UCHWAŁA Nr VII/45/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 5 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Skępe na 2007 rok.      

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 9, lit. d (oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165 ust. 2, art. 179 i art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

§ 1 . W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2007 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 16, poz. 238 z 13 lutego 2007 r.) zmienionej:

 -     Zarządzeniem Nr 1/2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 stycznia 2007 r.

 -     Zarządzeniem Nr 5/2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 marca 2007 r.

 -     Uchwałą Nr V/31/2007 r. Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2007 r.

 -     Zarządzeniem Nr 9/2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2007 r.

 -     Uchwałą Nr VII/45/2007 r. Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 -     Zarządzeniem Nr 13/2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 maja 2007 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

1.        Dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 17.559.343 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zwiększenie o kwotę 35.720 zł).

 

2)   § 2 otrzymuje brzmienie:

1.        Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.690.440 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 2 (zmniejszenie o kwotę 100.280 zł).

2.        Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a-zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3.        Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 56.844 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

3)   § 3 otrzymuje brzmienie:

         1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.131.097 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.128.619 zł.

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.337.000 zł.

c) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 665.478 zł.

          2. Przychody budżetu w wysokości 3.764.666 zł., rozchody w wysokości  633.569 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska