Uchwała Nr XX/131/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych drogi zlokalizowane w Mieście i Gminie Skępe:

L.p.

Długość
[m]

Km
początku

Km
końca

Przebieg

Obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna

1

325

0

325

Od linii kolejowej nr 27 - do jez. Mielno

Rumunki Skępskie, dz. 1435

2

240

0

240

od drogi Skępe - Czermno - do linii kolejowej nr 27

Rumunki Skępskie, dz. 1217

3

760

0

760

Od drogi relacji Skępe - Koziołek do linii kolejowej nr 27

Czermno, dz. 701, 57, 61

§ 2. Szczegółowy przebieg dróg wymienionych w § 1 określają odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

 

 

uzasadnienie

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Drogi wymienione w uchwale zarządzane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Stanowią niezbędne drogi pozwalającą na prawidłową komunikację dla ruchu lokalnego.

Poddawane są remontom oraz utrzymywane jest ich oznakowanie pionowe.

W celu prawidłowego administrowania drogami wymienionymi w załącznikach, konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych.

W związku z powyższym, wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.