Protokół Nr XIX/VIII/2020
Sesji Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Sesję dnia 22 kwietnia 2020 roku rozpoczęto o godzinie 1040 w zdalnym trybie obradowania. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Piotr Wojciechowski - Burmistrz

·         Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

·         Barbara Leśniewska - Skarbnik

·         Piotr Rzepka - Radca Prawny

·         Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

·         Agnieszka Skowrońska - Inspektor

·         Marian Gabryszewski - Inspektor

·         Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

·         Krystyna Wiśniewska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

XIX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – dzień dobry Państwu witam serdecznie na XIX Sesji Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz witam was drogie Panie i Panowie Radni.

OTWIERAM XIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

            W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 14 osobowy skład rady – frekwencja 100% (w załączeniu lista obecności). Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2020 roku.

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 11marca 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęcie porządku obrad

 1. Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2020 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe” – druk nr 1.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2020 r. -druk nr 2.
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 3.
 4. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w mieście Skępe – druk nr 4.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rokdruk nr 5.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039 – druk nr 6.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS w Skępem za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Głosowano w sprawie:

przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Jarosław Kuźmiński, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr XIX/123/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA(14)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2020r.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Radny Pan Ryszard Szewczyk skierował pytanie do Pana sekretarza – ile psów i kotów znajduje się w schronisku? Sekretarz odpowiedział, że udzieli odpowiedzi na zadane pytanie później, ponieważ na chwilę obecną nie jest przygotowany, żeby szczegółowo określić ile tych zwierząt przebywa w schronisku.

            Radna Pani Aleksandra Ruszkowska – chciałabym żeby tak jak w latach poprzednich było prowadzone odławianie zwierząt i żeby przez jakiś czas były przetrzymywane i dokarmiane na tzw. „betoniarni”, żeby mieszkańcy z terenu naszej gminy nie musieli jechać po zwierzę do schroniska.

            Radny Pan Ryszard Szewczyk odpowiedział, że jeżeli jakiś pies jest złapany to jest przetrzymywany oraz pokazywany w intrenecie. Zwierzęta bezpośrednio nie trafiają do schroniska.

            Radny Pan Marcin Mierzejewski – jeżeli na terenie Miasta i Gminy Skępe znajdzie się bezdomne zwierzę i znajdzie właściciela to czy Urząd może przeprowadzić sterylizację, czy jest podpisana umowa z którymś z weterynarzy?

            Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz – zgodnie z programem mamy podpisaną umowę z wyznaczonymi lekarzami weterynarii i jest możliwość przeprowadzenia sterylizacji. Sekretarz nadmienił, że w schronisku przebywa obecnie 38 psów.

            Radny Pan Krzysztof Suchocki – czy na tzw. betoniarni są spełnione warunki sanitarne dla tych zwierząt?

            Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz – zwierzęta mają klatki, jest zakupiona karma i pracownicy gospodarczy opiekują się tymi psami. Jeżeli nie mamy miejsca na „betoniarni’’ wówczas pies kierowany jest do ośrodka w Ławiczku, na czas oczekiwania na właściciela, a na nastanie na wywóz do schroniska.

            Radny Pan Krzysztof Suchocki – Panie sekretarzu ale do tego musi być człowiek przeszkolony. Wszystko jest fajnie do momentu kiedy pieski kogoś nie pogryzą, bo jeśli już kogoś pogryzą to będzie problem. Czy jest taki przeszkolony pracownik?

            Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz – nie ma takiej potrzeby, bo jeśli pies jest agresywny to my się tego nie podejmujemy. Dzwonimy wówczas po specjalną ekipę, która zabiera psa do schroniska. My opiekujemy się zwierzętami tylko na okres przejściowy i tylko zwierzętami łagodnymi.

            Radna Pani Justyna Skałdanowska opowiedziała krótko o bardzo dobrej opiece nad zwierzętami w ośrodku w Ławiczku.

            Radna Pani Aleksandra Ruszkowska podkreśliła, że na opiekę nad zwierzętami jest przeznaczona znacząca kwota pieniędzy z budżetu Miasta i Gminy Skępe.

