Uchwała Nr XX/130/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2020r., poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe następujących nieruchomości:

1) działka nr ew. 950/20 o pow. 0,0113 ha, położona w mieście Skępe, obręb nr 5, zapisana w księdze wieczystej nr WL1L/00016485/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie;

2) działka nr ew. 728/3 o pow. 0,0043 ha, położona w mieście Skępe, obręb nr 7, zapisana w księdze wieczystej nr WL1L/00025279/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie;

3) działka nr ew. 100/15 o pow. 0,0080 ha, położona w mieście Skępe, obręb nr 3, zapisana w księdze wieczystej nr WL1L/00021044/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie;

4) działka nr ew. 25/5 o pow. 0,0380 ha, położona w mieście Skępe, obręb nr 1, zapisana w księdze wieczystej nr WL1L/00015442/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie;

5) działka nr ew. 197/4 o pow. 0,0100 ha, położona w miejscowości Wioska, gmina Skępe  zapisana
w księdze wieczystej nr WL1L/00035973/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie;

2. Lokalizacja działek, o których mowa w  ust. 1  określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 


 

uzasadnienie

Działki będące przedmiotem uchwały stanowią teren prywatny,  niezabudowany. Zostały na nich zaprojektowane przepompownie ścieków. Ich nabycie pozwoli na realizacje inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej"

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.