UCHWAŁA Nr VII/46/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 5 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

           

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.    Rada Miejska w Skępem zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1.128.619 ,- (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na następujące zadania:

-        Modernizacja SUW Wólka - budowa studni głębinowej                        kwota   40.000 zł

-        Budowa drogi Wioska – Jarczewo                                                              kwota 260.000 zł

-        Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej

w Narutowie na mieszkania                                                                         kwota   90.000 zł

-        Budowa 4 boksowego garażu po byłej betoniarni                                   kwota 320.000 zł

-        Modernizacja ul. Rybackiej                                                                          kwota   62.000 zł

-        Modernizacja drogi Wólka – Likiec                                                           kwota 162.000 zł

-        Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                        kwota  68.000 zł

-        Zakup budynku po byłym kinie                                                                 kwota   86.619 zł

-        Budowa sieci wodociągowej Łąkie-Narutowo-Jarczewo-Kierz            kwota  20.000 zł

-        Modernizacja drogi Czermno-Babie Ławy                                                kwota  20.000 zł

 

§ 2.      Na zabezpieczenie kredytu proponuje się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

 

§ 3.  Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z podatku od nieruchomości stanowiącego dochód gminy zabezpieczony w budżecie.

 

§  4.     Ustala się okresy spłat kredytu w następujących wysokościach w latach:

 

      2008   -   188.070 zł                                2011   -   188.070 zł

      2009   -   188.070 zł                                2012   -   188.070 zł

      2010   -   188.070 zł                                2013   -   188.269 zł

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska