Skępe, dnia 01.09.2020r.

UMIG-OŚ.6220.7.5.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 20.07.2020 r. na wniosek P. Szymona Bugaja, reprezentującego firmę Optima Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25/329A, 03 – 808 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 995 w obrębie ewidencyjnym nr 0005: Skępe”. wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.4.2020 z dnia 01.09.2020 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33. Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Skępe, dnia  03.09.2020r.

UMIG-OŚ.6220.7.7.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.07.2020 r. na wniosek P. Szymona Bugaja, reprezentującego firmę Optima Power Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25/329A, 03 – 808 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce o nr ew. 995  w obrębie ewidencyjnym nr 0005: Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.6.2020 z dnia 03.09.2020 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.