            Burmistrz powiedział, że wysoko jest oceniania współpraca z przytuliskiem w Ławiczku. Dodał także, że na ‘’betoniarni’’ są stworzone bardzo dobre warunki dla zwierząt na okres przejściowy.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XIX/124/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2020r.

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XIX/125/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Miasta i Gminy Skępe.

Wyniki głosowania:

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, , Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

BRAK GŁOSU (1)

Jarosław Kuźmiński

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w mieście Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XIX/126/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w mieście Skępe.

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 6

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok.

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

     Radny Pan Krzysztof Suchocki skierował pytanie do Pani Skarbnik dotyczące zdjęcia kwoty w wysokości 36 tys. złoty z paragrafu dotyczącego wodociągów i budowy sieci kanalizacyjnej.

     Pani skarbnik udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – szanowni Państwo rozpoczynamy nowe inwestycje jak ścieżka edukacyjna, która na pewno jest potrzebna ale mamy zagrożenie – koronawirus i to potrwa około dwóch lat. Czy jest sens budowanie ścieżki edukacyjnej, gdzie nie będzie żadnych imprez tzn. dni Skępego, jesiennych różnych imprez itd. Będą te imprezy najprawdopodobniej odwołane. Pytanie moje jest takie, gdzie inwestycja była już zaplanowana x lat temu, mam na myśli, np. ulicę Sportową, czy nie można w związku z tym, że tych imprez nie będzie przenieść pieniądze na tę ulicę? Tym bardziej, że mieszkańcy ulicy Sportowej pisali wiele pism do Pana Burmistrza z prośbą, że jak tylko jakieś pieniądze się pojawią, to żeby miał ich na uwadze. Ostatnio w tygodniku Lipnowskim też były artykuły o tym pisane. Może wstrzymać się z tą ścieżką edukacyjną przez ten rok.

     Burmistrz - wykonujemy inwestycje, na które mamy podpisane umowy i chcemy pozyskać bezpośrednio środki. Ścieżkę edukacyjną chcemy zrobić we własnym zakresie i prowadzimy rozmowy z Nadleśnictwem, żeby jak najbardziej ograniczyć nasze środki, które są wydawane. Na temat inwestycji, o których Pan mówił było w prasie pisane, ja udzielałem odpowiedzi i jeszcze raz powtórzę, że jest to jedna z lepszych ulic gruntowych na terenie Miasta i Gminy Skępe, które tak jak pozostałe inwestycje, czeka na swoją realizację. Myślę, że jest zasadne wykonanie ścieżki edukacyjnej. Sami mieszkańcy mówili o tym, żeby ten odcinek wreszcie połączyć, bo ciągle na tej drodze występują niedogodności (błoto) i często ją trzeba remontować i naprawiać.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – ładnie Pan to powiedział i ładnie Pan to określił, tylko pytanie moje do Pana Burmistrza jest takie, nie wiem jestem mniej inteligentny od Pana ale tak myślę, czy ulica Sportowa to jest inny gatunek ludzi, innej kategorii? Dlaczego? Dlatego Pan twierdzi, że tam sygnalizują Panu ludzie. Dlatego proszę Pana niczym się nie różni Józefkowo, gdzie jest druga nowa inwestycja od ulicy Sportowej, gdzie jest oczyszczalnia ścieków, gdzie mnóstwo tam dojeżdża różnych samochodów, gdzie jest wysyp, zgromadzenie różnych odpadów, co jeździ masa samochodów Panie Burmistrzu, gdzie ludzie muszą to wdychać i też po błocie przypominam Panu chodzić. Nie raz nie da się wyjść z posesji (…). Proszę Pana taką kategorią myślenia jak Pan Burmistrz w tej chwili myśli, to uważam, że jest Pan w głębokim błędzie. Tak samo ci ludzie na sportowej mają błoto i tak samo od wielu lat czekają na inwestycję. Nawet w Józefkowie się dłużej lampy świecą niż w Skępem. Ja tak myślę, że Pan te centrum Skępego chce do Józefkowa przenieść. Proszę się nie gniewać, że ja tak mówię to mi ludzie sygnalizują. Ostatnio te lampy krócej się świeciły, a później z powrotem. Żeby nie było to, że ja mam do Józefkowa jakiś uraz, że tam ludzie nie mają mieć dróg. Ja jestem za tym, że drogi wszędzie powinny powstawać również w Józefkowie tylko, że jeśli otwieramy nowe inwestycje to ja jako Radny tego okręgu, żeby nie był tak jak Pan ostatnio cały czas ludziom wpajał, że ja głosowałem przeciwko, aż w końcu w tygodniku lipnowskim ukazało się, że jednak głosował Suchocki za uchwałą przeciw ale zadłużeniu gminy (…). Nigdy nie byłem przeciwko ulicy Sportowej. Sam dwa pisma umieściłem z podpisami mieszkańców. Było pismo niedawno skierowane od mieszkańców. Ja go na komisji ani na sesji nie wiedziałem i proszę nie mówić, że inni sygnalizują, a ulica Sportowa nie sygnalizuje. Pan ten temat zna tylko Pan to zawsze tak fajnie wytłumaczy i tak Pan kota ogonem odwróci, że jest po Pańskiej stronie.

