Skępe, dn.29.07.2020r.

UMiG-PP.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w tym przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, postanowienia w zakresie

- przebudowy ul. Spółdzielczej oraz ul. Przemysłowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 66/5, 67/3, 109/1, 8/3, 70/3, 81/1, 80, 108/3, 96/5, 119, 1556/1 położonych w mieście Skępe, obręb nr 2

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 14 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski