OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Znak: UMiG-GK.6233.2.2020

Skępe, 27.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

z a w i a d a m i a

mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Skępe, że w dniu 26.08.2020 r. została wydana decyzja znak: UMiG-GK.6233.1.2020 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe na okres 10 lat, na rzecz:

Zajazd „KAMA Kowalski” Marianna Kowalska
z siedzibą Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

Wydana decyzja z dniem 27 sierpnia 2020 r. stała się prawomocna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27 sierpnia 2020 r.