Ogólny opis Jezior Skępskich

Pojezierze Dobrzyńskie na obszarze którego leży Skępe charakteryzuje się dużym bogactwem jezior, torfowisk i mokradeł. Największy kompleks hydrograficzny tworzą Jeziora Skępskie połączone ze sobą rzeką Mień.

Nazwa kompleksu pochodzi od miejscowości Skępe leżącego na brzegach jezior Świętego, Małego i Wielkiego. Jezioro Wielkie i Małe można by traktować jako całość, ponieważ dopiero w 1930 roku oddzielone zostały one od siebie groblą usypaną w miejscu największego zwężenia. Dzięki temu połączone zostało grodzisko z przeciwległym brzegiem. Różnica poziomów wszystkich jezior skępskich jest nieznaczna. Najniżej położone jest Jezioro Wielkie (112 m. n.p.m.) a najwyżej Jezioro Patana (113 m. n.p.m.). Jezioro Patana oddaje wody Jezioru Mielno to znowu Świętemu, a Święte Małemu i Wielkiemu. Jeziora Skępskie zasilane są przez rzekę Mień wypływającą z Jeziora Likieckiego. Całość zlewni Jezior Skępskich odprowadza Mień do Wisły. Na terenie gminy są jeszcze Jezioro Sarnowskie, Łąkie. W okresie wiosennym, letnim a niekiedy jesiennym część wód z Jeziora Świętego odpływa kanałem do Czernicy.

Jezioro Skępskie Wielkie

Dane ogólne jeziora

położenie

1120,0 m n.p.m.

zbiornik

o kształcie owalnym, posiada lekko wydłużony równoleżnikowo kształt

powierzchnia

120,0 ha

objętość

3349,0 tys.m3

głębokość maksymalna

4,0 m

głębokość średnia

2,8 m

powierzchnia zlewni całkowitej

133,0 km2

powiat

lipnowski

gmina

Skępe

zlewnia

Mień-Wisła

makroregion

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

mezoregion

Pojezierze Dobrzyńskie

formy ochrony

OChK Jeziora Skępskie

 

Kąpielisko Miejskie w Skępem przy ul. Plażowej

Jezioro Skępskie Wielkie, na którym lokalizowane jest kąpielisko, jest miejscem istniejącym od lat 70-tych, wykorzystywanym do kąpieli w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019 r., poz. 255). Na podstawie badań prób wody pobranych w granicach z Jeziora Skępskiego Wielkiego oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, stwierdzono przydatność wody do kąpieli. Badane parametry takie jak Escherichia coli i Enterokoki były poniżej normy. Na podstawie wizualnej oceny wody, nie stwierdzono wystąpienia zakwitu sinic, osadów smolistych, rozmnażania się makroalg lub fitoplanktonu. Na jeziorze w ostatnich latach nie przeprowadzano badań polegających na sklasyfikowaniu wód jeziora wg. Systemu Oceny Jakości Jezior.

Opis kąpieliska

Kąpielisko zlokalizowane w północnej części Jeziora Skępskiego Wielkiego, położone jest w m. Skępe, przy ul. Plażowej. Kąpielisko zlokalizowane na działkach nr ewidencyjny 1528/1 – sieć hydrograficzna (wody) stanowiącą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego - WODY POLSKIE  i nr ewidencyjny 223/4/5 – tereny usług sportu, turystyki i rekreacji, stanowiącą własność Miasta i Gminy Skępe (plaża).

Organizatorem kąpieliska jest Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87 – 630 Skępe.

W okresie od lipca do sierpnia w godz. od 10:00 do 18:00 nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwają ratownicy Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dane kąpieliska:

1.    Długość linii brzegowej wydzielona granicami pomostu  kąpielowego: 50 mb.

2.    Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska:  100 -120 osób

3.    Konstrukcja pomostu: drewniana.

4.    Kąpielisko wyznaczone jest w otoczeniu stałego pomostu kąpielowego.

5.    Kompleksowa infrastruktura kąpieliska w Skępem, przy ul. Plażowej.    

 obrazek

Infrastruktura kąpieliska w Skępem, przy ul. Plażowej:

1)    pomost kąpielowy z platformą,

2)    budynek ratowników WOPR,

3)    sanitariat z bieżącą zimną i ciepłą wodą,

4)    tablica informacyjna kąpieliska,

5)    maszt,

6)    boisko do piłki plażowej,

7)    plaża,

8)    plac zabaw,

9)    kosze i kontenery na odpady,

10) bar letni „Sprężynki”,

11) siłownia zewnętrzna,

12) parking