     Burmistrz – ja nigdy nie chcę odwracać kota ogonem, bo to nie o to chodzi w tych naszych rozmowach. Pierwsza podstawowa kwestia, ja nie dzielę ludzi na gatunek ludzi lepszy, czy gorszy. Dla mnie wszyscy mieszkańcy są jednakowi i zdaję sobie z tego sprawę, że wszyscy mieszkańcy mają określone potrzeby. Wszystko to zależy od posiadanych środków finansowych i od możliwości realizowania tego wszystkiego. Nie tylko mieszkańcy ulicy Sportowej zwracają się z prośbami ale tez i mieszkańcy z innych ulic. Staramy się te prośby realizować w miarę posiadanych środków i możliwości. Wracając do Józefkowa – ja dobrze wiem, gdzie jest centrum Miasta i Gminy Skępe. Staram się w sposób rozsądny realizować pewne zadania. Dokończenie ulicy Świerkowej to jest też inicjatywa mieszkańców, którzy przekazali swój Fundusz Sołecki na tę właśnie realizację. Wracając do tego, czy Pan głosował za, czy przeciw – jeżeli głosuje się na Wieloletnia Prognozą Finansową to wypadałoby te dokumenty przeczytać (…).

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – doskonale Pan wie, że czytam dokumenty. W ostatnich materiałach, gdzie nie było 150 tys. naniesione do WPF-u, ja to sygnalizowałem, że nie ma, to więc chyba ten budżet przeglądam skoro zasygnalizowałem Pani skarbnik i już w tych materiałach drugich mamy. Proszę mi nie insynuować, że czegokolwiek nie robię. Może faktycznie Pan tak robi, że za Pana ktoś robi. Ja to czytam, bo za mnie nikt tego nie robi tylko przedstawiam. Pan mówi, że nie dzieli, dzieli Pan ludzi na lepszych itd. Z tego powodu, że to już jest wiele lat ulica Sportowa, wiele pism poszło, a moim obowiązkiem jako Radnego jest walczyć o całe miasto, a zwłaszcza o mój rejon, gdzie zostałem przez mieszkańców wybrany. Jeszcze raz Panu podkreślam, że zawsze przy Wieloletniej Prognozie Finansowej mówię dlaczego, dlatego, że Pan nieudolnie zadłuża gminę i to mocno. Nikt w historii Skępego tak gminy nie zadłużył jak Pan i obawiam się co będzie dalej i mam prawo się obawiać jako Radny, bo też za to ponoszę odpowiedzialność. Obawiam się co będzie i aż strach pomyśleć Panie Burmistrzu.

