PROTOKÓŁ NR IV/V/2007

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  5 lutego 2007 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                            - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·           Józef Sobociński                                       - Sekretarz Miasta i Gminy;

·            Barbara Leśniewska                                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

·           Dariusz Galek                                            - radca prawny

·           Ryszard Gorzycki                                      - insp. UMiG;

·           Marian Gabryszewski                                - insp. UMiG;

·           Lucjan Stroiński                                         - insp. UMiG;

·           Krzysztof Jaworski                                    - insp. UMiG;

·           Ewa Wojciechowska                                 - kier. MGOPS

 

Przed rozpoczęciem sesji Przewodnicząca RM Anna Smużewska udzieliła wyjaśnień na temat doniesień prasowych dot. nie złożenia  przez nią w terminie oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Oznajmiła, iż złożyła oświadczenie w ciągu 30 dni od dnia wyboru jej na przewodniczącą rady (na druku oświadczenia jest zapis, że oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od momentu wyboru). Dlatego też, w dniu 27 grudnia 2006 r. (27 listopada została wybraną przez radę na przewodniczącą) za zwrotnym poświadczeniem odbioru przesłała stosowne oświadczenia do pełnomocnika wojewody. Odniosła się do 3 ustaw ustrojowych  (o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz ordynacji wyborczej) gdzie jest rozbieżność zapisów przynajmniej co do konsekwencji, natomiast w żadnej z nich nie ma jednoznacznie określenia, co to znaczy dzień wyborów. Nawiązała do dwukrotnych wyborów – po raz pierwszy społeczeństwo wybrało ją na radną, drugim razem rada wybrała na przewodniczącą Rady Miejskiej. Oznajmiła, iż w tych 30 dniach ustawowych zmieściła się ze złożeniem stosownych oświadczeń dot. dochodów własnych, jak  również związanych z działalnością męża. Wobec powyższego, iż nie ma zamiaru łamać prawa, a tym bardziej upierać się na siłę, aby prowadzić obrady sesji – przekazuje ich prowadzenie swojemu zastępcy, aż do chwili jednoznacznego wyjaśnienia statusu jej osoby. Także podjęła decyzję o wstrzymaniu się od głosowania na ten czas.

Ustosunkowała się do pisma, które wpłynęło do Rady Miejskiej od Wojewody kujawsko-pomorskiego w jej sprawie. Zakwestionowała w nim powołanie się na złą podstawę prawną. Przeprosiła Koleżanki i Kolegów za wynikłe zamieszanie. Jeszcze raz oznajmiła, iż działała z przekonaniem i że jest nadal przekonana o swej słuszności.

Radca prawny Dariusz Galek dodał, iż wokół składania oświadczeń majątkowych przez radnych, przewodniczących rad oraz burmistrzów, wójtów i prezydentów miast powstała burza medialna i bałagan w tej materii. Jego zdaniem nie ma powodów i nie można pozbawiać Pani Przewodniczącej RM pełnionej funkcji. Trzeba odczekać, aż do wyjaśnienia lub uregulowania tej kwestii na szczeblu krajowym (ogólnym). Jego zdaniem najbardziej stosownym i odpowiednim wyjściem do zaistniałej sytuacji jest wstrzymanie się Pani Przewodniczącej RM od prowadzenia sesji. Zaznaczył, iż jest to dowodem dużej odpowiedzialności Pani Przewodniczącej.

 

IV Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych, Wicestarostę lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni i Wiceprzewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr III/V/2007 z dnia 5 lutego  2007 r.

 

Do protokołu III Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono                j e d n o g ł o ś n i e .

 

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał projekt porządku obrad, który  w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w spr. partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2007 r.

 

 

Wiceprzewodniczący RM w uzasadnieniu powiedział, iż wykonując zadania z zakresu działania gminy, należące do zadań własnych i polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dot. zaopatrzenia w kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych podjęcie uchwały jest konieczne dla mieszkańców gminy, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki dodał, iż umowy z przyszłymi użytkownikami zawarte zostaną do dnia 31 maja 2007 r. Planuje się wybudowanie 11 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Na wybudowanie oczyszczalni zostanie przeprowadzony przetarg,    w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca (sporządzi uproszczoną dokumentację     i zgłosi budowę do starostwa).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w spr. zbycia nieruchomości położonej w Skępem

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały (w załączeniu).

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, iż są to działki leżące za Domem Nauczyciela, na których postawione są blaszane garaże (brak dojazdu do tych działek). Z wnioskiem            o wykupienie tych działek wystąpili mieszkańcy bloku nauczyciela, w celu uregulowania stanu prawnego. Po dokonaniu wyceny działki zostaną wystawione na sprzedaż.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w spr. nabycia nieruchomości gruntowej

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały (w załączeniu).

Insp. UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, iż nieruchomość ta składa się z dwóch działek stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych i stanowi drogi zlokalizowane       w pobliżu Jez. Łąkie – drogi dojazdowe do posesji. Nabycie tych działek jest bezpłatne. Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie dojazdu do posesji i należy te działki przejąć,       w celu uregulowania stanu prawnego.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2007 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 dla Miasta i Gminy Skępe

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały.

Do projektu uchwały ustosunkowała się Przewodnicząca M-G KRPA Zofia Leszczyńska. Powiedziała, iż do projektu uchwały załączone są dwa załączniki, które były szeroko omawiane podczas posiedzeń komisji rady. Poprosiła Panią Mirosławę Krasińską                o przedstawienie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2007 r. (w załączeniu do protokołu).

Pani Małgorzata Lewandowska przedstawiła w formie multimedialnej Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2007 (program w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionych materiałów odnieśli się:

Wiceprzewodniczący RM przypomniał Przewodniczącej M-G KRPA o zgłoszonym wniosku komisji RM dot. poszukania bardziej skutecznego i profesjonalnego terapeuty ds. uzależnień.

Przewodnicząca M-G KRPA odpowiedziała, iż w pok. nr 8 Urzędu Miasta i Gminy w każdy wtorek tygodnia funkcjonuje pkt konsultacyjny (w godz. 1400 – 1600). Zatem osoby potrzebujące konsultacji terapeutycznej nie zostały pozbawione pomocy.

Radna Jadwiga Pawska ponownie zwróciła się do M-G KRPA o znalezienie odpowiedniego terapeuty. Powiedziała, iż najbardziej koniecznymi działaniami komisji powinno być powołanie terapeuty. Jest to podstawowe zadanie komisji wynikające z art. 4 pkt 1 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi które mówi, iż do zadań komisji związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy m.in. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholizmu.

Przewodnicząca M-G KRPA Zofia leszczyńska odpowiedziała, iż punkt konsultacyjny został wzbogacony o pomoc psychologa. Jeżeli punkt nie będzie sobie radził z problemami, wtedy komisja podejmie kroki odnośnie poszukania terapeuty.

Wiceprzewodniczący odpowiedział, iż jest nieporozumieniem stanowisko Pani Przewodniczącej M-G KRPA w tej kwestii i jeszcze raz przypomniał, że komisja została zobowiązana do powołania terapeuty na podstawie zgłoszonego wniosku komisji RM.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

- przeciwko przyjęciu uchwały głosów nie było,

- wstrzymał się od głosowania1 radny.                                     

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych               w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto i gminę Skępe

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały (w załączeniu).

Kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania ustala Rada Miejska, natomiast wartość jednego punktu w zł ustala pracodawca w porozumieniu z radą, stosownie do swoich możliwości finansowych. Możliwości te pozwalają na przyjęcie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania  w kwocie 936 zł             i pozostawienie wartości jednego punktu w kwocie 3 zł.

Wiceprzewodniczący RM nadmienił, iż proponowane rozwiązanie jest na wniosek dyrektorów szkół.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta zwykłą większością głosów:

- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

- przeciwko przyjęciu uchwały głosów nie było,

- wstrzymał się od głosowania1 radny.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały (w załączeniu).

Zaplanowane podwyżki dla pracowników w tym roku nie mieszczą się w obecnie obowiązującej tabeli. Aby umożliwić tej grupie zawodowej podniesienie płac należy zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze. Propozycja jest następująca: aby podnieść najniższe wynagrodzenie zasadnicze do wysokości 936 zł, natomiast wartość punktu pozostawić na tym samym poziomie, czyli 5 zł.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w spr. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu) przedstawiła ref. UMiG Anna Olszewska.

Wysokość zasiłku rodzinnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, uległa zwiększeniu z kwoty 56 zł do kwoty 64 zł. W związku z tym, od 1 września 2006 r. wysokość:

-          stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie niż 51,20 zł (tj. 80 % od kwoty 64 zł) i nie może przekraczać 128 zł (tj. 200 % od kwoty 64 zł),

-          zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo kwoty 320 zł (tj. 5 – krotności kwoty 64 zł).

Przedstawiony projekt uchwały przewiduje następujące zmiany:

-          miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 316 zł, a od października 2006 r. nie przekraczająca 351 zł.

-           formy pomocy rzeczowej, na które może być udzielane stypendium uzupełniono            o zakup innych pomocy szkolnych, dodano strojów szkolnych.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w spr. zarządzenia wyborów do samorządu wsi

 

Wiceprzewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały (w załączeniu).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kadencja rad trwa 4 lata, tak samo zgodnie                 z rozdziałem VII § 4 Statutu Sołectwa kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.                    W związku z upływem kadencji należy przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 10

Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS w Skępem za 2006 r.

 

Sprawozdanie z działalności MGOPS w Skępem za 2006 r. przedstawiła kier. Ewa Wojciechowska (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Poinformowała o zakończonej kontroli ośrodka przez Urząd Wojewódzki (kontrola wypadła b. dobrze). Nawiązała także do współpracy z licznymi fundacjami (w tym z OHP w zakresie możliwości zatrudnienia za granicą).

Radni nie mieli uwag do przedstawionego sprawozdania.

 

Pkt 11

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Wiceprzewodniczący RM poprosił upoważnionych przez burmistrza pracowników UMiG    o przedstawienie informacji.

 

Informację z wykonania zadań rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę przedstawił insp. Marian Gabryszewski.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Tomasz Kępczyński zwrócił się z pytaniem dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do Jarczewa i Lubówca.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, iż w I etapie przygotowywana jest dokumentacja na budowę wodociągu: Łąkie – Franciszkowo (

Wiceprzewodniczący RM zwrócił się z pytaniem dot. rozważenia wariantu podłączenia się do wodociągu Gm. Rogowo.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, iż widzi możliwość zakupu wody od Gm. Rogowo dla wsi Bógzapłać. Jeżeli chodzi o wieś Sarnowo – to właściciele gruntów posiadających wodę z wodociągu Gm. Rogowo żądają dużych kwot za poprowadzenie wodociągu.

Radny Powiatowy Antoni Antoszewski zwrócił się z pytaniem dot. wydajności SUW           w Boguchwale.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, iż po modernizacji SUW w Boguchwale wydajność stacji będzie wystarczalna dla podłączenia wsi Huta i okolicznych wiosek.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska poruszyła problem konieczności zawarcia porozumienia międzygminnego z Gm. Mochowo i Szczutowo odnośnie podłączenia do ich wodociągu mieszkańców naszej gminy mieszkających na obrzeżach sąsiadujących gmin: Guzowatka i Likiec.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, iż bardziej ekonomiczne będzie zapewnienie wody z wodociągu SUW w Boguchwale (po modernizacji).

Radny Andrzej Meller powiedział, iż trzy rodziny naszej gminy mieszkające na granicy        z Gm. Szczutowo nie posiadają wody, choć istnieje możliwość podłączenia ich do wodociągu w Szczutowie.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, iż wszystko zależy od zgody innej gminy oraz od tego, co jest racjonalniejsze: czy podłączenie z miejscowego wodociągu, czy z innej gminy?

Radny Mirosław Redecki poruszył problem podłączenia dwóch gospodarstw rolnych               (P. Małkiewicz) położonych k. wsi Małomin do wodociągu Gm. Tłuchowo.

Insp. Marian Gabryszewski odpowiedział, iż zna ten temat i do tej pory nie było prowadzonych rozmów, aby do tych 2-3 gospodarstw doprowadzić wodę z wodociągu Gm. Tłuchowo.

Wiceprzewodniczący RM wyraził nadzieję, iż w obecnej kadencji Rady Miejskiej gmina zostanie zwodociągowana.  

 

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych i remontów na drogach i ulicach Miasta               i Gminy Skępe przedstawił Insp. UMiG Ryszard Gorzycki (informacja w załączeniu do protokołu). Ponadto poinformował o naprawie ubytków w jezdniach, staraniach gminy              w spr. przejęcia terenów od PKP przy targowisku miejskim (od posesji P. Olszewskiego do ul. Rypińskiej) – forma przekazania jest do uzgodnienia.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Andrzej Meller zwrócił się z pytaniem dot. terminu wykonania drogi z Wólki do Likca.

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż droga zostanie zrobiona do września br. (dokumentacja uproszczona jest już wykonana).

Radny Powiatowy Antoni Antoszewski zwrócił się z pytaniem w spr. pobudowania odcinka drogi łączącego drogę Skępe – Moczadła z drogą do Grabówca (ok. 1600 m).

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż ten odcinek drogi planowany jest do zrobienia       w przyszłym roku.

Wiceprzewodniczący RM zasugerował, aby przyśpieszyć w tym roku prace związane           z łataniem dziur w drogach – wcześniej zrobić inwentaryzację i w m-cu kwietniu zakończyć prace.

Sołtys Żagna Jan Kalinowski poruszył problemy: łatania dziur na drodze po budowie kanalizacji w Józefkowie, zrobienia nadlewki przy posesji P.Dykowskiej w Wiosce            (k. Gorzelni) – woda wlewa się z kałuży przy drodze do domu, oczyszczenia studzienki odpływowej na zakręcie drogi: Wioska – Józefkowo.

Insp. Ryszard Gorzycki powiedział, iż gmina te prace wykona (jest to droga gminna).

 

Insp. UMiG Krzysztof Jaworski złożył informację na temat (w załączeniu):

- realizacji zadań w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE;

- gospodarki mieniem komunalnym;

- zamówień publicznych.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. poczynionych kroków w zatrudnieniu do UMiG pracownika odpowiedzialnego za opracowywanie programów unijnych.

Sekretarz Józef Sobociński odpowiedział, iż w ramach tworzonego nowego referatu w UMiG będzie możliwość zatrudnienia dodatkowo pracownika. Decyzja ostatecznie zapadnie po powrocie burmistrza do pracy ze zwolnienia lekarskiego.

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dot. rekultywacji gminnego wysypiska śmieci, na którą przeznaczono w budżecie 2.000.000 zł.

Insp. Krzysztof Jaworski odpowiedział, iż każde zamknięte wysypisko odpadów komunalnych nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wywóz odpadów komunalnych z m. Lipno.

 

Sprawozdanie z wykonanych prac gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Skępe złożył insp. UMiG Lucjan Stroiński (w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionego sprawozdania odnieśli się:

Sołtys Żagna Jan Kalinowski poruszył problem przeniesienia przystanku PKS w Wiosce. Powiedział, iż burmistrz obiecał przeniesienie przystanku w ramach prowadzonej kampanii wyborczej i do tej pory w tej spr. nic nie zrobił.

Sekretarz Józef Sobociński odpowiedział, iż nie jest na dzień dzisiejszy w stanie udzielić odpowiedzi w tej sprawie.

Pkt 12

Wolne wnioski i zapytania

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Przewodnicząca RM Anna Smużewska zwróciła się z apelem do radnych i mieszkańców gminy o wsparcie finansowe P. Kowalskiego (uległ wypadkowi podczas kąpieli),                       w związku z prowadzonymi bardzo kosztownymi zabiegami leczniczymi kręgosłupa.

Kier. MGOPS zaproponowała pomoc w ramach Fundacji „ATLAS”.

Prezes MGKS „Błękitni” Zdzisław Małkiewicz ustosunkował się do odbytej w miesiącu styczniu Komisji Oświaty RM. Zgłosił swoje oburzenie, iż nie został zaproszony na posiedzenie komisji, w której brali udział przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie gminy. Zgłosił także uwagi pod adresem P. Darka Okońskiego. Powiedział, iż chodzi po Skępem pod wpływem alkoholu i namawia członków zarządu klubu do rezygnacji oraz, że buntuje ludzi przeciwko niemu. Zarzucił także P. Okońskiemu przeszkadzanie w organizowanych przez niego imprezach sportowych. Oznajmił także, że mimo odcięcia przez radę środków na działalność klubu jest nadal organizatorem imprez sportowych.

Przewodnicząca Komisji oświaty … Jadwiga Pawska ustosunkowała się do odbytego          w dniu 26 stycznia br. wspólnego posiedzenia komisji oświaty i finansów. Nie podjęto żadnych stosownych decyzji w kwestii funkcjonowania klubów sportowych na terenie gminy, ponieważ nie było na posiedzeniu burmistrza. Przypomniała zebranym                      o wstrzymaniu przez radę funduszy na działalność MGKS „Błękitni” do czasu uregulowania sprawy klubu przez starostwo. Dlatego też, komisja w tym względzie nie może podejmować żadnych wiążących decyzji odnośnie Klubu „Błękitnych”. Ponadto burmistrz na ostatnim posiedzeniu komisji oznajmił, iż jako takiego klubu już nie ma (brak zarządu). Zasugerowała o wyciszeniu pewnych spraw, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Prezes Zdzisław Małkiewicz poinformował, iż do starostwa dostarczył żądane dokumenty klubu. Ponadto starostwo żąda całkowitego wypisu z KRS. Zapytał za czyje pieniądze ma zrobić ten wypis i oznajmił - chyba nie ze swojej kieszeni?

Do sprawy ustosunkował się Wicestarosta lipnowski Piotr Wojciechowski. Potwierdził, iż potrzebny jest całkowity wypis z KRS dla podjęcia decyzji przez radcę prawnego starostwa. Zasugerował, aby całkowity wyciąg z KRS zrefundował UMiG Skępe. Poinformował także, iż cała sprawa zostanie prawdopodobnie przekazana do rozpatrzenia przez Sąd w Toruniu.

Skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż istnieją dwa rodzaje środków przeznaczonych na sport w gminie: z dotacji (w ramach konkursu) i z zakupów burmistrza z przeznaczeniem na nagrody imprez sportowych. Zaproponowała, aby całkowity wypis z KRS pokryć ze składek członkowskich klubu.

Prezes Zdzisław Małkiewicz odpowiedział, iż klub nie pobierał nigdy składek członkowskich (chociaż statut klubu tak stanowi). Oznajmił także, że jeżeli spr. nie rozstrzygnie się w najbliższym czasie, to zostaną wycofane drużyny z rozgrywek piłkarskich.

Radny Powiatowy Antoni Antoszewski zobowiązał się zrefundować koszt sporządzenia wyciągu KRS – 60 zł.

Sołtys Sarnowa P. Halina Wasilewska zwróciła się z pytaniem odnośnie budowy wodociągu do wsi Bógzapłać.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odpowiedział, iż zadanie jest ujęte                  w tegorocznym budżecie gminy i ma nadzieję, że zostanie zrealizowane.

Radny Józef Mielnik poruszył sprawę wstrzymania z początkiem miesiąca lutego kursowania pociągu relacji: Toruń – Sierpc. Poprosił o wyjaśnienia w kwestii złożonego pisma przez burmistrza wraz z załączoną petycją mieszkańców.

Sekretarz Józef Sobociński oznajmił, iż pismo burmistrza wraz z petycją mieszkańców osobiście do sejmiku wojewódzkiego zawiózł P. Jerzy Kowalski. Powiedział, iż argumentem likwidacji kursowania pociągu była mała opłacalność linii – 12,5 %. Poinformował także, że istnieje możliwość uruchomienia kursowania pociągu w weekendy (dla młodzieży studiującej w Toruniu). Poinformował, że P. redaktor Jankowska zasugerowała, aby spowodować większe zaangażowanie społeczeństwa w akcji protestacyjnej, np. blokada linii kolejowej dla kursowania pociągów towarowych.

Radny Józef Mielnik zakwestionował przeprowadzony przez PKP sondaż dot. korzystania            z przejazdów kolejowych przez mieszkańców gminy – przeprowadzony był akurat w czasie ferii zimowych, gdy młodzież nie dojeżdżała do uczelni.

Do sprawy wstrzymania kursowania pociągu osobowego odniósł się Wicestarosta lipnowski Piotr Wojciechowski, który powiedział, iż ze strony starostwa poczyniono niezbędne kroki dla powstrzymania likwidacji linii. Dodał, iż za tym wszystkim stoją rozwiązania resortowe.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zwrócił się z pytaniem do starosty lipnowskiego w spr. sytuacji szpitala.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski odpowiedział, iż sprawa szpitala jest problemem nr 1 dla obecnej Rady Powiatu. Obecnie zadłużenie szpitala wynosi ok. 42.000.000 zł. Zaznaczył, iż zadłużenie szpitala jest sprawą resortową – takie otrzymuje odpowiedzi odgórnie. Oznajmił, że sytuacja jest podobna w wielu szpitalach na terenie kraju. Powiat jest za małą jednostką samorządową, aby mógł w tej kwestii pomóc, budżet powiatu jest zbyt mały, aby udźwignąć te problemy.

Radny Antoni Antoszewski powiedział, iż wg koncepcji Ministra Religi tylko strategiczne szpitale na terenie kraju otrzymają pomoc, by przetrwać. Nawiązał do poprzedniej kadencji, kiedy była szansa na uratowanie szpitala – tego nie zrobiono. Widzi jedyne wyjście dla uratowania szpitala poprzez jego skomunalizowanie i zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego, np. na 30 lat

Radna Jadwiga Pawska zasugerowała złożenie na następnej sesji sprawozdania                          z utrzymania bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

 

Pkt 13

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

        

 

 

             Protokolant                                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

     Zbigniew Małkiewicz                                                       mgr Janusz Kozłowski