Uchwała Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 174)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2020 r.,

- Uchwałą Nr XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 marca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2020 r.                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 45.007.206,55 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 42.127.730,18 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.879.476,37 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.217.273,53 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 50.757.598,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.671.195,82 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.086.402,73 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.217.273,53 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.750.392,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek  w kwocie           2.800.000,00 

- zaciągniętych kredytów  w kwocie          1.960.000,00 

- niewykorzystanych środków o których mowaw art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 

-  wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 667.386,48 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.688.170,00 zł  z tytułu:

-  niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 zł,

-  wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.605.164,48 

-  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.760.000,00 zł,                                                        oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 937.778,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów" zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    – w kwocie    4.760.000,00 zł,

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.734.000,00  dochodów i 1.747.524,07  wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.050,00  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.788,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,41 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

9) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały''.

10) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Urealnia się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 340.673,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 7" do niniejszej uchwały.

11) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 ,             

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  4.760.000,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i Rozchody


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik6.pdf

Ochrona środowiska


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/127/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Zalacznik7.pdf

Fundusz sołecki


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 315.950,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” § 0920 /+/ 20,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0940 /+/ 500,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0940 /+/ 4.200,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 /+/ 81.779,33 zł,

?        dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 /+/ 511,00 zł, § 0940 /+/ 12.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0750 /-/ 1.667,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 0830 /+/ 1.667,00 zł,

?        dział 855 rozdział  85502  „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920 /+/ 200,00 zł, § 2910 /+/ 8.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 0830 /+/ 60,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 /+/ 50,00, § 0940 /+/ 5.600,00 zł.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w  dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” z § 6257 /+/ 202.880,55 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania poszczególnych elementów projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe", a w szczególności w związku z procentowym zwiększeniem dotacji w ramach zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 w dziale 851 „Ochrona zdrowia”  rozdział 85195 „Pozostała działalność”  § 2010 /+/ 150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.066.342,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach  i rozdziałach:

?        dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”  /+/ 180.000,00 zł.

2)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2019 w dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii" /+/ 5.300,41 zł oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /+/ 77.438,00 zł.

3)      Urealnia się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”
/+/ 13.524,07 zł w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2019.

4)      Urealnia się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4247 /+/ 87.605,34 zł, § 4249 /+/ 10.305,06 zł w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2019 – realizacja projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”.

5)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 rozdział  75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” § 2300 /+/ 15.000,00 zł w związku z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na rok 2020 środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w zakresie remontu pomieszczeń oraz wymiany ich wyposażenia meblowo-sprzętowego.

6)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 w dziale 851 „Ochrona zdrowia”  rozdział 85195 „Pozostała działalność” /+/ 150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

7)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  pn. „Zadania inwestycyjne na 2020 r.”  poprzez:

a)      zmianę pomiędzy paragrafami w zadaniach pn.:

?        „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6057 /+/ 202.880,55 zł, § 6059 /-/ 202.880,55 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania poszczególnych elementów projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe", a w szczególności w związku z procentowym zwiększeniem dotacji w ramach w/w zadania, a tym samym zmniejszenia wkładu własnego.

?        „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej,  Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości  Józefkowo” § 6050 /-/ 16.092,51 zł, § 6057 /-/ 36.070,13 zł, § 6059 /+/ 52.162,64 zł. w związku ze zmianą sposobu finansowania poszczególnych elementów projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”, a w szczególności w związku z procentowym zmniejszenie dotacji w ramach w/w zadania, a tym samym zwiększenia wkładu własnego.

b)      zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

?        „Przebudowa drogi gminnej nr 170339C w  miejscowości Czarny Las” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 300.000,00 zł.

Przebudowie drogi podlegać będzie jej nawierzchnia na długości ok. 680 mb. Planowana szerokość drogi wyniesie 4 m oraz dodatkowo zostaną wykonane utwardzone pobocza szerokości 0,5 m. Konstrukcja drogi składać się będzie z podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm oraz masy bitumicznej o grubości całkowitej 6 cm. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

?        „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 160.000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej gr. 6 cm  na pełnej podbudowie grubości 23 cm. Długość 147 m szerokość 3 m.

?        „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe" w dziale 600 rozdział 60095 „Pozostała działalność” /+/ 150.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace brukarskie związane z ułożeniem kostki betonowej na pełnej podbudowie na długości 201 m i szerokości 4 m. Na fragmencie inwestycji zostanie wykonane poszerzenie do 8 m, długości 25 m.

8)      Urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”.

Ustala się:

?  przychody w kwocie  6.688.170,00 zł,

?  rozchody w kwocie    937.778,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.750.392,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.760.000,00 zł,

?        wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 667.386,48 zł,

?        niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 zł.

Rozchody w kwocie 937.778,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

9)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 pn. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok”.

10)        W związku ze złożonym przez sołectwo Wioska wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 7 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.” następujący sposób:

?        dział 754 rozdział 75412 § 4210 /-/ 4.000,00 zł  -  „Zakup elementów umundurowania dla członków OSP Wioska”,

?        dział 754 rozdział 75412 § 4210 /-/ 3.500,00 zł  -  „Zakup sztandaru dla OSP Wioska”,

?        dział 921 rozdział 92105 § 4210 /+/ 3.000,00 zł, § 4220 /+/ 2.750,00 zł, § 4300 /+/ 1.750,00 zł „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego w ramach obchodów 70-lecia OSP Wioska dla mieszkańców sołectwa Wioska”,

11)     Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w następujący sposób:

?        dział 801 rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” /+/ 56.900,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” /+/ 1.920,00 zł.

     Zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej z zakresu pedagogiki specjalnej dla jednego dziecka, które zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem dopiero w bieżącym roku.

 

12)        Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący:

?        dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /+/ 8.200,00 zł.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

   - wstrzymujących się głosów oddano 2.