ul. Modrzewiowej nie łączą się ze sobą, w związku z czym nie istnieje zwarty ciąg komunikacyjny, co utrudnia ruch kołowy, jak i pieszy. Dzięki pozyskaniu działki Nr 50/27 (stanowiącej własność Wiesława i Danieli Kruszewskich) zostanie utworzony zwarty ciąg komunikacyjny. Tym samym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem odnośnie sprzedaży działek przy przedmiotowej drodze i czy zachodzi konieczność jej przejęcia przez gminę, co się wiąże z obowiązkami gminy w zakresie uzbrojenia tych terenów (podciągnięcie wody, energii elektrycznej itp.).

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż jeszcze nie wszystkie działki w obrębie drogi zostały wykupione. Poinformował o istniejących już tam mediach jak: woda, energia elektryczna. Prędzej, czy później gmina będzie musiała przejąć tę drogę, gdyż jest to ustawowym obowiązkiem gminy.

Przewodnicząca RM nawiązała do sytuacji sprzed dwóch kadencji rady, kiedy to gmina przejęła grunty w drodze darowizny, stanowiących rów melioracyjny do oczyszczalni ścieków, a później musiała je wykupić. Zwróciła się z prośbą, aby nie doprowadzać do podobnych sytuacji. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów w drodze darowizny otwiera drogę do dalszego działania – zawarcia aktu notarialnego.

Sekretarz Józef Sobociński odpowiedział, iż w przytoczonej sytuacji chodziło o wykupienie gruntów stanowiących poszerzenie rowu melioracyjnego, co umożliwia dojazd do niego,     w celu jego oczyszczania.

W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych;

- głosów przeciwnych nie było;

- wstrzymało się od głosu 3 radnych.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w spr. ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia     i Sportu Jadwiga Pawska powiedziała, iż na wszystkich posiedzeniach komisji rady padł wniosek, aby do czasu wyjaśnienia wszystkich spraw (przez Starostwo Powiatowe Lipnie) dot. działalności Klubu „Błękitni” wstrzymać jego dofinansowanie. W związku z tym, opłatę targową od dnia 1 stycznia 2007 r. dokonywał będzie wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy, a nie jak do tej pory przedstawiciele klubu. Oznajmiła jednocześnie, iż zarząd klubu jako taki nie istnieje i sytuacja wymaga wyjaśnienia.

Przewodnicząca RM dodała, iż z rozmów na komisjach rady jednoznacznie wynika, że Rada Miejska w Skępem jest za rozwojem kultury i sportu w mieście i gminie. Będzie się starała wspierać i motywować do działania w tym kierunku. Wystąpiły pewne nieścisłości    i niejasności w działalności klubu, które być może w najbliższych dniach lub tygodniach winny się wyjaśnić. Do chwili uregulowania zaistniałych spraw w klubie, opłata targowa będzie pobierana przez pracownika urzędu i pieniądze będą spływały na konto UMiG.

Wyraziła swoją nadzieję, iż po wyjaśnieniu wszelkich niejasności w klubie, pieniądze          z powrotem zostaną przekazane na działalność sportową.

Przewodnicząca RM odczytała treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2007

 

W zastępstwie burmistrza (z jego upoważnienia) projekt budżetu na 2007 rok przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu). Pokrótce omówiła:

-          planowane inwestycje gminne w 2007 r.,

-          środki zabezpieczające poprawne funkcjonowanie oświaty w gminie, pomocy społecznej,

-          bezpieczeństwo przedłożonego projektu budżetu – wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,99 %,

-          uwzględnienie w projekcie budżetu poprawek, które zgłoszone zostały na komisjach rady:

·     zadanie kompetentny pracownik socjalny,

·     budowa sieci wodociągowej: Łąkie – Narutowo – Jarczewo,

·     budowa drogi: Wioska – Jarczewo,

·     modernizacja drogi: Wólka – Likiec,

·     termomodernizacja SP w Wólce.