     Burmistrz – czyli idąc Pana kierunkiem myślenia Panie Krzysztofie, po prostu nie należy wykonywać żadnych inwestycji.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – należy wykonywać inwestycje jak najbardziej tylko Pan chyba nie rozumie to, co się do Pana mówi. Ja powiedziałem, że wdraża Pan nowe inwestycje natomiast zostawia Pan stare inwestycje i do tego tylko zmierzam. Ja nie mam przeciwko żadnej drodze, bo w każdej miejscowości te drogi powinny być robione na miarę możliwości gmin. Tak jak Pan doskonale wie, jeśli tyle lat Pana ludzie proszą, dlaczego ta ulica Sportowa jest cały czas przesuwana itd. Nie raz się zastanawiam proszę mi uwierzyć, bo ja nie jestem typowym „koźlarzem” tak potocznie powiem i przepraszam za to słowo, że użyję ale od 30 lat tu mieszkam i zawsze w jakiś sposób ta ulica jest przesuwana nie to, że przez Pana ale i przez poprzedniego Burmistrza i teraz jest przesuwana. Gdyby tam nie było oczyszczalni ścieków, gdyby tam nie było wysypiska różnych odpadów, gdyby nie było boiska sportowego i wiele innych rzeczy. Budynek po „Błękitnych’’ on stoi i niszczeje. Ja mówię od 5 lat o tym budynku, że można by go fajnie wykorzystać do wielu inwestycji tylko tak jak powiedziałem, Pan wszystko przejmuje i nic Pan nie wykorzystuje, bo po prostu Pan nie ma pomysłu do tego.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XIX/127/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok.

Wyniki głosowania:

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Justyna Składanowska

Krzysztof Suchocki

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 7

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039.

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Pytań do projektu uchwały nie było.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XIX/128/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Justyna Składanowska

PRZECIW (1)

Krzysztof Suchocki

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności MGOPS w Skępem za 2019 rok.

Z tekstem sprawozdania Radni zostali zapoznani wcześniej i pozostaje on w załączeniu do protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – merytoryczne pytanie, które mnie zaniepokoiło tj. w ubóstwie, gdzie wzrosło nam o 145 osób i tak się zastanawiam jest 500+, jest 300+, jest wiele różnych dodatków i tutaj nagle nam wzrosło. Z czego to się wzięło?

     Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska – ubóstwo jest najwyżej, ponieważ podstawowym kryterium osób korzystających z pomocy społecznej jest dochód. Te osoby wykazane nie przekraczają tego dochodu, są zaliczane właśnie do kategorii ubóstwa.

      Radny Pan Krzysztof Suchocki – to znaczy, że sytuacja mieszkańców Skępego się pogarsza.

Pkt 9

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

Z tekstem sprawozdania Radni zostali zapoznani wcześniej, pytań nie zgłaszano. Sprawozdanie pozostaje w załączeniu do protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 10

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.

Z tekstem sprawozdania Radni zostali zapoznani wcześniej, pytań nie zgłaszano. Sprawozdanie pozostaje w załączeniu do protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 11

Wolne wnioski i informacje

     Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski zapoznał Radnych z treścią dwóch pism dotyczących uchwały nr XVII/121/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce w Szkołę Filialną w Wólce podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem (pismo z dnia 24.03.2020 roku – postanowienie Kujawko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pismo z dnia 01.04.2020 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaadresowane do Pana Burmistrza – rozstrzygnięcie nadzorcze).

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – szanowni Państwo należy podziękować Panu Wojewodzie i ja chylę czoła. Jednak prawo jest prawem i trzeba go przestrzegać to prawo (…). Powinniśmy się cieszyć, że sprawa się rozwiązała i tym mieszkańcom dać spokój. Gdy będziemy widzieć, że jest mniej tych dzieci, że będzie ubywać tych dzieci to wtenczas możemy się zastanowić co dalej z tym robić.

Złożyłem do Pana Panie Przewodniczący pismo w sprawie umorzenia podatków rolnego i przedsiębiorców. Nie zostało odczytane, odpowiedzi też nie otrzymałem.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka wypowiedział się w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego. Z jednej strony Kurator Oświaty, a więc służby Wojewody w zakresie oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę, z drugiej strony Wojewoda decyzją o rozstrzygnięciu nadzorczym tą uchwałę uznał za nieważną. Pod względem merytorycznym uchwała została uznana za prawidłową. Są inne powody, które zadecydowały o tym, że ta uchwała została uznana za nieważną. To są zwykłe formalne, procesowe powody. Mamy do czynienia z pozytywną oceną kierunku zmiany (…).

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – Panie Mecenasie, czy czasami nie było w ten sposób, że Kuratorium nie patrzy jak została sformułowana uchwała bo dostaje przegłosowanie uchwały, gdzie było 8 do 7 konkretnie i może wzorowało się na tym, że skoro ta uchwała została tak sformułowana, żeby została przegłosowana i wcześniej trafiło to do Kuratorium i Kuratorium mogło to pozytywnie po prostu rozstrzygnąć. Natomiast Wojewoda nawet mógł nie mieć z Kuratorium, czy Kuratorium z Wojewodą jakiegoś porozumienia. Natomiast Wojewoda tak jak i ja dopatrzyłem się szczegółu, że jednak ta uchwała nie powinna w ten sposób być zaakceptowana, w który została. To jest Pan Mecenasem i Pan wie dlaczego nie została i owszem jest takie prawo się odwołania do Sądu Administracyjnego tylko trzeba się zastanowić, czy Kuratorium dostało wcześniej naszą uchwałę i zaakceptowanie 03, a dopiero później by się dowiedziało opinii Wojewody jakby postąpiło. To jest kwestia dyskusyjna. Ja bym tak szeroko nie szedł w Kuratorium tylko bardziej w opinię Pana Wojewody z tego względu, że Pan Wojewoda też ma szereg prawników (…).

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – proszę Państwa nie wymyślajmy, nie czarujmy. Jak było, to dokładnie wiemy, bo taka jest procedura. Kuratorium w imieniu Wojewody wypowiadało się w kwestiach merytorycznych co do zasadności podjęcia uchwały i oceniło pozytywnie kierunek, który został przyjęty w tej uchwale. Nadzór odniósł się do samego głosowania (…).

     Burmistrz – Wojewoda jak i Kurator oceniali dwie odrębne sprawy. Dla mnie najistotniejszą rzeczą, o której tyle było tutaj mówione przed podjęciem uchwały przez Radnych było dobro dziecka (…).

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – tak Panie Mecenasie ja tak przynajmniej zrozumiałem, że Pan Wojewoda nie wiedział co podpisał. Kuratorium mówi tak, Pan Wojewoda no niby wiedział, ale nie wiedział co podpisał. Natomiast ja mam pytanie do Pana Mecenasa takie konkretne i to mnie usatysfakcjonuje, bo Pańska wypowiedź mnie nie usatysfakcjonowała. Panie Mecenasie, bo doskonale wiemy, że tych spraw było bardzo dużo przegranych, a rzadko Pan wygrywa i nie chciałbym żeby i ta sprawa tak się potoczyła – czy pracownik gminy, któren jest pracownikiem szkoły, czy tam powiedzmy hali sportowej, czy może brać udział w głosowaniu czy nie?

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – trudno, Pan nie rozumie tego co mówię, nic na to nie poradzę. Wojewoda nie mógł podpisać czegoś, czego nie rozumiał ta wypowiedź jest absurdalna. Jeżeli chodzi o Pana opinię na mój temat no to jest ona w tej chwili wyrażona publicznie, ona nie ma podstaw w ogóle, nie wiem do jakich statystyk Pan się odwołuje. (wypowiedź przerywana przez Radnego pana Krzysztofa Suchockiego).

     Radny Pan Krzysztof Suchocki - ja mogę Panu przypomnieć.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – nie musi Pan przypominać, ta sprawa będzie miała inny obrót, ponieważ Pana wypowiedzi są za daleko idące i myślę, że robi Pan to celowo, intencjonalnie.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – nie celowo Panie Mecenasie, opieram się na faktach, przegranych sprawach i wygranych. Tylko na tym się opieram. Nawet ostatnio w Wólce też przegrana sprawa i tylko się na tym opieram.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – mówi Pan o jednej sprawie.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – nie o jednej.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – może Pan mi nie przerywać, rzeczywiście jak Pan się tutaj upiera to będziemy musieli tę sprawę w inny sposób wyjaśniać. Jeżeli chodzi o Pana pytanie, to w ogóle go nie rozumiem bo jest zadane w sposób niewłaściwy.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – mogę sformułować jeszcze raz. Jeśli Radny jest pracownikiem powiedzmy szkoły (…), czy taki człowiek może brać udział w głosowaniu, taki Radny?

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – w jakim głosowaniu?

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – no w głosowaniu przy uchwale.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – jakiej uchwale?

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – nad którą uchwałą głosowaliśmy Panie Mecenasie, było 8 do 7.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – proszę się powołać na uchwały.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – która została uchylona Panie Mecenasie, zaraz zażądam przerwy, odszukam tę uchwałę, która została uchylona. O tej uchwale rozmawiamy, która jest uchylona przez Pana Wojewodę.

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – po co Pan o to pyta skoro mamy rozstrzygnięcie Wojewody. Mówiłem o tym, że mamy różne zdania na ten temat.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – bardziej by mnie to uspokoiło jeśli bym znał tą odpowiedź, czy może brać udział w głosowaniu, czy nie (…).

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – teraz Pan precyzuje, że chodzi o naszą sprawę, która jest przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewody. Jeśli chce Pan precyzyjnej odpowiedzi to muszę przytoczyć naszą argumentację dotyczącą tego postępowania (…). Przedmiotem głosowania było przekształcenie szkoły w Wólce. Żaden Radny głosujący w sprawie tej uchwały nie jest pracownikiem szkoły w Wólce. Jest kwestia tego czy interes prawny Radnego przeszkadza w głosowaniu nad przedmiotem tej uchwały (…). Sprawa nie jest oczywista i dlatego będziemy się odwoływali.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – ja tylko zadałem krótkie pytanie, czy mógł głosować jako Radny czy nie mógł. O to mi chodziło (…).

     Mecenas Pan Piotr Rzepka – na temat pewnych prostych pytań są czasami długie odpowiedzi (…).

Dalsza wymian zdań pomiędzy Mecenasem Piotrem Rzepką a Radnych Krzysztofem Suchockim na temat zniesławiających opinii.

     Burmistrz – Panie Krzysztofie Pan by mnie najbardziej uspokoił jakby Pan przestał ubliżać pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Takie zachowanie nie przystoi Radnemu.

     Radny Pan Marcin Mierzejewski – biorąc udział w głosowaniu, które dotyczyło przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce, wziąłem udział w tym głosowaniu z pełną odpowiedzialnością, z własnej woli, ponieważ uważam, że nie ma żadnego interesu prawnego. Dlatego głosowałem jak głosowałem i zrobiłem to według mnie zgodnie z prawem.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – Panie Burmistrzu tez się z Panem nie zgodzę bo to nie jest prywatny folwark tylko jesteśmy publicznymi osobnikami i ja i Pan. Ja jestem Radnym. To nas wybierają wyborcy, oczekują prawdy, oczekują wiele od nas żeby usłyszeć co się dzieje na tych sesjach. Po to są sesje nagrywane itd. Tu nikt nie jest obrażany jeśli Radny pyta. Radny ma pytać, stwierdzać niektóre fakty jeśli są prawdziwe. Panie Burmistrzu taki jest fakt, że jeśli pytam się to jest jakiś cel dla Radnego i dla opinii publicznej. Także proszę się nie obrażać i przyzwyczaić się musimy wszyscy, że jesteśmy w opinii oceniani publicznie. Jesteśmy osobami publicznymi. My nie traktujmy tego jako prywatne, że jako Suchocki Krzysztof, czy Piotr Wojciechowski tylko jako Pan Burmistrz, jako Radny Suchocki i tak oceniamy i tak dyskutujemy podczas sesji.

     Przewodniczący Pan Janusz Kozłowski odczytał pismo od Radnego Pana Krzysztofa Suchockiego, które wpłynęło do Biura Rady (w załączeniu).

