Skępe, dnia 13.08.2020r.

UMIG-PP.6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek Miasta i Gminy Skępe z pełnomocnictwa której występuje AKROID Andrzej Kurda  wydano decyzję  z  dnia 13.08.2020r.. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

- przebudowie ul. Spółdzielczej oraz ul. Przemysłowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 66/5, 67/3, 109/1, 8/3, 70/3, 81/1, 80, 108/3, 96/5, 119, 1556/1 położonych w mieście Skępe, obręb nr 2

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski