Skępe, dnia 17.12.2020r.

UMIG-OŚ.6220.5.16.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 98 §1, w trybie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74  ust. 3  ustawy z dnia  3  października  2008 roku   o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj.  Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania, o wpłynięciu wniosku pełnomocnika P. Andrzeja Markowskiego o zawieszenie postępowania w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa fermy drobiu przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę 14 kurników, mieszalni pasz, budynków gospodarczych i innych składowych fermy, na działkach nr 242/2 i nr 255/1, obręb nr 0003 Huta, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie”.

Zgodnie a art. 98 §1 k.p.a. strony postępowania mogą wyrazić sprzeciw w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania. Sprzeciw można wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem następuje z dniem 17.12.2020 r..

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowe - EKOMARKA P. Józef Kiełbasa ul. Pomorska 4; 87-162 Złotoria
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. aa.