     Burmistrz – chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Pierwsza, o której wspominałem już wcześniej, wszyscy znajdujemy się w takiej sytuacji i w nowej rzeczywistości. Będziemy musieli z tą rzeczywistością normalnie żyć i normalnie funkcjonować. To nie znaczy, że nie myślę o osobach, przedsiębiorcach, którzy w tym okresie doznają strat albo zawieszają swoje działalności. Pan mówi ciągle o zadłużeniu gminy, o środkach finansowych, o różnych rzeczach ja nie wiem dlaczego Pan nie wskazał źródeł finansowania tego i zabezpieczenia środków na ten cel. Proponuję rozwiązanie takie jak robią to inne samorządy. Każdy przypadek, który dotyczy przedsiębiorcy proponuję rozwiązywać w sposób indywidualny. Na bieżąco analizujemy sytuację przedsiębiorców. Proponuję do analizy i do komisji członków Rady w osobach, np. Pana Przewodniczącego Komisji Finansów, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Przewodniczącego i też inne osoby. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie, które chciałbym przekazać mieszkańcom. Pierwsza kwestia to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 10.04.2020 roku wydał bardzo ważną informację dotyczącą odwołania komunikatu ostrzegawczego – woda jest zdatna do spożycia. Kolejna kwestia dotyczy przyłączenia do programu Zdalna Szkoła. Miasto i Gmina Skępe w ramach tego programu pozyskało dofinansowanie w kwocie 60 tys. złotych na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Trafią one do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skępem i do Szkoły Podstawowej w Czermnie. Szkoła Podstawowa w Wólce nie zgłosiła zapotrzebowania na tego typu sprzęt.

     Radny Pan Marcin Mierzejewski – jestem jak najbardziej za propozycją, którą Pan podał jeżeli chodzi o kwestię pomocy przedsiębiorcom. Ilu przedsiębiorców złożyło wniosek o umorzenie podatków?

     Burmistrz – na chwilę obecną taki wniosek nie został złożony.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki – chciałbym Panu Burmistrzowi przypominać, że to Pan jest Burmistrzem, Pan zatrudnia ludzi i to Państwo jesteście od tego żeby ludzi informować, bo za to bierzecie niemałe pieniądze. Bardzo mi się spodobała propozycja Pana Radnego Szewczyka na komisji, że wspólnie powinniśmy wpłacić pieniądze na szpital i to by ładnie wyglądało.

     Burmistrz – w formie sprostowania Panie Krzysztofie każda informacja, która wpływa tak jak w przypadku wody to od razu jest zamieszczana na naszych stronach internetowych i to czynimy z każdą informacją. Nawiązując do sprzętu który zakupiliśmy – laptopów, zostanie on użyczony dzieciom i młodzieży tych szkół które wcześniej wymieniłem.

     Przewodniczący Pan Janusz Kozłowski - Panie Krzysztofie, uważam że wszelkie klasyczne zbiórki są raczej niebezpieczne w dobie dzisiejszej epidemii. Przekazując pieniądze, przekazujemy zarazki. Decyzja o złożeniu datków przelewem jest najsłuszniejsza, najbardziej bezpieczna.

     Radna Pani Anna Sobocińska – jak została podzielona kwota 60 tys. zł.? jaka to będzie kwota na szkołę w Czermnie, a jaka na szkołę w Skępem?

     Burmistrz – dwa komputery zostaną przekazane do Czermna, a pozostałe zostają w Skępem. To wszystko jest ustalane z Dyrektorami szkół i było analizowane bardzo dokładnie przez Panią Kierownik ds. Oświaty.

     Radna Pani Aleksandra Ruszkowska wyraziła prośbę o zamieszczeniu numeru konta w programie e-sesja, żeby można było wpłacić pieniądze na walkę z koronawirusem.

     Radny Pan Krzysztof Suchocki w swej wypowiedzi odniósł się do konieczności niesienia pomocy przedsiębiorcom z terenu Miasta i Gminy Skępe i zwrócił się do Burmistrza z pytaniem – czy jest zabezpieczony sprzęt ochronny dla straży typu maseczki, płyn do dezynfekcji itd.

     Burmistrz – współpracujemy ze strażami i staramy się im pomagać. Wyposażmy w maski, zamawiamy dużą dostawę płynu itd.

Pkt 10

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono – godz. 13:20.

Protokolant

Agnieszka Sosińska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski