Uchwała Nr XX/129/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284 i poz. 695), po zasięgnięciu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE - RZGW w Gdańsku, Głównego Inspektora  Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska – RWMŚ w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2020 ustala się sezon kąpielowy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2020, obejmujący jedno kąpielisko miejskie w Skępem, przy ul. Plażowej, usytuowane na wodach jeziora Skępskiego Wielkiego, działka nr 1528/1 obręb nr 8 Miasto Skępe.

2. Granice i usytuowanie kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

 

uzasadnienie

Kąpielisko to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób kapiących się. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, poz. 284 i poz. 695) rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz określa wykaz kąpielisk na terenie gminy, który sporządza się po rozpatrzeniu wniosków organizatorów kąpielisk. Ustalone przez radę kąpieliska mają gwarantować pełne bezpieczeństwo kąpieli, co wynika z wymagań unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

 

W dniu 31 grudnia 2019 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wpłynął wniosek na organizację kąpieliska miejskiego w Skępem przy ulicy Plażowej, którego organizatorem będzie Miasto i Gmina Skępe. Powyższy wniosek zawierał wszystkie informacje zawarte w art. 37 ust. 4 oraz załączniki zawarte w art. 37 ust. 5 w/w ustawy.

 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego w dniu 3 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe podał do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu w terminie 21 dni, tj. od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 24 lutego 2020 r. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i propozycji zmian do projektu ww. uchwały.

 

Jednocześnie,  zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pismem UMiG.6345.1.2020.KM z dnia 24 lutego 2020 r., projekt przedmiotowej uchwały wraz z wnioskiem organizatora kąpieliska, przekazany został do zaopiniowania PGW Wody Polskie – RZGW Gdańsk, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska – RWMŚ w Bydgoszczy, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lipnie, którzy wydali pozytywne opinie do przekazanego projektu uchwały.

PGW Wody Polskie – RZGW Gdańsk pismem GD.RZO.416.42.2020.KM z dnia 28 lutego 2020 r., GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska umiejscowiony w Bydgoszczy pismem DM/BD/023/26/20/EA z dnia 20 marca 2020 r., a także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem N.HK072/11/713/20 z dnia 10 marca 2020 r.

Burmistrz gminy prowadzi ewidencję kąpielisk na terenie gminy, która jest aktualizowana w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na dany rok.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.