Ponadto poinformowała o dodatkowym załączniku nr 10 do projektu budżetu: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych           i Funduszu Spójności.

Poprosiła radnych o uchwalenie budżetu w takim kształcie, w jakim otrzymali jego projekt.

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem budżetu gminy na 2007 r.

Radny Mirosław Redecki zgłosił formalny wniosek o przesunięcie pieniędzy zaplanowanych na zadanie inwestycyjne na 2007 r: budowa czteroboksowego garażu po byłej betoniarni, na zadania inwestycyjne związane z budową i remontem dróg gminnych. Budowę garażu zaproponował przesunąć na 2008 r.

Skarbnik Barbara Leśniewska odpowiedziała, iż gmina w tym zakresie ma pewną furtkę wyjścia, a mianowicie pozyskanie na budowę dróg środków unijnych oraz rezerwę budżetową w kwocie 200.000 zł.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki zwrócił się z prośbą do radnych, aby nie usuwali zadania inwestycyjnego budowy garażu, ponieważ corocznie tabor pojazdów i sprzętu gminnego się zwiększa i nie ma gdzie go przechowywać (niszczeje i jest narażony na wszelkiego rodzaju akty wandalizmu).

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem odnośnie kosztorysu projektu budowy garażu.

Insp, UMiG Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż wstępnie kosztorys budowy garażu opiewa na kwotę 300.000 – 350.000 zł. Planuje się wybudowanie garażu o wymiarach:

W wyniku głosowania zgłoszony wniosek przez radnego Mirosława Redeckiego                  o przesunięcie pieniędzy zaplanowanych na zadanie inwestycyjne na 2007 r: budowa czteroboksowego garażu po byłej betoniarni (dział 900), na zadania inwestycyjne związane z budową i remontem dróg gminnych (dział 600) -

 odrzucony został zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosował 1 radny;

- przeciwko wnioskowi głosowało 10 radnych;

- wstrzymało się od głosu 4 radnych.

Radny Zbigniew Paradowski ustosunkował się do planowanego na 2007 r. zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji SP w Wólce. Powiedział, iż w początkowej wersji projektu budżetu zadanie te nie było ujęte, dopiero pod presją radnych, na komisjach rady wypracowano stosowne wnioski w tym zakresie. Zgłosił wniosek formalny, który był wypracowany na wspólnych komisjach rady, a mianowicie:

1)       przeniesienie kwoty 100.000 zł z zadania inwestycyjnego: adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Narutowie na mieszkania (poz. 40 załącznika nr 3a do projektu budżetu dot. limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w latach 2007 – 2009), na zadanie inwestycyjne: wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wólce     (2007 r.);

2)       spowodowanie zgłoszenia przez gminę odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w 2007 r. zadania inwestycyjnego: wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wólce.

Skarbnik Barbara Leśniewska odpowiedziała, iż jest to wyjątkowy rok. Projekt budżetu na 2007 r. był opracowany wg założeń rady ustępującej, natomiast uchwalanie jego będzie przez nowo wybraną radę. W związku z tym, nie było możliwości aby wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2007 r. były po myśli jednocześnie dwóch rad. Dobrze się stało, że na posiedzeniach komisji wypracowano wnioski korygujące projekt proponowanego budżetu. Burmistrz przychylił się do zgłoszonego wniosku komisji odnośnie ujęcia w 2007 r. zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji SP w Wólce. Sugeruje, aby na ten cel pozyskać środki finansowe z WFOŚiGW oraz pozostawienie zadania związanego z adaptacją pomieszczeń SP w Narutowie na mieszkania – jest to podyktowane potrzebą pomocy socjalnej dla osób nie mających gdzie mieszkać.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki przybliżył pokrótce tryb realizacji zadania związanego          z termomodernizacją SP w Wólce (opracowanie uproszczonej dokumentacji, sporządzenie kosztorysu inwestycyjnego i przeprowadzenie przetargu). Poinformował zebranych             o rozpoczętych pracach, związanych ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie zadania.

Przewodnicząca RM zwróciła się z pytaniem dot. orientacyjnego kosztorysu zadania termomodernizacji SP w Wólce oraz stanu dachu na budynku szkoły.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż nie jest obecnie w stanie określić wstępnego kosztorysu zadania inwestycyjnego. Nadmienił natomiast, iż jest na razie przeciwny wymiany pokrycia dachowego budynku szkoły (dach pokryty eternitem ok. 10 lat temu), w związku z dużymi kosztami.

Radny Zbigniew Paradowski powiedział, iż o dofinansowanie inwestycji gminnych można  i powinno się starać zawsze, ale najpierw trzeba zapewnić ich realizację ze środków własnych, a później po otrzymaniu dotacji - pieniądze zawsze można przesunąć na inne ważne inwestycje gminne.

Skarbnik Barbara Leśniewska poinformowała, iż przyjęcie realizacji zadania w takiej wersji, jaką proponuje radny Zbigniew Paradowski, jest z góry przesądzone, o nie przychyleniu się WFOŚiGW do udzielenia dotacji na to zadanie.

Sołtys Wólki Adam Topolewski wyraził swoje zdziwienie, iż dopiero na komisjach rady wypracowano zadanie dot. wykonania elewacji budynku SP w Wólce. Jego zdaniem, powinna być zachowana ciągłość realizacji zadania, po wymianie okien w budynku szkoły.

Radny Zbigniew Paradowski oznajmił, iż nadal podtrzymuje zgłoszony wniosek.

Radny Sławomir Chrobak zwrócił się z pytaniem dot. podjęcia decyzji przez WFOŚiGW odnośnie dofinansowania termomodernizacji SP w Wólce.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki poinformował, iż w tej spr. dzwonił w dniu wczorajszym do funduszu i poinformowano go, że we wtorek zbiera się komisja rejestrująca zgłoszony przez gminę wniosek i w ciągu miesiąca fundusz go rozpatrzy (wiadomość prawdopodobnie         w styczniu).

Przewodnicząca RM ustosunkowała się do zgłaszanych wniosków o dofinansowanie realizowanych inwestycji powiatowych. Powiedziała, iż na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku starostwo oczekiwało ok. 1 roku (w grudniu 2005 r. złożono wniosek, w marcu 2006 r. fundusz podjął decyzję o przyznaniu dotacji, a przekazanie dotacji nastąpiło pod koniec 2006 r.).

Skarbnik Barbara Leśniewska poinformowała, że jeżeli promesa nie zostanie gminie udzielona, to w każdej chwili będzie możliwość przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na adaptację pomieszczeń SP w Narutowie na mieszkania, na wykonanie termomodernizacji SP w Wólce. Podkreśliła, iż jest to szansa na uzyskanie darmowych środków dla gminy.

Radny Zbigniew Paradowski powiedział, iż ta szansa została nie wykorzystana przez całe    4 lata poprzedniej kadencji rady i dalej zadeklarował podtrzymanie zgłoszonego wniosku.

Skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, że gmina nie była całkowicie bierna                     i zainwestowała wymieniając okna w SP w Wólce. Poinformowała takze, iż radny Zbigniew Paradowski nalegał u burmistrza, aby zrobić elewację budynku szkoły. Oznajmiła, że dla niej najważniejsze jest to, że prace związane z termomodernizacją budynku szkolnego będą w 2007 r. zrealizowane.

Radny Zbigniew Paradowski powiedział, iż z burmistrzem osobiście na temat wykonania elewacji budynku szkolnego SP w Wólce nigdy nie rozmawiał. Sprawa wynikła na komisjach rady, gdzie w pierwszym roku miano wymienić okna, a w drugim roku zrobić elewację budynku.

Radny Józef Jagas wskazał na możliwości finansowania inwestycji termomodernizacji SP                       w Wólce, a mianowicie jednocześnie ze środków własnych (gminnych) i dotacji celowych.

Przewodnicząca RM przypomniała radnym o ważności podejmowanej uchwały budżetowej na 2007 r. Powiedziała, iż dzisiejsza debata ma bardzo duży wpływ na rozwój miasta             i gminy Skępe. Poparła zasadność zgłoszonego wniosku przez radnego Zbigniewa Paradowskiego i na rozbieżności w kwestii finansowania zadania inwestycyjnego. Zasugerowała, aby środki finansowe – własne gminy, w wysokości 40.000 zł przeznaczone na drogi (dział 600), przenieść na bieżące utrzymanie - materiały SP w Wólce (w ten sposób zabezpieczone zostaną własne środki na termomodernizację budynku szkolnego). Natomiast z zaplanowanych środków finansowych na adaptację SP w Narutowie na mieszkania (dział 900) – przenieść kwotę 40.000 zł na drogi (dział 600). Na zadanie inwestycyjne związane   z adaptacja pomieszczeń SP w Narutowie na mieszkania pozostałoby wówczas 90.000 zł.

Ponadto skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż zabrane środki finansowe w kwocie 90.000 zł, wrócą z powrotem do budżetu SP w Wólce z WFOŚiGW.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki ustosunkował się do wymiany pokrycia dachowego budynku SP w Wólce. Powiedział, iż zmiana pokrycia dachowego – eternitu jest możliwa jedynie przez specjalistyczną firmę. Zadanie to może pochłonąć bardzo duże pieniądze. Sugerował, aby w najbliższych latach nie podejmować się tego zadania. Optował jedynie za zrobieniem elewacji wraz z ociepleniem i obrynnowaniem budynku szkoły.

Przewodnicząca RM odpowiedziała, iż sam demontaż eternitu nie jest trudną sprawą               i z problemem można się uporać poprzez wystąpienie o zwiększoną dotację.

Radny Zbigniew Paradowski ponownie zwrócił się z pytaniem dot. terminu otrzymania odpowiedzi z WFOŚiGW odnośnie dotacji.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż nie może konkretnie podać terminu, może on wynieść od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Przewodnicząca RM odniosła się ponownie do toczonej debaty nad projektem budżetu na 2007 rok. Powiedziała, iż dyskusja jest owocna i dąży się do wypracowania jak najlepszych wariantów podejmowanej uchwały budżetowej.

Po krótkich konfrontacjach z radnymi (w tym czasie radny Zbigniew Paradowski wycofał zgłoszony przez siebie wniosek), Przewodnicząca RM zgłosiła wniosek formalny, aby środki finansowe w wysokości 40.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne budowy dróg (dział 600 – środki własne gminy), przenieść do budżetu SP w Wólce na bieżące utrzymanie i zakup materiałów. Natomiast z zaplanowanych środków finansowych na adaptację SP         w Narutowie na mieszkania (dział 900) – przenieść kwotę 40.000 zł na drogi (dział 600). Na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń SP w Narutowie na mieszkania pozostałoby wówczas 90.000 zł.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych;

- głosów przeciwnych nie było;

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

Radna Jadwiga Pawska odniosła się do zgłoszonego wniosku Nr 2/2-VI/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. ze wspólnego posiedzenia obu komisji: Rozwoju Społeczno-Gospodarczego … oraz Oświaty, Kultury … w spr. wygospodarowania w 2007 r. ze środków gminnych kwoty w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacyjnego – przebudowy GOK w Skępem. Zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie tych środków          w 2007 r.

Skarbnik Barbara Leśniewska zapewniła zabezpieczenie środków z PFRON.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał pozytywną opinię RIO                       o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2007 r. wraz z informacją        o stanie mienia komunalnego (w załączeniu).

Przewodnicząca RM oznajmiła, iż odczytana opinia dot. projektu budżetu przed wniesieniem autopoprawek. Dlatego też rada musi przegłosować powstałe autopoprawki do projektu budżetu, a mianowicie:

-          ujęcie zadania kompetentny pracownik socjalny,

-          ujecie zadania inwestycyjnego termomodernizacja SP w Wólce,

-          ujęcie zadania budowa drogi Wioska – Jarczewo,

-          ujęcie zadania budowa drogi Wólka - Likiec,

-          przesunięcia środków finansowych na zadania inwestycyjne w działach 900 (zmniejszenie o 40.000 zł), 801 (zwiększenie o 40.000 zł), 600 (zmniejszenie o 40.000 zł). Zmiana źródeł finansowania: środki własne zabezpieczone na drogi przenieść do budżetu SP w Wólce na bieżące utrzymanie i zakup materiałów, zaś środki z kredytu zarezerwowane na adaptację pomieszczeń SP w Narutowie przenieść do działu 600 na zadanie inwestycyjne budowy dróg. Wówczas na mieszkania w Narutowie – dział 900 pozostałoby 90.000 zł.

W wyniku głosowania zgłoszone autopoprawki do projektu budżetu gminnego na 2007 r. zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodnicząca RM podziękowała radnym za ich jednomyślność przy przyjmowaniu poprawek do projektu budżetu.

Odczytała treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Przyjęcie planów pracy Rady miejskiej i stałych komisji rady na 2007 r.

 

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2007 r. przedstawiła Przewodnicząca RM Anna Smużewska (w załączeniu). Powiedziała, iż plan pracy może ulec zmianom,                   w zależności od zaistniałych sytuacji i potrzeb.

Plany pracy poszczególnych komisji rady na 2007 rok przedstawili odpowiednio ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca RM podziękowała przewodniczącym komisji za przedstawienie planów pracy na 2007 r.

W wyniku głosowania plany pracy: Rady Miejskiej i poszczególnych komisji zostały przyjęte j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w spr. powołania komisji statutowej

 

W uzasadnieniu projektu uchwały Przewodnicząca RM powiedziała, iż obecne zapisy statutu rady są nie w pełni jasne i utrudniają pracę rady. Zapewniła, iż powołana komisja wszelkie zmiany treści jak i nowe zapisy do statutu będzie każdorazowo konsultowała             i współpracowała  ściśle w tej materii z radcą prawnym urzędu.

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji statutowej:

-          radny Roman Targański zgłosił do komisji radnego Tomasza Kępczyńskiego,

-          radny Zbigniew Paradowski zgłosił radnego Janusza Kozłowskiego,

-          radny Witold Jankowski zgłosił radną Jadwigę Pawską,

-          radny Józef Mielnik zgłosił radnego Sławomira Chrobaka,

-          radny Kozłowski Janusz zgłosił radna Annę Smużewską,

-          radna Jadwiga Pawska zgłosiła radną Halinę Kalinowską.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji statutowej.

Przewodnicząca RM odczytała treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 8

Wolne wnioski i zapytania

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Witold Jankowski zwrócił się z prośbą do obecnego na sali obrad Wicestarosty lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego o należyte utrzymanie w okresie zimowym drogi powiatowej: Skępe – Kukowo (odśnieżanie).

Z podobna prośbą zwrócił się Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski, odnośnie drogi powiatowej: Skępe – Łąkie.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski złożył gratulacje burmistrzowi – na ręce skarbnika Barbary Leśniewskiej, z przyjęcia przez Radę Miejską budżetu gminnego na 2007 r.           W imieniu własnym, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty złożył najserdeczniejsze życzenia dla całej rady i burmistrza, spełnienia najśmielszych marzeń, aby rok 2007 był lepszym rokiem niż mijający i aby podejmowane decyzje przez organy gminy były jak najlepszymi dla rozwoju Miasta i Gminy Skępe.

W odpowiedzi na zgłoszone prośby poinformował, iż w miesiącu grudniu odbyły się dwa spotkania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na których między innymi poruszane były sprawy odśnieżania dróg powiatowych. W spotkaniach brali udział m.in. przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji. Obecny Dyrektor Rejonu Dróg Publicznych w Lipnie zapewnił, iż drogi powiatowe jak: Skępe – Kukowo oraz Skępe – Łąkie będą odśnieżane w pierwszej kolejności.

Radna Jadwiga Pawska nawiązała do komunikacji społecznej i zasugerowała zakup dla potrzeb UMiG oraz obsługi rady kolorowej kserokopiarki, aby ogłoszenia nie przypominały nekrologów.

Radny Mirosław Redecki przypomniał, iż burmistrz na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji rady zobowiązał się do wywieszenia w sali obrad mapy gminy obrazującej drogi gminne i powiatowe – planowane do budowy i modernizacji.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki zapewnił, iż w najbliższym czasie taka mapa będzie wywieszona.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zaapelował o postawienie znaku ostrzegawczego na drodze przy ul. Plażowej (przy sklepie P. Mielnika): uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. 

Pan Ryszard Skibicki zaapelował do radnych o wykorzystanie szansy w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych na realizowane i planowane inwestycje gminne. Powiedział, iż rada znajduje się w szczególnym okresie, gdzie otwierają się możliwości dla samorządów              w pozyskiwaniu unijnych środków finansowych. Zasugerował wyznaczenie w gminie odpowiedzialnej osoby za ich pozyskiwanie. Także zarzucił, iż na terenie miasta i gminy brak jest tabliczek UE.

Przewodnicząca RM potwierdziła, iż potok pieniędzy unijnych przypadnie na okres lat 2007 – 2013. Powiedziała, że nowo wybrana rada zadbała o spływ tych pieniędzy, uchwalając perspektywiczny budżet. Teraz tylko należy składać odpowiednio i prawidłowo sformułowane wnioski o ich pozyskiwanie, a za to jest odpowiedzialny burmistrz wraz         z aparatem pomocniczym, jakim jest urząd.

Pan Adam Skibicki poruszył problem przedłużenia trasy kursowania autobusu szynowego na odcinku Lipno- Skępe.

Przewodnicząca RM powiedziała, iż problem ten wyniknął na jednej z komisji rady. Wtedy burmistrz zobowiązał się do załatwienia sprawy we własnym zakresie. Wtedy to Przewodnicząca RM zaproponowała pomoc w rozwiązaniu problemu. Burmistrz odpowiedział, że najpierw będzie sam prowadził rozmowy w tym zakresie, a jeżeli nie da to rezultatu, wtedy zgłosi się o pomoc do rady. Ponadto Przewodnicząca RM poinformowała zebranych o przeprowadzonej w tej sprawie rozmowie z Dyrektorem PKS Lipno. Zapewnił on, że jeżeli zajdzie taka konieczność, to uruchomi dodatkowy kurs autobusu w godz. wieczornych, który umożliwiłby pasażerom podróżującym pociągiem z Torunia - przejazd  z Lipna do Skępego.

Prezes KS „Błękitni” Zdzisław Małkiewicz przypomniał zebranym, że klub istnieje od  1978 r. Bardzo był zbulwersowany artykułem zamieszczonym w Nowościach przez red.     K. Markiewicza. Powiedział, iż to co o nim napisano jest nieprawdą i w najbliższym czasie ukaże się sprostowanie. Nawiązał do osiągnięć klubu w ostatnim okresie, a mianowicie: organizacji turniejów halowych piłki nożnej i piłki plażowej. Jego zdaniem klub działał prężnie. Powiedział, iż ostatnio pod jego adresem krążą po Skępem nieuzasadnione pomówienia, które miały także epizod na miejscowym posterunku policji. Zarzucił radzie, głównie Komisji Oświaty … brak zainteresowania sportem na terenie miasta i gminy. Zarzucił także byłym członkom Zarządu Klubu: Jadwidze Pawskiej i Zbigniewowi Paradowskiemu, że pozostawili po sobie bałagan w dokumentacji klubu, który musiał później uporządkować w KRS. Zwrócił się z pytaniem dot. dalszej działalności klubu.

Przewodnicząca RM odpowiedziała, iż bardzo dużo gorzkich słów padło z ust prezesa pod adresem rady. Nikt z radnych nie krytykował i negował osiągniętych sukcesów sportowych w gminie. Rada nie może odpowiadać za to, co ukazuje się w lokalnej prasie. Podjęta wcześniej uchwała w spr. wstrzymania finansowania klubu jest spowodowana powstałymi w ostatnim okresie niejasnościami w działalności klubu. Zapewniła, że po ich wyjaśnieniu w KRS i doprowadzeniu do prawidłowych wyborów organów klubu, finansowanie klubu zostanie przywrócone. Natomiast, czy klub będzie działał czy nie, to wyłącznie  sprawa wewnętrzna klubu i rada nie może w to ingerować.

Radna Jadwiga Pawska ustosunkowała się do postawionych zarzutów przez prezesa klubu względem jej osoby. Powiedziała, że kiedy była członkiem zarządu klubu dokumentacja prowadzona była wzorowo przez św. pamięci Mirosława Paśniewskiego. Klub w owym czasie mógł się poszczycić osiągnięciami sportowymi w kategoriach młodzieżowych. Nadmieniła, iż obecnie sytuacja w klubie jest bardzo napięta i należy ją realnie ocenić. Należy podjąć stosowne decyzje w spokoju i rozwadze. O to właśnie zaapelowała do prezesa klubu.

Sołtys Sarnowa Halina Wasilewska zgłosiła następujące wnioski:

-        spowodowanie podłączenia mieszkańców wsi Bógzapłać do wodociągu w gminie Rogowo. Zasugerowała podjęcie przez burmistrza rozmów z Wójtem Gminy Rogowo w tej sprawie;

-        zainstalowanie co najmniej 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Bógzapłać;

-        zainstalowanie 1 lampy oświetleniowej w Krzyżówkach;

-        utwardzenie drogi w kierunku Likca, na trasie Chrostkowo – Likiec (żeby mógł kursować autobus PKS);

-        postawienie w sołectwie Sarnowo dodatkowych koszy na odpady komunalne.

Przewodnicząca RM powiedziała, iż wszystkie zgłoszone wnioski zostaną skierowane do burmistrza.

Pani Zofia Leszczyńska zgłosiła brak sanitariatów w okolicy cmentarza. Jest to duże nieudogodnienie dla osób porządkujących groby na miejscowym cmentarzu.

Przewodnicząca RM poinformowała zebranych, iż miasto Lipno wystąpiło do sąsiednich gmin o zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z segregacji.        W związku z tym, należy podjąć stosowne działania na terenie miasta i gminy.

Następnie Przewodnicząca RM odczytała życzenia Noworoczne skierowane pod adresem rady na jej ręce od:

-        Parafii Miłosierdzia Bożego (także z prośbą o pomoc finansową przy budowie świątyni),

-        Przewodniczącego Rady Powiatu i starosty lipnowskiego,

-        Pana Andrzeja Niewiadomskiego,

-        Posła na Sejm RP Łukasza Zbonikowskiego,

Ponadto poinformowała o wpłynięciu skargi na Sekretarza Miasta i Gminy od pana Józefa Przetakiewicza, który zarzucił brak odpowiedzi na jego pismo dot. funkcjonowania OSP     w Skępem (brak stosownych informacji w internecie).

Komendant Gminny OSP Zdzisław Pietrkiewicz podziękował radzie za wsparcie finansowe w funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie miasta i gminy.

 

Pkt 9

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach. Złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia Noworoczne.

Na tym obrady III Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

        

 

 

             Protokolant                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

     Zbigniew Małkiewicz                                                   mgr inż. Anna Smużewska