Skępe, dn.17.07.2020r.

UMiG-PP.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

godnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 17.07.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

- budowie linii kablowej SN-15kV,

- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN,

- budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi

przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 30, 49/3, 2339/2, 49/2, 37, 34/1, 35/1 położonych w miejscowości Sarnowo, gmina Skępe oraz  na działkach nr ew. 735, 616/2, 729, 722, 577/1 położonych w miejscowości Rojewo, gmina Rogowo

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

Skępe, dn.02.09.2020r.

UMiG-PP.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w tym przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, postanowienia w zakresie

- budowy linii kablowej SN-15kV,

- budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN,

- budowy linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi

przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 30, 49/3, 2339/2, 49/2, 37, 34/1, 35/1 położonych w miejscowości Sarnowo, gmina Skępe oraz  na działkach nr ew. 735, 616/2, 729, 722, 577/1 położonych w miejscowości Rojewo, gmina Rogowo

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 14 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

Skępe, dnia 17.09.2020r.

UMIG-PP.6733.2.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 293 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek Energa – Operator S.A. oddział Toruń z pełnomocnictwa której występuje ProEs Michał Szalkowski  wydano decyzję  z  dnia 17.09.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie linii kablowej SN-15kV,

- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN,

- budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 30, 49/3, 2339/2, 49/2, 37, 34/1, 35/1 położonych w miejscowości Sarnowo, gmina Skępe oraz  na działkach nr ew. 735, 616/2, 729, 722, 577/1 położonych w miejscowości Rojewo, gmina Rogowo

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski