Uchwała Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2020 r.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 i poz. 1123), w związku z art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2020 roku

§ 1.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście                                        i Gminie Skępe na rok 2020 zwany dalej „Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach gminy Skępe.

§ 2.  Bezdomne zwierzęta domowe z terenu Miasta i Gminy Skępe mają zapewnione miejsce w schronisku, należy przez to rozumieć - Hotel Dla Zwierząt i  Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź, mieszczące się w miejscowości Wojtyszki, gmina Brąszewice, Powiat Sieradzki.

§ 3. 1.   Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Miasta i Gminy Skępe.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają;

2) zapewnienie dokarmiania przy udziale pracowników;

3) sterylizację lub kastrację;

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

§ 4. 1.   Dokarmianie kotów, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 będzie odbywało się w miejscach ich skupisk.

2. Dokarmianie kotów będzie obejmowało zakup suchej karmy i urządzeń służących dokarmianiu.

3. Organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się po interwencji mieszkańców gminy oraz doraźnie, szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

4. Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 będzie wykonywana przez lekarzy weterynarii prowadzących przychodnie weterynaryjne:

1) Przychodnia Weterynaryjna Matarewicz Krzysztof – Skępe, ul. Sierpecka 78, tel. 54 2877023 i 605 588 701;

2) Przychodnia Weterynaryjna Łańcucki Sławomir – Skępe, ul. Al. 1 Maja 79, tel. 54 2877149 i 608 637 247;

3) Gabinet Weterynaryjny Rafał Mordal – Okrąg 33, 87-600 Lipno, tel.692 777 775;

4) Przychodnia Weterynaryjna MENIA Łucja Gołębiewska-Grad – Brudzeń Duży, ul. Płocka 6, tel. 605 092 612.

§ 5. 1.   Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta i Gminy Skępe podlegają okresowemu odławianiu.

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

3. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe w porozumieniu ze schroniskiem, o którym mowa w § 2.

4. Zgłoszenia od mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmowane są w Urzędzie Miasta                      i Gminy Skępe.

5. Informacja o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem podjęcia działań poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw gminy.

6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał cierpienia.

7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

8. Do czasu transportu bezdomnych zwierząt do schroniska będą one przetrzymywane w Domu Tymczasowym dla Zwierząt Bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Skępe „TIM - CZAS” prowadzonym w m. Ławiczek Gmina Skępe, przez Fundację dla Zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ” z/s w Toruniu, ul. Św. Józefa 2/6.

§ 6. 1.   Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa w § 2.

2. Zwierzęta, o których mowa w ust.1 będą umieszczone w pojedynczych boksach i będą miały zapewnione:

1) wyżywienie;

2) opiekuna - wyznaczony pracownik schroniska;

3) opiekę weterynaryjną.

§ 7. 1.   Gmina Skępe realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z Regulaminami schroniska i przytuliska.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 8.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt gmina realizuje przy współdziałaniu ze schroniskiem, o którym mowa w § 2.

§ 9.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1) organizowanie wspólnie ze schroniskiem akcji adopcji zwierząt;

2) prowadzenie na stronie internetowej urzędu ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach domowych i gospodarskich oraz możliwości ich adopcji – opis ze zdjęciem zwierzaka.

§ 10. 1.   Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku.

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarzy weterynarii, z którymi schronisko ma zawartą umowę.

§ 11.  Odebrane czasowo zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

§ 12. 1.   Wskazuje się gospodarstwa rolne przy ul. Kwiatowej 36 w Skępem oraz Boguchwała 21 Gmina Skępe, które przyjmują i zapewniają opiekę odebranym czasowo zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta i Gminy Skępe.

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie ze zwierzętami gospodarskimi określa porozumienie.

§ 13. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:

1) dyżur lekarzy weterynarii w schronisku Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź,

2) zawarte umowy z przychodniami weterynaryjnymi, o których mowa w § 4 ust 4, świadczącymi usługi całodobowo.

§ 14. Gmina prowadzi działania edukacyjne w zakresie popularyzacji wiedzy i idei związanych z ochroną zwierząt,  poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia w treści programu nauczania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, zapobiegania ich bezdomności oraz praw
i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia, w tym potrzebą ograniczania populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

2) przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastyczno – literackiego „Człowiek i pies. Zwierzę nie jest rzeczą”.

3) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych niniejszym programem.

§ 15. 1.   Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina Skępe.

2. W roku 2020 środki zabezpieczone w Budżecie Gminy na realizację tego programu wynoszą 150 330,00 zł.

3. Środki finansowe określone w ust. 2 wydatkowane są na:

1) wyłapywanie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku  – 139 630,00 zł;

2) usypianie ślepych miotów – 1 000,00 zł;

3) sterylizację lub kastrację bezdomnych psów oraz kotów wolno żyjących z terenu Gminy  w przychodniach weterynaryjnych wskazanych przez gminę - 5 000,00 zł;

4) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym dokarmianie – 1 500,00 zł,

5) zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych, o których mowa w § 12 – 700,00 zł;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych – 1 000,00 zł;

7) działania edukacyjne – 1 500,00 zł.


 

uzasadnienie

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust.1 ww. ustawy.

Przygotowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2020 roku, stanowiący załącznik do uchwały, obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3. odławianie bezdomnych zwierząt;

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6. usypianie ślepych miotów;

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

 

W Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok oraz sposób ich wydatkowania.

Uwzględniając art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lipnie, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

Uchwalany przez gminę program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt wynikającej głównie z nadpopulacji zwierząt domowych, słabej edukacji społeczeństwa i niekontrolowanego rozmnażania zwierząt.

Mając powyższe na względzie, przedłożenie Radzie Miejskiej w Skępem projektu niniejszej uchwały jest uzasadnione.